Stadsraad in Klapbank – Juni 2016

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Ontwikkeling Singelgebied
In de afgelopen jaren is er veel gesproken over de ontwikkeling van het Singelgebied. Het wachten was op de verplaatsing van de supermarkt van de Singel naar het parkeerterrein aan de Traverse vóór het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft het goedgekeurd.
Op de nieuwe locatie is de supermarkt beter bereikbaar, zijn er meer parkeerplaatsen en het vermindert verkeersproblemen op de Singel. Het is de bedoeling dat op de vrijkomende locatie van de huidige supermarkt woningen voor permanente bewoning worden gebouwd.
Er kunnen nu stappen gezet worden bij de verdere ontwikkeling van het Singelgebied. Hieronder vallen ook de Nijverheidsweg, de voormalige peuterspeelzaal, de voormalige school en het gebied rond de molen. Deze plannen komen te vallen onder het uitvoeringsplan Visie Domburg. Als Stadsraad Domburg zijn wij blij dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van het Singelgebied. Over de concrete invulling en de wijze waarop de inwoners bij de plannen betrokken worden, zullen wij overleg hebben met de gemeente. Wij houden u op de hoogte.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)
De gemeente heeft aan een extern bureau opdracht gegeven om een Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (GVVP) op te stellen. (voor het opstellen van een Gemeentelijk Verkeer- en vervoersplan (GVVP).) Onze wensen hebben wij al eerder doorgegeven. Samen te vatten als:
• Verkeersveilig
• Beperking overlast
• Aanleg Zuidelijke Oost-Westverbinding
• Geen dubbele rijrichting Singel
• Auto te gast in hoofdstraat (Ooststraat, Markt, Weststraat); afsluiting bij evenementen en bijzondere omstandigheden.

Samen met de OBD en de opsteller van het plan in Domburg zijn de volgende mogelijkheden onderzocht:
• Verbetering van de loop- en fietsroutes;
• Voldoende fietsparkeerplaatsen in het centrum en bij de duinen;
• Regulering van het laden en lossen in het centrum.
Hiervoor is ook, maar ook in relatie tot fietsers en voetgangers, gekeken naar de wenselijkheid, mogelijkheid en noodzaak van verplaatsing en of opheffing van parkeerplaatsen voor auto’s in het centrum.

Daarnaast is de gemeente trekker van een onderzoek naar de gewenste wegenstructuur op Walcheren om de gewijzigde verkeersstromen na de aanleg van de N57 op een goede manier af te wikkelen. Dit onderzoek maakt deel uit van het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). Dit heeft een sterke relatie met het GVVP en de door de Stadsraad Domburg gewenste Zuidelijke Oost-Westverbinding. Bij het onderzoek zijn wij (nog) niet betrokken en hebben daarover vragen gesteld aan het college.

Zuidelijke Oost-Westverbinding
De Zuidelijke Oost-Westverbinding is een belangrijk speerpunt van de Stadsraad Domburg met een duidelijke relatie tot het GVVP. Tijdens de openbare vergadering hebben wij uw steun gekregen om een technisch en ruimtelijk realistisch plan voor de aanleg van een Zuidelijke Oost-Westverbinding op te stellen De primaire schetsen zijn inmiddels gereed en wordt met verschillende belanghebbenden overlegd. Ook volgen wij de actualiteit, zodat wij in de openbare vergadering van donderdag 13 oktober 2016 uitgewerkte schetsen kunnen tonen. Wij horen dan graag jullie mening.

Speelvoorzieningen
Vanuit de Stadsraad wordt actief ingezet op speelvoorzieningen voor de jeugd. Een deel van de speelvoorzieningen ligt bij de molen in het Singelgebied. Kortom een belangrijk aandachtspunt bij de concretisering van de ontwikkeling van het Singelgebied.
Na overleg met de gemeente komen er tijdelijk een aantal skate-elementen naar Domburg.
Verder wordt gezocht naar een plaats en financiële middelen voor het realiseren van de door de jeugd gewenst pumptrackbaan.

Strand
Rond de Hemelvaartsdag waren het prachtige warme en zonnige dagen. Veel toeristen in Domburg en veel mensen die naar het strand gingen. Opvallend was dat er geen personeel was bij de badpost bij Strand 90. Dus ook geen toezicht, ondanks de algemene waarschuwingen in de pers over het koude water. Ook geen toezicht op loslopende honden, terwijl er wel van overlast was. Verder waren de toiletten op het derde Westen (achter de golfbaan) gesloten, met als gevolg overlast door mensen die de ruimte achter de strandhuisjes gebruikten als alternatieve toiletgelegenheid. Wij hebben dit probleem aangekaart bij de Stichting Strandexploitatie Veere
Schouw
Het schouwteam van de Stadsraad, waar inmiddels ook de verantwoordelijk ambtenaar deel van uit maakt, heeft weer een ronde gemaakt door Domburg. Eerst is bekeken welke zaken uit de eerdere schouw zijn opgelost. Dat bleek voor een gedeelte wel het geval, maar veel zaken zijn nog niet verbeterd. Vervolgens is het zuidwestelijke deel van Domburg in een nieuwe ronde beoordeeld en ook daar zijn weer veel zaken opgemerkt. Wij zullen dit in het overleg met onze kernwethouder de heer Melse aankaarten en aandacht vragen voor voldoende aandacht en budget voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.

Boulevard
De gemeente gaat beginnen met de planvorming voor reconstructie c.q. renovatie van de boulevard van Schagen. Alvorens er wat op papier wordt gezet zijn we samen met de OBD uitgenodigd om over de kaders, uitgangspunten, proces en planning te spreken. Deze aanpak en benadering vanuit een nulsituatie spreekt ons aan. We hopen dat in een eendrachtige samenwerking tussen alle betrokkenen een mooi plan tot stand gaat komen, als eerste concrete onderdeel van de Visie Domburg en passend in de doelstellingen van de Badstatus. Voorlopige gedachte is dat eind 2017 reconstructie kan worden afgerond. Gaande het proces zal een voorlopig ontwerp in een openbare bijeenkomst door de gemeente worden gepresenteerd. Mocht u als inwoner ideeën of bouwstenen willen aandragen neem dan contact op met de stadsraad.

Accommodatiebeleid
De gemeente kijkt bij het opstellen van het toekomstig accommodatiebeleid naar de gewenste situatie in de toekomst. Een stip op de horizon, zoals dat mooi wordt gezegd. Verschillende gemeentelijke accommodaties zijn verouderd. Er wordt gekeken naar de behoefte op langere termijn. Aan de ene kant moet een bezuiniging gerealiseerd worden op gemeentelijke accommodaties zoals sportterreinen, schoolgebouwen en gemeenschapshuizen. Aan de andere kant komt er extra geld voor verduurzaming van deze accommodaties. Met verschillende verenigingen zijn wij uitgenodigd voor een eerste bespreking over dit toekomstig accommodatiebeleid. In dit gesprek ging het voornamelijk over Schuttershof en de sportaccommodaties. Er komt nog een vervolgoverleg, waar concreter gesproken gaat worden over de wenselijkheid van en mogelijkheden voor onder meer opknappen of nieuwbouw Schuttershof en mogelijke samenvoeging met en van sportaccommodaties.

AED
De Stadsraad is gewezen op de behoefte aan, permanent beschikbare AED’s (een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand) in het centrum van Domburg. Wij hebben dit opgepakt. VVV en Rabobank zijn bereid om een AED te plaatsen, maar de financiën hebben we nog niet rond. Wij hopen dat de AED’s snel geplaatst kunnen worden, maar financiële hulp is nodig!

Openbaar vervoer
Tot en met december 2016 zijn er naar aanleiding van de door de Stadsraad ondersteunde actie van Stijn van Kervinck extra busritten in de avond en het weekend van en naar Domburg. Als Stadsraad hebben wij een brief gestuurd met een pleidooi voor handhaving van deze extra ritten in de dienstregeling vanaf 2017. Leuke tip voor de 65plussers onder ons. Voor € 59,95 kan een jaarkaart gekocht worden voor het gebruik van de bus in de daluren.

Verkeersveiligheid
Aan de Roosjesweg bij de school is het matrixbord, met de bedoeling om te waarschuwen voor het te hard rijden, jammer genoeg weg. Tijdelijk staat het bord ergens anders in de gemeente Veere. Onze voorkeur is dat het matrixbord er permanent staat.
Er staan nu tijdelijke matrixborden bij de Aanloop/Brouwersbuurt met de bedoeling om het te snel rijden bij de speeltuin en Simnia te beperken en bij de Domburgseweg. Zijn er andere plaatsen waar naar jullie mening te hard gereden worden? Geef het door aan de Stadsraad.

Volkstuinen
Door de komst van de supermarkt aan de Traverse verdwijnen ook de volkstuinen. Een volkstuinder wil een volkstuin op een andere plaats in Domburg. Hij vraagt of er andere mensen geïnteresseerd zijn in een volkstuin. Zij kunnen het doorgeven aan de Stadsraad. Wij geven het dan door.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Graag horen wij van de inwoners van Domburg of jullie verbeterpunten hebben. Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter