Stadsraad in Klapbank – februari 2018

Hierbij onze maandelijkse terugkoppeling én vooruitblik op de openbare vergadering van 15 maart 2018

Openbare vergadering 15 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018 hebben wij om 19.30 uur onze halfjaarlijkse openbare vergadering. Dit is een heel bijzondere. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn aanwezig. Vanuit de Stadsraad zullen wij de belangrijke punten voor de inwoners van Domburg concreet aan de orde stellen. Ook de aanwezigen krijgen voldoende ruimte om de politici te bevragen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en ons advies is om deze kans met beide handen aan te grijpen!!!!

Boulevard
Het lijkt ons eigenlijk niet meer nodig om hier in woorden weer te geven hoe mooi de boulevard gaat worden, want u kunt het ter plaatse zien. Met mooie materialen en fraaie belijningen in het duinlandschap, ondergaat de boulevard een metamorfose die qua kwaliteitsbeleving geheel aansluit bij het voor Domburg beoogde beeld. In dat kader is het zeker van belang te melden dat, ten opzichte van het eerste ontwerp, de situatie ter plaatse van Carmen Sylva en het Badpaviljoen is verbeterd op basis van een voorstel van een inwoner van Domburg.

Bij de uitvoering van de plannen worden ook de duin-op/afgangen verbeterd. Aan het eind van de Jan Tooropstraat komt een nieuwe opgang. Deze vervangt de oude (in slechte staat verkerende) opgang en de gemeente heeft de verder in de J.P. Eloutstraat liggende opgang ook laten vervallen. Een aantal inwoners uit Domburg hebben daar bezwaar tegen. Als Stadsraad Domburg hebben wij ons tijdens het ontwerpproces op het volgende standpunt gesteld:
‘Opgang niet verwijderen tenzij dit onvermijdelijk is. In dat geval kan de opgang bij P.J. Eloutstraat 3 vervallen, mits de overblijvende opgangen op een hoogwaardig niveau worden gebracht Daarnaast dient in de nieuwe situatie te worden voorzien in voldoende fietsparkeerplaatsen.

Dit soort keuzes moeten in een dergelijke ontwerp en ontwikkelproces soms worden gemaakt en de praktijk in ogenschouw nemend denken wij dat ook op dit punt het eindresultaat meer dan bevredigend is. Wel zullen er in aantal en kwaliteit, voldoende fietsparkeerplaatsen bij de duin op/afgangen moeten worden gerealiseerd, waarop wij nogmaals bij de gemeente hebben aangedrongen.

De uitvoering verloopt volgens planning, waarover in de vorige Klapbank is bericht, maar er is nog geen duidelijkheid wanneer het pad tussen het van Teijlingenpark en de boulevard wordt uitgevoerd. Er is nogmaals aangedrongen op realisatie voor de zomer van 2018.

Groentje
Er is een concept schetsplan. Naast heel veel door de klankbordgroep verstrekte input is er in het ontwerp nadrukkelijk uitgegaan van inrichtingskeuzes van de met het Groentje verbonden wegen en straten. Van deze wegen staan de Domburgseweg, Schuitvlotstraat, Ooststraat en Badstraat voor de komende jaren op de rol voor herinrichting.
Er is in de klankbordgroep eensgezindheid om dit schetsplan verder als basis te hanteren en te gaan uitwerken. Vervolgens is gesproken over ideeën en details waarmee dat dan zou kunnen gebeuren. Genoeg materiaal voor de ontwerpers en de planvormers de komende tijd. Daarin zullen nog vele verschillende zaken aan de orde komen, want zoals we al eerder hebben aangegeven, is de herinrichting van het Groentje een nogal complex geheel. Onder andere moet worden gewerkt aan:
• Raming van kosten
• Politiek/ bestuurlijk overleg
• Inloopavond voor de bevolking mei/juni
• Overleg nutsbedrijven
• Flora en fauna procedures
• Aanpassing bestemmingsplan
• Overleg met Connexion inzake de bushalte
• Parkeren/laden en lossen
• Afvalverwerking op het Groentje
• Terrassenbeleid
• Openbare verlichting
De aanpak van dit project loopt naar onze beleving goed en degelijk waarbij kwaliteit van het proces en planinhoud boven tempo gaat. Wij hopen dat eind 2018 en begin 2019 met de uitvoering kan worden begonnen. Uiteraard wordt er voor de inwoners nog een informatieavond door de gemeente georganiseerd.

Jaarwisseling
Oud en nieuw is achter de rug en de gemeente heeft een overzicht opgesteld met de voorbereidingen die door de gemeente zijn getroffen, de inzet bij de jaarwisseling zelf en uiteraard zijn er conclusies en aanbevelingen die vervolgens worden gebruikt voor de jaarwisseling 2018-2019. De schade aan gemeentelijk eigendommen is op dit moment geraamd op € 5.959,–. Dat is iets meer dan vorig jaar; € 5.624,–. Van de schades wordt aangifte gedaan. Het gaat voornamelijk om vernield straatmeubilair zoals prullenbakken en verkeersborden.
Van alle kernen in Veere wordt in de evaluatie vervolgens een overzicht gegeven per kern. Voor Domburg is daarover vermeld dat er geen vreugdevuur en geen carbid is afgeschoten. Aan de Schuitvlotstraat zijn de ruiten van drie abri’s vernield. Aan de Singel is schade ontstaan aan de fietsenstalling. Het totale schadebedrag voor de kern Domburg is € 2.500.
De conclusie in de evaluatie is dat over het algemeen gesteld kan worden dat de jaarwisseling in Veere rustig, gezellig en feestelijk verlopen is. Met preventief goede maatregelen en communicatie is het gewenste resultaat bereikt: een prettige jaarwisseling met een beperkt schadebedrag.
Ondanks die algemene tevredenheid stellen wij als Stadsraad, al relativerend vast dat ongeveer 42 % van de totale schade in de gemeente Veere, in Domburg is ontstaan. Kunnen wij als Stadsraad cq Domburgers tevreden zijn? Wij beseffen dat er in Domburg tijdens de jaarwisseling vele niet inwoners zijn, maar toch……

Evaluatie parkeren 2017
Als Stadsraad Domburg zijn wij ook betrokken bij de evaluatie parkeren 2017. Hieronder een samenvatting.

Parkeerterreinen en parkeerverwijssysteem
Het dynamisch parkeerverwijssysteem moet ervoor zorgen dat de verdeling over de terreinen, inclusief het busparkeren, beter en gestrutureerder verloopt. Het parkeerverwijssysteem moet dan ook voor het seizoen operationeel zijn. Wij hebben vanuit de gemeente bericht ontvangen dat er vertraging is opgetreden. Er wordt nu geprobeerd vóór het hemelvaartweekend het systeem in werking te hebben. We houden u op de hoogte van de verdere voortgang

Het openstellen van overloopterreinen blijft een aandachtspunt, omdat het gevoel heerst dat de overloopterreinen regelmatig te laat worden opengesteld

Bebording
Het blijft een wens om bezoekers beter te waarschuwen voor het vergunninghoudersparkeren met duidelijkere bebording. In Veere is een proef geweest met andere bebording. Dat heeft het probleem niet opgelost. Aanpassen van de bebording is dan ook niet de oplossing. We zijn dus nog steeds op zoek naar de goede oplossing!!!

Woonstraten
Wij horen al verschillende jaren klachten over de parkeerdruk en/of onveilige situatie in de Kanonweistraat, de Lijsterhofstraat, Zuidstraat en Weverijstraat. De parkeerdruk wordt nog hoger als het parkeerterrein aan de Nijverheidsweg komt te vervallen. Parkeren bij Schuttershof kan een oplossing zijn. Mogelijk kan de Brouwerijweg (vanaf hoek Kanonweistraat tot Traverse) in de toekomst vergunningparkeren worden, zodat er meer gereserveerde parkeercapaciteit in deze omgeving komt. Met de planvorming rondom het Singelgebied wordt dit goed bekeken worden.

Uit de Ghijsenstraat komen meldingen dat een aantal bewoners graag zouden willen dat dit weer in de vergunninghouderszone komt, omdat ze nu niet altijd kunnen parkeren. Tijdens het hoogseizoen 2018 wordt de parkeerdruk extra onderzocht. Bij de volgende evaluatie komen we erop terug.

De Zuidstraat, Weverijstraat en Duinstraat zijn eigenlijk te smal om te parkeren en ook veilig het langzaam en gemotoriseerd verkeer af te wikkelen. De wens is om het parkeren deels of geheel te verbieden. De Zuidstraat wordt meegenomen in het Singelproject. De Weverijstraat en de Duinstraat worden in de komende jaren bekeken bij de invulling van het langparkeren op de kustparkeerplaatsen.

Fietsparkeren
Fietsparkeren blijft een belangrijk aandachtspunt. Bij de inrichting van de Boulevard zijn er extra fietsparkeerplaatsen ten westen van de Boulevard gekomen. Bij de herontwikkeling van ’t Groentje komen er ook extra fietsparkeerplaatsen. Daarnaast moeten er volgens de Stadsraad ook voldoende fietsparkeerplaatsen zijn bij onder meer de duinovergangen

Onderzoek verkeersintensiteiten
In dit jaar worden ook de resultaten van het onderzoek naar de verkeersintensiteiten bekend. Dit kan een onderbouwing geven voor de verkeersproblematiek in Domburg.

Zuiverseweg
Aan de Zuiverseweg wordt illegaal geparkeerd in de bermen sinds de komst van de Mezgerlodges. In het voorjaar wordt de berm beplant, waardoor parkeren niet langer mogelijk is.

Parkeervergunningen
Verschillende inwoners hebben de wens doorgegeven om de parkeervergunningen het hele jaar te laten gelden. Deze wens hebben wij doorgegeven en tevens hebben wij de wens doorgegeven om de vergunningen voor inwoners gratis te maken. De gemeente maakt tenslotte winst op het parkeren. De gemeente heeft aangegeven dit mee te nemen in de op te stellen nota parkeren.

Laden- lossen
Het laden en lossen door vrachtverkeer zorgt in Domburg voor veel overlast. Met name aan het einde van de Schuitvlotstraat, Weststraat en de Wijngaardstraat. De gemeente gaat onderzoeken wat de beste optie is om de laad- losactiviteiten te reguleren. Daarnaast zullen we gedurende een periode een verkeersregelaar inzetten om chauffeurs naar de daarvoor bestemde laad- losplaatsen te dirigeren.

Schouw
Vorig jaar zijn er bij de gezamenlijke schouw van de Stadsraad Domburg en de gemeente weer verschillende knel- en verbeterpunten (onder andere door achterstallig onderhoud) in de openbare ruimte gesignaleerd. De gemeente is gelijk in het nieuwe jaar begonnen met het oplossen hiervan. Een goede zaak. Iedere inwoner kan een klacht of verbeterpunt rechtstreeks doorgegeven worden aan de gemeente. Dit kan op de internetsite van de gemeente onder het kopje ‘Iets te melden’, via de gemeenteapp of te bellen naarr de gemeente 0118 555444. De gemeente kan het daarna oplossen, zodat onze woon- en leefomgeving verbetert. Een voorbeeld is een klacht over de slechte verlichting van het voetpad het Maereltje. Vanaf de Schuurmanstraat is het in de avond heel erg donker en bovendien is er ook sprake van achterstallig onderhoud aan het voetpad. De gemeente heeft het bekeken en aangegeven dat het opgelost gaat worden.

Notulen
De Stadsraad Domburg heeft negen leden. Wij zijn bezig met veel zaken. En wij willen onze tijd graag besteden aan de inhoudelijke zaken. Van de vergaderingen moet ook een besluitenlijst gemaakt worden. Tot nu toe doet Tamara dit naast haar inhoudelijke taken. Wij zijn op zoek naar iemand die ons wil helpen de besluitenlijsten te maken. Dit geeft meer ruimte voor de inhoudelijke taken. Wie helpt ons???????

AED
De Stadsraad Domburg heeft gezorgd voor twee AED’s (bij de Rabobank en bij de VVV) die permanent beschikbaar zijn. Daarnaast is er ook bij Simnia een AED die permanent beschikbaar is.
Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter