Stadsraad in Klapbank – November 2017

De druk bezochte openbare stadsraadsvergadering is de inspiratie om ons verder in te zetten voor de leefbaarheid in Domburg. Dank voor jullie komst en dank voor jullie inbreng. En het was na afloop ook nog lang gezellig. Leuke bijkomstigheid.

Geitenstal, Babelweg 8 te Domburg.
Wij zijn erg blij met het besluit van de gemeente Veere om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een geitenstal aan de Babelweg 8 te Domburg. Goed dat de gezondheidsaspecten voor inwoners en toeristen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de afwegingen van de gemeente Veere. Samen met veel organisaties hebben wij onze verontrusting uitgesproken. Samen sta je sterk en samen heb je invloed. Wij zijn hierdoor extra gemotiveerd om ons in te zetten voor de leefbaarheid van Domburg. Wij gaan als Stadsraad Domburg proberen met andere organisaties te voorkomen dat er hier, maar ook elders geitenfokkerijen of andere intensieve veehouderijen de leefbaarheid aantasten.

Hotels
Op de openbare vergadering van de Stadsraad hebben we het plan voor een hotel tussen de Brouwerijweg en het gemeentehuis besproken. En tevens ook gesproken over andere hotelplannen in Domburg. Het resultaat van de discussie leggen wij voor aan de gemeente. Wat is, rekeninghoudend met de Visie op Domburg, het concrete beleid van de gemeente Veere op het gebied van nieuwe hotels en hoteluitbreidingen?

Verkeersonderzoek
De resultaten van de zomertelling van het verkeer zijn inmiddels met de gemeente besproken. In de herfstweken is opnieuw geteld. De geplande tellingen in week 49-50 worden in tijd verplaatst naar twee winterweken begin 2018 i.v.m. de wegafsluiting in Oostkapelle, omdat de tellingen daardoor onvergelijkbaar cijfermateriaal zou opleveren. Het totaal resultaat zal dan wellicht in het vroege voorjaar van 2018 beschikbaar zijn.

Informatie-avond gemeente
Op 13 december 2017 is weer een informatie-avond van de gemeente Veere. Iedereen is welkom om informatie te krijgen over de verschillende projecten in Domburg. En ook heel erg belangrijk. Er komt zo goed als zeker een bedrijf dat informatie kan geven over het bouwen van parkeerkelders in bestaande bebouwde omgeving. Het bedrijf is niet betrokken bij ontwikkelingen in Domburg. Die onafhankelijkheid is belangrijk. Vereniging Eigen Huis komt ondanks het verzoek van de gemeente niet naar Domburg. Individuele woningeigenaren kunnen wel bij deze vereniging terecht voor advies.

Belangrijk voor de Stadsraad Domburg is dat de overlast als gevolg van sloop en (her)bouw van bestaande hotels voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt wordt. Dat er goede communicatie is en dat de overlast en risico’s van de bouw van eventuele parkeerkelders tot een minimum beperkt blijven.

Gemeenteraad verkiezing 2018
De politieke partijen in de gemeente Veere stellen elk op hun eigen wijze hun verkiezingsprogramma’s op. Wij zijn door een partij benaderd welke thema’s of onderwerpen voor de Stadsraad van groot belang zijn, zodat deze eventueel in de verkiezingsprogramma’s kunnen worden opgenomen. In vervolg daarop hebben we besloten om aan alle politieke partijen een drietal speerpunten mee te geven die voor de inwoners van Domburg van belang zijn. Vervolgens gaan we nadenken op welke wijze wij u kort voor de verkiezingen in maart 2018, kunnen informeren hoe de wensen van de bevolking in de verschillende programma’s zijn vertaald. Wij komen daar op terug.
1. Oplossen verkeersproblematiek in Domburg door verkeer bestemd voor de Westzijde van Domburg (Roompot, Buitenhof, Golf, Noorduine en Westkapelle) te ontsluiten via een zuid/west van Domburg gelegen ontsluiting (al dan niet via aanpassing van bestaande wegen). In GVVP is aangegeven dat de kernen autoluw moeten zijn. Tweerichtingsverkeer op de Singel is geen oplossing voor ons. Het parkeerverwijssysteem zal een verbetering geven, maar onvoldoende om de verkeersoverlast en –onveiligheid te verminderen.
2. Hoofdstraat opnieuw inrichten. Autoluw. Bedrijven/woningen wel bereikbaar. (bevoorrading, hotelgasten). Wel afspraken over tijdstippen (bijvoorbeeld tot een bepaald tijdstip) en werken aan optimalisering bevoorrading/bereikbaarheid/facilitering op andere wijze. (bijvoorbeeld achterzijde via voormalige supermarkt gebied en Wijngaardstraat, laden lossen op de Tol, alternatieve parkeerplaatsen voor inwoners)
3. Bevordering leefbaarheid in de kernen. Belangrijke maatregel is handhaving van de Tweede woningverordening. Zonder deze verordening wordt Domburg een tweede Cadzand met vooral vakantiehuizen en weinig vaste inwoners. Zonder een Tweede woningverordening met een goede handhaving wordt de leefbaarheid in Domburg sterk aangetast. Daarnaast neemt de druk van de recreatieve sector in zijn algemeenheid nog steeds toe. In relatie tot de uitgangspunten die in de Visie Domburg zijn vastgelegd is permanente aandacht hiervoor van groot belang.

Boulevard.
Zoals u heeft kunnen constateren is de uitvoering van de herinrichting begonnen. Na het explosievenonderzoek heeft de gemeente op voortvarende wijze een aanbesteding gehouden en het werk gegund aan de Voogd uit Grijpskerke. Voor Pasen 2018 zal fase 1 (Hoge Hill – Badpaviljoen) en een deel van fase 2 (Zonneduin – Strand 90) worden opgeleverd. De Klankbordgroep, waarvan de Stadsraad ook deel uit maakt, wordt geregeld bijgepraat.

‘t Groentje
De herinrichting van het Groentje wordt door de gemeente goed opgepakt. Inmiddels heeft het bureau Mathijs de Boer Stedenbouw, de opdracht ontvangen om het ontwerp te maken. In een Klankbordgroepvergadering in oktober zijn de ideeën, gedachten, problemen etc in kaart gebracht wat als input gaat dienen voor de ontwerpers. In de volgende klankbordgroepvergadering op 7 december kunnen we naar verwachting een eerste schetsontwerp aanschouwen.

Verplaatsing supermarkt en ontwikkeling Singelgebied
Het proces voor het Singelgebied is in volle gang. De voorlopige planning is als volgt:
• Enkele aanvullende onderzoeken worden eind november aangeleverd.
• Het ontwerpbestemmingsplan wordt begin december aan het college aangeboden.
• Op 13 december (de dag van de inloopavond) wordt het plan gepubliceerd.
• Op 14 december start dan de officiële zienswijze procedure.

Binnenkort zal de gemeente een definitief besluit nemen over het plan voor de supermarkt.

Zitbanken.
In de openbare vergadering is aan de aanwezige inwoners gevraagd waarvoor het jaarlijkse budget wat we van de gemeente ontvangen, ingezet moet worden. Er is een keuze gemaakt om op “de Leugenaar” twee banken bij te plaatsen. Het verzoek is inmiddels aan de gemeente verzonden.

Schouw Openbare ruimte
De Stadsraad heeft verschillende signalen ontvangen over het onderhoudsbeeld van Domburg gedurende de zomer. Voldoende aanleiding om die signalen te toetsen in de praktijk. Samen met de gemeente hebben we met name het gebied waar de toeristische accenten liggen beoordeeld en met foto’s vastgelegd. Deze foto’s zijn met een begeleidende brief aan de gemeente verzonden. Wij hebben ook een aanbeveling gedaan om de kwaliteitsnormering voor de openbare ruimte af te stemmen op de recente beleidskeuzes en daarmee rekening te houden in het in 2018 aan te passen wegenbeheersplan. Binnenkort volgt nader overleg.
De gewone schouw wordt onveranderd doorgezet. Onlangs hebben we samen met de gemeente vooral de zuidwestkant van Domburg beoordeeld. Wij ervaren de aanpak samen met de gemeente nuttig en houdt ons en de gemeente scherp om Domburg in goede conditie te houden.

Achterstallig onderhoud openbare ruimte
De Stadsraad Domburg heeft de gemeente Veere in een brief gewezen op het achterstallig onderhoud in de openbare ruimte. De gemeente Veere heeft gereageerd:
• De onkruidbestrijding voldoet niet aan het afgesproken niveau. Deze winter wordt met de aannemer gesproken over de noodzakelijke verbeterslag;
• De vlakheid van het straatwerk voldoet ook niet aan het afgesproken niveau. In deze winter krijgt het centrum van Domburg voorrang met klein onderhoud. Daarnaast komen er in de komende jaren grote investeringen aan wegen en parkeerterreinen;
• Plantvakken in Stationsstraat en Markt verdienen een betere uitstraling en worden deze winter opnieuw aangeplant.
De veiligheid en de uitstraling van Domburg is gebaat met een goed onderhouden openbare ruimte. Hebt u zelf ‘verbeterpunten’. Geef het door aan de gemeente. www.veere.nl/inwoners/servicemelding-melddesk_49070 of bel 0118555444.

Veilig op weg naar school
Het heeft lang geduurd, maar onder het motto “beter laat dan nooit” zijn onlangs de eerste maatregelen genomen rondom het kruispunt Roosjesweg-J.v.d.Putteplein ter verhoging van de veiligheid van onze schoolkinderen. Een succes voor de Stadsraad Domburg die daar een belangrijke rol in heeft gespeeld. De stadsraad heeft dit echter niet alleen gedaan. Ook de verkeerscommissie van de Golfslag heeft daar haar steentje aan bijgedragen.
Op 14 september 2015 werd een campagne gestart met als doel een betere verkeersveiligheid te bewerkstelligen in en om de school. Op die dag werd een manifestatie bij de school gehouden waar naast de Stadsraad Domburg en de obs “De Golfslag” ook de politie, Veilig Verkeer Nederland en de gemeente Veere bij waren betrokken. Dit kreeg een vervolg in het oprichten van een werkgroep, waarin de Stadsraad Domburg en de school waren vertegenwoordigd. Dit najaar zijn de gemaakte afspraken uitgevoerd. Stoepranden zijn voorzien van een opvallend wit verfje, duidelijke markeringen van “SCHOOLZONE” op het wegdek aangebracht en ondersteunende borden met de aanduiding Schoolzone zijn geplaatst. Deze borden worden deels ontworpen door de kinderen van de school. De stadsraad is blij dat deze gevaarlijke situatie is verbeterd, maar wijst erop dat het nog lang niet 100% is. Zo hopen en verwachten wij dat de matrixborden met grote regelmaat bij de schoollocatie zullen worden geplaatst.
Tot slot wijzen wij erop dat één en ander tijdelijke maatregelen betreffen. In de toekomst zullen o.a. de Singel, Schuitvlotstraat en ook de Roosjesweg tot de molen worden heringericht. Dit zal natuurlijk ook op deze locatie gevolgen hebben. U kunt er echter verzekerd van zijn dat de stadsraad hier continu aandacht voor zal hebben en in samenwerking en overleg met de Golfslag, voor de belangen van de kinderen op zal komen.
Heeft u in dit verband nog tips en/of opmerkingen laat het de Stadsraad Domburg dan vooral weten. Wij doen ons best voor u, maar zeker ook voor onze kinderen, want “Wie de jeugd heeft, heeft immers de toekomst”.

Herdenking Oorlog
Op de openbare vergadering aandacht gegeven aan de herdenking van de oorlogslachtoffers. Het is belangrijk de slachtoffers te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid. Het Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945 staat open voor suggesties om de herdenkingen van deze belangrijke gebeurtenis op een andere manier in te vullen. Suggesties kunnen doorgegeven worden via een email aan ad.roelse@planet.nl.

ad.roelse@planet.nl
De oefenende Pilatus vliegtuigen van de luchtmacht geven overlast. Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren. Klachten over de overlast van militair vluchtverkeer kunnen telefonisch gemeld worden in Woensdrecht 0164-693939. Op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier kan een klachtenformulier ingevuld worden. Ook kunnen klachten telefonisch doorgegeven worden bij de Milieuklachtenlijn bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) via 0118-412323

Parkeeroverlast in Zuiverseweg
Bij de Mezegerlodges parkeren veel auto’s in de Zuiverseweg. De hierdoor ontstane onveilige situatie is aangekaart bij de gemeente. Het probleem wordt begin 2018 opgelost.

Oud- en Nieuwjaar
De Stadsraad Domburg dankt de inwoners van Domburg voor hun inbreng en betrokkenheid in het afgelopen jaar bij ons werk voor een betere leef- en woonomgeving in ons mooie stadje.
Wij willen ons volgend jaar weer samen met de inwoners inzetten voor verbeteringen in Domburg. Iedereen kan daar op de eerste dag van 20187 al een kleine bijdrage aan leveren. Wees voorzichtig met vuurwerk en ruim zelf de restanten van vuurwerk op om overlast en ongelukken te voorkomen. Vorig jaar is er met de jaarwisseling nauwelijks iets vernield. Laten we deze traditie voortzetten!

Bedrijven Investeringszone (BIZ) Domburg
In de afgelopen tijd zijn wij door verschillende verenigingen in inwoners benaderd over de regeling Bedrijven Investeringszone (BIZ) Domburg. Dit is een regeling van de gemeente die ondernemers een verplichte heffing oplegt. Met de opbrengst worden verschillende activiteiten in Domburg mogelijk gemaakt. Dat moet de vervanging zijn van de huidige bijdrage die de OBD zelf int. Verenigingen zijn bang dat hun individuele sponsorbijdragen komen te vervallen. De Stadsraad Domburg is niet betrokken bij BIZ-regeling. Wel hebben wij de OBD verzocht om richting verenigingen goed te communiceren over de bedoelingen en mogelijke consequenties van deze regeling. Tenslotte hebben de verenigingen en de verschillende activiteiten een belangrijke rol in de leefbaarheid van Domburg voor de inwoners.

Overige zaken
Naast bovenstaande zaken zijn wij bezig met de speelvoorzieningen voor de jeugd, nieuw uitstalling- en terrassenbeleid en geluidsoverlast vanuit de parken.
Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter