Stadsraad in Klapbank – juli 2015

Tweede woningbeleid

De gemeenteraad heeft ingestemd om het huidige tweede woningbeleid te handhaven met een kleine aanpassing. Dit past in de vastgestelde Visie op Domburg. De Stadsraad plaatst hierbij nog wel wat kanttekeningen. Wij vragen nadrukkelijk aandacht voor diegenen die woonruimte zoeken in Domburg. De kansen van starters op de woningmarkt worden mede door het ontbreken van handhaving op het 2e woningbeleid van de Gemeente Veere geminimaliseerd.
Een consequent 2e woningbeleid is daarom goed voor het woningaanbod voor starters en de leefbaarheid voor de kern Domburg, mits de Gemeente Veere haar eigen beleid in praktijk brengt en gaat handhaven. Gebeurt dit niet dan resulteert uitvoering van dit beleid in willekeur en een oneerlijke behandeling van de inwoners van Domburg en dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ontwikkeling Vitaliteitshotel (voormalig KPN gebouw)

28 mei 2015 was er een informatieavond over de invulling van het voormalig KPN-gebouw als Vitaliteitshotel. De plannen bevinden zich in een schetsplanfase.
Wij hebben als Stadsraad Domburg geconstateerd dat er een forse uitbreiding van de bebouwing plaatsvindt. Met name aan de kant van de Beatrixstraat een massaal gebouw met een hoogte van 10 tot 12 meter en een lengte van meer dan 60 meter. Een forse uitbreiding van de verblijfsrecreatie in een woongebied. Naar ons oordeel verhoudt zich dat niet met hetgeen in de recent vastgestelde Visie op Domburg is opgenomen, namelijk behoud van het karakter van Domburg.
Wij constateren ook dat de plannen in grote lijnen wel passen in de door de gemeenteraad van de gemeente Veere op 31 mei 2012 vastgestelde randvoorwaarden.
Dit is voor ons aanleiding om bij de gemeente aandacht te vragen voor onze eerste bevindingen:

  • ‘De extra’s voor Domburg’ van het Vitaliteitshotel zijn nog onvoldoende aangegeven;
  • Omwonenden hebben aangegeven dat ze nu al veel last hebben van het verkeer. Die overlast zal alleen maar toenemen door de hotelgasten en de bevoorrading met achteruit instekende vrachtauto’s. Dit zal opstoppingen en gevaarlijke situaties tot gevolg hebben;
  • De bevoorrading zal ook overlast geven voor de inwoners van de woningen aan de Weverijstraat (onder meer draaiende motoren geven stank en geluid). Het is belangrijk hierover goed overleg met de omwonenden te hebben en vooraf consensus te bereiken;
  • In de plannen is rekening gehouden met een doortrekking van het Vitaliteitshotel tot en met de Weverijstraat. Hierdoor moeten 4 bestaande woningen, met de bestemming permanente bewoning, worden afgebroken. Deze woningen hebben te maken met achterstallig onderhoud, maar dit mag naar de mening van de Stadsraad niet beloond worden met ruimte voor een groter Vitaliteitshotel ten koste van de permanente woningvoorraad. Bovendien verandert het zicht en daardoor het karakter ook sterk door de veel hogere bebouwing dan de bestaande arbeiderswoningen;
  • Het is heel belangrijk dat de bezorgdheid en klachten van de omwonenden serieus worden genomen. Een integraal communicatietraject moet een essentieel onderdeel zijn van het vervolgtraject;
  • Het is positief dat het park tussen de Schelpweg en de Beatrixstraat niet in omvang beperkt wordt door de bouw van het Vitaliteitshotel. Wij pleiten voor het opknappen van het park naar een bij de ontwikkeling passend niveau en uiteraard met onder meer een voetpad rondom het park/complex;
  • Bij het realiseren van het Vitaliteitshotel is het belangrijk ook de structuur van de omliggende straten, waaronder onder meer het enge en te krappe kruispuntje Beatrixstraat/Weverijstraat en de Schelpweg/Weststraat te verbeteren;
  • Bij het realiseren van het Vitaliteitshotel neemt de overlast toe. Wij achten het niet meer dan redelijk dat de exploitant een bijdrage levert aan het compenseren van deze overlast door een bijdrage voor de zuidelijke oost-west verbinding, voor het opknappen van het park tussen Schelpweg en de Beatrixstraat en de omliggende wegenstructuur en te zorgen voor behoud van de permanente woningvoorraad.

Tot zover de maandelijks terugkoppeling. Geniet van jullie vakantie en neem tijd om ook eens te kijken op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Graag horen wij van de inwoners van Domburg of jullie verbeterpunten hebben. Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, Postbus 28, 4357 ZG in Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg

Simon de Visser
voorzitter