Stadsraad in Klapbank – Januari 2018

Een gelukkig Nieuwjaar…

Simon, Ko Jan, Adri, Krijn Jan, Martin, Martijn, Ruben en Tamara, wensen iedereen gelukkig Nieuwjaar en spreken de hoop uit dat zij in de Stadsraad wederom op u mogen rekenen.

De afgelopen periode stond ook voor de Stadsraad voor een belangrijk deel  in het teken van feestdagen. Dat betekent per definitie dat er minder acties zijn dan gebruikelijk. De omvang van deze maandelijkse terugkoppeling  moet u dan ook in die context zien, maar voor het komende jaar gaat de Stadsraad er weer vol tegenaan en zullen we u volledig op de hoogte houden over wat ons en u bezig houdt.

Infoavond gemeente op 13 december 2017

Op 13 december 2017 hield de gemeente een informatieavond, waarin vele inwoners kennis kwamen  nemen van de stand van zaken van de verschillende projecten in Domburg zoals het Singelgebied, verplaatsing supermarkt, ontwikkeling Nijverheidsweg, realisatie nieuw parkeerterrein annex ijsbaan achter gemeentehuis en het definitieve ontwerp voor de boulevard.  Het door de Stadsraad ingebrachte idee om een specifiek deskundige op het gebied van ondergronds bouwen (van parkeerkelders) daarover voorlichting te laten geven, was ingevuld. Een vertegenwoordiger van een onafhankelijk ingenieursbureau heeft meerdere inwoners over de ins en outs kunnen informeren. Met name omdat er de komende jaren veel staat te gebeuren in Domburg vindt de Stadsraad deze bijeenkomsten waardevol en gaat er vanuit dat er een zekere continuïteit in blijft.  Uit de reacties van de bezoekers is wel duidelijk de wens naar voren gekomen dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over de bouwmogelijkheden en specifiek over de daarbij te hanteren grondprijzen. Wij zullen dit bij de gemeente onder de aandacht brengen.

Boulevard

Zoals we al eerder hadden bericht is de uitvoering van de herinrichting is in volle gang. Dat wil zeggen het gedeelte Hoge Hil west – Badpaviljoen en Zonneduin – Strand 90, welke voor Pasen zullen worden opgeleverd.  Ondanks dat leven er bij zowel de Stadsraad als de OBD nog een aantal vragen cq zijn we voor voldongen feiten geplaatst, die we kort voor de Kerst aan het college hebben voorgelegd.  Een van de belangrijkste vragen betreft de het pad tussen het Van Teijlingenpark en de boulevard. Waarom is dat niet meegenomen in deze fase van uitvoering? Wij zien namelijk geen enkele reden waarom dit druk belopen en in slechte conditie verkerend pad, nu niet wordt aangepakt en we achten uitvoering daarvan voor de zomer van 2018 dan ook noodzakelijk. Zodra we antwoord hebben van het college zullen we u informeren.

‘t Groentje

Op 7 december heeft de Klankbordgroep vergaderd.  Er wordt door de projectleiding en het ontwerpbureau hard gewerkt. Allerlei onderdelen van de planvorming zijn in voorbereiding en/of in onderzoek, zoals de kwaliteit van de bomen, grond, asfalt en riolering. Ook de afvalverwerking en zelfs vleermuizen zijn onderwerp van onderzoek.  Het bureau Mdbs had een eerste schetsontwerp gereed wat uitgebreid is bediscussieerd en uitgediept. Deze discussie heeft naar ons oordeel veel input opgeleverd voor een vervolgconcept.  Er is afgesproken dat een definitief concept te zijner tijd tijdens een inloopbijeenkomst aan alle inwoners zal worden gepresenteerd. Op 1 februari a.s. wordt de volgende Klankbordgroepvergadering gehouden. We houden u verder op de hoogte van het vervolg.

Parkeerverwijssysteem

Al vele jaren is het drukke verkeer in Domburg een bron van grote zorg bij de inwoners en dus ook van de Stadsraad Domburg. Één van de oorzaken van de verkeersoverlast is het zoekverkeer naar parkeerplaatsen. Gelukkig wordt er in 2018 ook geïnvesteerd in een parkeerverwijssysteem. Bedoeling is dat het op 1 april al gebruikt gaat worden. De gemeente heeft het plan voor het inrichten van het systeem voorgelegd aan de Stadsraad en wij hebben over de inrichting geadviseerd. Wij hopen dat het systeem op tijd gaat werken en dat de verkeersoverlast binnen de kern Domburg zal verminderen.

Openbare vergadering

Noteer in uw agenda. Donderdag 15 maart 2018 is er weer een openbare vergadering van de Stadsraad Domburg in het Schuttershof.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

 

Namens de Stadsraad Domburg

Simon de Visser voorzitter