Stadsraad in Klapbank – Mei 2016

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Openbare stadsraadvergadering 19 april 2016
Als Stadsraad Domburg zijn wij heel blij met de grote opkomst op de openbare stadsraadvergadering op 19 april 2016 én van de reacties. Wij krijgen ook mailtjes en worden aangesproken op straat. Het helpt ons bij de meningsvorming en zo weten wij ook beter wat er leeft onder de inwoners. Belangrijk dat wij ‘gevoed’ worden vanuit de bevolking. Daar kunnen wij verder mee aan de slag. De tijdens de openbare vergadering afgegeven ‘boodschappen’ richting gemeente zijn genoteerd door onze kernwethouder de heer Melse. Wij blijven alert op de voortgang van de uitvoering.
Parkeerbeleid
Vorige keer aangegeven dat de Rekenkamer een rapport heeft uitgebracht over het parkeerbeleid van de gemeente Veere. Uit dit rapport blijkt dat de gemeente een grote winst maakt. Het parkeren aan de randen met behulp van een goed parkeerverwijssyteem heeft instemming van de aanwezigen. Problemen met gebrek aan parkeerruimte in bepaalde gedeelten worden door enkele aanwezigen in de openbare vergadering aangekaart. Dit is ook bij de evaluatie van het parkeerbeleid 2015 aangekaart, maar de gemeente heeft de evaluatie nog niet afgerond. We wachten op de resultaten.
Beeldkwaliteitsplan
Het Beeldkwaliteitsplan is een middel om te komen tot een bij Domburg passende architectuur en inrichting van de openbare ruimte. Het Beeldkwaliteitsplan biedt richtlijnen voor nieuwbouw en aanpassingen aan bestaande gebouwen, herinrichting van de openbare ruimte en de onderhoudstoestand daarvan, die uiteindelijk leiden tot een versterking van het “DNA” van Domburg. Onder dat DNA wordt onder andere verstaan het zoveel mogelijk behouden van het voor Domburg zo specifieke kleinschalige karakter, maar dan wel in een zo hoog mogelijke kwaliteit.
De gemeente Veere vraagt veel van ondernemers en inwoners, maar de Stadsraad Domburg heeft de gemeente Veere er op gewezen dat ook aandacht besteed moet worden aan een hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. Zeker in de toeristische verblijfszone. Die kwaliteit laat helaas nog veel te wensen over, wat vooral tot uitdrukking kwam tijdens de reguliere schouwronden door de schouwcommissie van de stadsraad. Veel ambitie dus bij de gemeente Veere en de klankbordgroep Beeldkwaliteitsplan – Domburg. Laat het echter niet bij ambitie blijven. Al deze plannen wekken terechte verwachtingen bij bevolking, ondernemers en gasten in Domburg. Een oproep daarom aan iedereen maar zeker ook aan de gemeente Veere, om de juiste consequenties uit
hun eigen plannen te trekken en daarmee voortvarend aan de slag te gaan. In de openbare vergadering is ook gevraagd naar de ‘rotte plekken’ in de ‘private ruimte’ zoals in de Weverijstraat en Nijverheidsweg. De schouwcommissie van de Stadsraad Domburg neemt dit mee in hun schouw, maakt foto’s en wijst de gemeente op deze niet in het Beeldkwaliteitsplan Domburg passende gebouwen.

Speelvoorziening
Na overleg met de jeugd wordt ingezet op een permanente pumptrackbaan. Voor de realisering willen wij een beroep doen op de € 800.000 die bij de gemeente beschikbaar is voor initiatieven uit de samenleving, maar ook andere bijdragen zijn nodig. Er is overleg met de gemeente over een mogelijke plaats zoals bij de molen, bij de nieuw plek voor de supermarkt en in het gebied rond de school.

Zuidelijke oost-westverbinding
De Stadsraad Domburg heeft vorig jaar bij de inspraak op de Visie Domburg de noodzaak aangegeven van het opnemen van een zuidelijk van Domburg gelegen oost-west verbinding. Bij politiek Veere wordt de boot nog afgehouden. Belangrijkste reden lijkt de afspraak te zijn in het coalitieakkoord dat geen rondwegen worden aangelegd. In de openbare vergadering wordt vanuit de politiek ook aangegeven dat op dit moment gewerkt wordt aan een nieuw Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan (GVVP).

Het aanleggen van een zuidelijk van Domburg gelegen oost-west verbinding is geen zaak van de korte termijn. De noodzaak wordt ook door de aanwezigen in de openbare vergadering onderschreven. Het is een weg, onderdeel van de Domburgse infrastructuur, die de kern permanent ontlast zonder de toegankelijkheid van het centrum wezenlijk aan te tasten en die als een volledig alternatief dient bij afsluiting van de kern. Wij zijn zeer content dat de OBD ons formeel heeft aangegeven dat zij achter het standpunt van de Stadsraad Domburg staat. We gaan een technisch en ruimtelijk realistisch plan ontwikkelen voor de aanleg van een zuidelijke verbindingsweg tussen oost en west Domburg. We willen daarmee de opinievorming van de bevolking in de aanloop naar- en het stemgedrag bij de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen zodanig beïnvloeden dat de realisatie van de zuidelijke verbindingsweg op politiek draagvlak kan (gaan) rekenen.
We proberen te bereiken dat de daadwerkelijke fysieke realisatie van de zuidelijke verbindingsweg plaats vindt in de regeerperiode van de nieuwe gemeenteraad, i.c. de periode 2018-2022.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
Als Stadsraad zijn wij betrokken Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). We gaan samen met de OBD en de opsteller van het plan in Domburg kijken naar de mogelijkheden voor verbetering van de loop- en fietsroutes, voldoende fietsparkeerplaatsen in het centrum en bij de duinen en voor regulering van het laden en lossen in het centrum. Bij de oplossingen zal gekeken worden naar de wenselijkheid en noodzaak van verplaatsing van parkeerplaatsen voor auto’s in het centrum.

Handhaving Tweede Woningbeleid
De heer Brunke van de gemeente Veere heeft een presentatie gegeven over het tweede woningbeleid in de gemeente Veere en de handhaving die dit met zich meebrengt.
Het tweede woningbeleid in de gemeente Veere heeft als doel de leefbaarheid en de voorzieningen in de Veerse kernen te kunnen blijven handhaven. (winkelbestand, scholen, verenigingen, sociale voorzieningen)

 • Alle woningen in de Veerse kernen met een woonfunctie vallen onder het tweede woningbeleid. Een uitzondering hierop is het centrumgebied van elke kern (dit is exact gedefinieerd)
 • Inschrijving in het GBA (Gemeentelijke Basis Administratie) is leidend voor de controle (vangnet is de – minimum aantal dagen eis – van GBA wetgeving).
 • Er zijn in het verleden ontheffingen uitgegeven voor zo’n 300 woningen in Domburg
 • Preventieve werkt de goede voorlichting door makelaars bij aankoop van een huis.
 • Jaarlijks worden er succesvol enkele woningen teruggewonnen (35 woningen in 2015)
 • Na meldingen van oneigenlijk gebruik van een woning wordt handhaving uitgevoerd. Dat zijn vaak langdurige trajecten beginnend bij controles, dwingende gesprekken en eindigend bij rechtzaken. Deze lange trajecten zijn vaak niet zichtbaar voor de samenleving. Vanuit de reacties uit de zaal tijdens de openbare vergadering blijkt dat de inwoners handhaving van het tweede woningbeleid belangrijk vinden voor de leefbaarheid van Domburg. Het heeft brede ondersteuning. Belangrijk is ook de rol van de inwoners zelf om mogelijke overtredingen te melden aan de gemeente en indien gevraagd de handhavers ook te ondersteunen.

Presentatie Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) Mario van Doeselaar en wijkagent Bertus Poppe van de kern Domburg.
De gemeente heeft een enquête uitgezet over de kleine ergernissen in de gemeente Veere. Voor Domburg is de topdrie aan ergernissen:

 • Parkeerproblemen; bijvoorbeeld drukte of foutgeparkeerde auto’s;
 • Fietsen op stoepen en wandelpaden;
 • Te hard rijden in de kern.

De gemeente gaat extra aandacht geven aan de ‘top’ van deze kleine ergernissen. Dit gaat niet ten koste van de overige handhavingsactiviteiten.
Onze kern Boa Mario van Doeselaar zal de onduidelijke situatie bij het fiets/voetpad bij de school, aan de Roosjesweg nog eens aankaarten binnen de gemeente. Bij veel voetgangers is het niet duidelijk dat dit pad ook toegankelijk is voor fietsers. Een duidelijk bord zou veel onduidelijkheid wegnemen.
Algemene boodschap van onze kern BOA is: Probeer ergenissen/problemen op te lossen door het direct aanspreken van betrokkenen. Lukt dat niet, schakel dan de boa in. Dat kan door het rechtstreeks aanspreken van een boa, maar ook door een email te sturen naar handhaving@veere.nl of door een mailtje/telefoontje naar de gemeente Veere.
Bertus Poppe is de wijkagent voor Domburg (en nog meerdere kernen in de gemeente Veere) en geeft een kijkje in het werk en de taken van een wijkagent. De taak van de wijkagent is samen met netwerkpartners (gemeente, stadsraad, scholen, porthos e.d.) te zoeken naar oplossingen bij structurele problemen om zo overlast in de wijken te voorkomen. Hij geeft onder meer aan:

 • Het basisteam werkt vanuit middelburg (Achter de Houttuinen), hier is ook nog een balie om aangifte te doen.
 • Steunpunt op het gemeentehuis (geen openingstijden, geen mogelijkheid tot aangifte) Van te voren bellen om een afspraak te maken.
 • De vraag om zoveel mogelijk vragen, meldingen, aangiftes digitaal te doen om zoveel mogelijk blauw op straat te houden
 • Er is momenteel een Pilot: U kunt ook via Whatsapp melden: (06-52528336)
 • Prioriteit bij de politie ligt op inbraken, overvallen en straatroven.
 • Tip: 112 is niet alleen voor levensbedreigende zaken, maar ook voor meldingen van onder meer verdachte situaties/personen

Koningsdag
De organisatie van de Koningsdagen bij het Badhotel verdient in het kader van de leefbaarheid in Domburg een dikke pluim. Ondanks de kou veel bezoekers aan het gevarieerde programma. Dit soort evenementen maakt het wonen op Domburg extra leuk. Dank aan de organisatoren!

Rabobank Clubkas Campagne
Ook voor 2016 heeft de Stadsraad Domburg zich aangemeld voor dit prachtige Rabo initiatief. En dit heeft € 193,98 opgeleverd. Hartelijk dank voor jullie stemmen. Wij zullen het inzetten voor de verbetering van de leefbaarheid in Domburg.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Graag horen wij van de inwoners van Domburg of jullie verbeterpunten hebben. Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de
Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9,
4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.
Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter