Stadsraad in Klapbank – Oktober 2017

De Stadsraad heeft de draad van het nieuwe seizoen weer helemaal opgepakt. Voor nieuwe- en lopende zaken zijn de agenda’s van de leden alweer aardig gevuld en natuurlijk is ook de belangrijke openbare vergadering  opgenomen

Verkeersonderzoek

Op dit moment zijn geen nieuwe feiten te melden. We zijn in afwachting van de eerste analyses van de zomertellingen. Overigens worden in de herfstweken 42-43 en de winterweken 49-50 opnieuw geteld. Tijdens de openbare vergadering zal de wijze van tellen worden toegelicht en indien mogelijk een update van de stand van zaken.

Boulevard

Zoals we van de gemeente te horen hebben gekregen heeft de herinrichting van de boulevard aanzienlijke vertraging opgelopen. Begin oktober wordt er explosievenonderzoek verricht in de duinen. Hiervoor moet op verschillende plaatsen beplanting, afrasteringen en meubilair verwijderd worden. Inmiddels zijn de materialen voor de zeebalkons voor fase 1 en fase 2 besteld. (Fase 1 betreft globaal het gebied van de Hoge Hill tot en met Badpaviljoen. Fase 2 is het gebied vanaf hotel Zonneduin tot paviljoen strand 90.) De levering van de materialen van de Zeebalkons wordt eind december 2017 verwacht. Direct daarna start de aanleg van fase 1 die dan voor Pasen 2018 afgerond moet zijn. Zo mogelijk direct gevolgd door de aanleg van fase 2. De aanleg van fase 2 is nog afhankelijk van de uitkomsten van gesprekken met het Waterschap en provincie omdat een deel in Natura 2000 gebied ligt.  Wij betreuren de vertraging maar vertrouwen er op dat we straks een prachtige boulevard zullen hebben.

Groentje

Voor het reconstrueren van het Groentje heeft de gemeente de start ter hand genomen. Het proces wordt op eenzelfde manier aangepakt als de herinrichting van de boulevard. Een eerste oriënterende vergadering met de gemeente en de OBD is gehouden. Daarin is de aanpak, planning en de bezetting van klankbordgroep aan de orde geweest. Namens de Stadsraad zullen Krijn Jan Provoost en Adri Meeuwse in de Klankbordgroep deelnemen. In een tweede vergadering op 25 september, zijn keuzes gemaakt over de planning, de klankbordgroep en het proces van aanpak. Ook is ingestemd met de keuze voor de ontwerper. De reeds eerder door de Stadsraad opgestelde uitgangspunten, zoals die met u zijn gedeeld tijdens de vorige openbare vergadering, zijn uiteraard aan de gemeente en de OBD verstrekt. Tijdens de openbare vergadering zullen wij u informeren over de stand van zaken

Geitenstal, Babelweg 8 te Domburg.

In de vorige editie van De Klapbank maakten wij al melding van de voorgenomen vestiging van een geitenhouderij aan de Babelweg 8 in Domburg. De Stadsraad kondigde toen aan zich tegen deze vestiging te gaan verzetten. Naar aanleiding hiervan kregen we al tal van reacties binnen die adhesie betuigden en de vraag hoe de Stadsraad ondersteund kon worden. Hierbij de stand van zaken.

  • Aangezien het college van B&W van de gemeente Veere op korte termijn gaat besluiten over de vergunningaanvraag voor de geitenhouderij heeft de Stadsraad primair ingezet op het beïnvloeden van het college en het zoeken van zoveel mogelijk draagvlak bij andere belanghebbenden. Saillant detail hierbij is, dat in de provincies Noord-Brabant en Gelderland al een besluit is genomen om geitenhouderijen in die provincies voorlopig te weren. De vraag is dan: Willen wij dat dan wel in Zeeland in het algemeen en op Walcheren in het bijzonder?
  • Wij hebben aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Veere samen met andere organisaties een brief gestuurd. In deze brief spreken wij onze ongerustheid uit over deze ontwikkeling en pleiten wij ervoor deze ontwikkelingen een halt toe te roepen. De belangrijkste argumenten tegen de vestiging van de geitenhouderij zijn gevaren voor de volksgezondheid (gebaseerd op een RIVM-onderzoek) en de strijdigheid met de visie Domburg, die juist een doorontwikkeling naar een “gezonde en heilzame” badplaats ambieert. Het imago van Domburg is dus in het geding, met alle economische risico’s voor de recreatie van dien.
  • Uiterlijk 24 oktober moet het college van B&W een besluit hebben genomen. Mocht het college besluiten een omgevingsvergunning te verlenen dan overwegen wij, als Stadsraad in ieder geval samen met de OBD, maar mogelijk nog met zoveel mogelijk andere belanghebbenden (o.a. Roompot, Golfbaan, Buitenhof, (mini)campings, de Recron, bewonersverenigingen, andere stads- en dorpsraden etc.) verdere stappen om dit besluit aan te vechten. Daarbij richten wij ons mogelijk ook tot belanghebbenden in Walcheren, maar buiten de gemeente Veere en zelfs in de rest van Zeeland.
  • Wij overwegen dan ter ondersteuning van deze vervolgstappen een petitie organiseren onder de bevolking en andere belanghebbenden. Nogmaals: Alleen vervolgstappen (met ondersteunend een petitie) in het geval het college besluit de vergunning te verlenen. Ook de Zeeuwse Milieu Federatie (ZMf) is inmiddels ingeschakeld en zal ons in dat stadium met raad en daad met deze te nemen vervolgstappen ondersteunen.
  • De Stadsraad zal u van het verloop van de besluitvorming op de hoogte houden en rekent op uw steun indien een petitie ter ondersteuning van te nemen vervolgstappen tegen de geitenhouderij noodzakelijk blijkt.

Als u ons wilt steunen in onze strijd tegen deze geitenhouderij kunt u dat nu al kenbaar maken door een mailtje aan kojan@stadsraaddomburg.nl of krijnjan@stadsraaddomburg.nl . Wij nemen dan t.z.t. contact met u op om onze petitie aan u voor te leggen. Met uw steun zullen wij niet rusten alvorens deze plannen van de Veerse agenda zijn geschrapt.

Portefeuillehouders in dit dossier zijn:

Overlast vliegtuigen

De oefenende Pilatus vliegtuigen van de luchtmacht geven overlast. Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren. Klachten over de overlast van militair vluchtverkeer kunnen telefonisch gemeld worden via 0800-0226033. Op www.defensie.nl/onderwerpen/klachten-en-schadeclaims/geluidsoverlast/klachtenformulier kan een klachtenformulier ingevuld worden. Ook kunnen klachten telefonisch doorgegeven worden bij de Milieuklachtenlijn bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) via 0118-412323

Zitbanken

De gemeente heeft enkele jaren geleden zitbanken weggehaald in Domburg (en ook in de andere kernen). Één van de eerste acties van de huidige Stadsraad heeft er toe geleid dat er minder bankjes zijn weggehaald dan gepland. Én in de afgelopen jaren hebben wij er voor gezorgd dat er weer een aantal banken zijn teruggeplaatst. Dat willen wij dit jaar weer doen. Graag horen wij suggesties van u waar het beste een zitbank geplaatst zou moeten worden.

Herdenking

Ook dit jaar organiseert het Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945 de jaarlijkse herdenking op woensdag 1 november. Het is belangrijk om stil te staan bij de slachtoffers van de strijd voor onze vrijheid. ’s Morgens om 9.00 uur leggen de kinderen van groep 8 van de openbare basisschool ‘De Golfslag’ kransen bij de monumenten op de duinen voor de gesneuvelde geallieerde militairen die omkwamen bij de bevrijding van Domburg. Vertegenwoordigers van gemeente Veere, Stadsraad en het Comité leggen ook kransen. Ook wordt er een zelfgeschreven gedicht voorgelezen door één van de leerlingen.

Bij de bevrijding van Domburg zijn door de heftige beschietingen ook veel Domburgse slachtoffers gevallen. ’s Middags om 14.00 uur (verzamelen vanaf 13.30 uur in Schuttershof) worden zij bij het monument voor de Domburgse slachtoffers op de begraafplaats herdacht. Vertegenwoordigers van de Stadsraad Domburg, gemeente Veere en Comité leggen kransen. Hierbij weer een belangrijke rol voor de schoolkinderen. Tevens verzorgt Apollo de muzikale omlijsting van deze herdenking.

Het is belangrijk de slachtoffers te herdenken en stil te staan bij onze vrijheid. Hierbij een oproep aan de inwoners van Domburg om ook aanwezig te zijn bij deze herdenkingen. Het Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945 staat ook open voor suggesties om de herdenkingen van deze belangrijke gebeurtenis op een andere manier in te vullen. Suggesties kunnen doorgegeven worden via een email aan ad.roelse@planet.nl.

Openbare vergadering

De uitnodiging ligt bij u in de bus voor de openbare vergadering op 26 oktober 2017 om 19.30 uur van de Stadsraad Domburg in het Schuttershof. De agenda is:

  • Terugkoppeling van 30 maart 2017 tot heden;
  • Hotelonderzoek: aantal hotelbedden in Domburg, wat is er nog mogelijk en wenselijk. Dit in samenhang met het initiatief van een Domburgse ondernemervoor een nieuw hotel aan de Brouwerijweg, waarbij in zijn plan in het centrum een aantal huidige recreatiepanden zullen vervallen;
  • Geitenstal: plannen voor een geitenstal aan de rand van Domburg
  • Verkeersonderzoek: bespreking van de tussentijdse resultaten

Overige zaken

Naast bovenstaande zaken zijn wij bezig met de speelvoorzieningen voor de jeugd, nieuw uitstalling- en terrassenbeleid, schouw van de openbare ruimte en het beleid in de gemeente Veere met betrekking tot licht en donker.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser (voorzitter)