Stadsraad in klapbank maart 2019

Algemeen
Bijna overal in Domburg kun je getuige zijn van bouwactiviteiten. Wegomleidingen, opgebroken straten, draaiende graafmachines, grondtransporten en aardbolstoffeerders (straatmakers) zijn op dit moment de fysieke symbolen van de metamorfose die delen van Domburg ondergaan op weg naar een kwaliteitvolle inrichting van de openbare ruimte. Maar ook de vele bedrijven die aan het werk zijn bij de ondernemers zodat die straks de vele gasten weer kunnen ontvangen in een kwaliteitvolle omgeving. En er gaan, na lange tijd, weer nieuwe woningen gebouwd worden. En het strand wordt opgehoogd. Positieve ontwikkelingen en wij zijn er trots op dat wij namens u aan alle ontwikkelingen ons steentje mogen bijdragen. Hieronder geven wij u weer een beknopt beeld van wat we sinds de vorige Klapbank hebben gedaan.

Boulevard
Over fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, kunnen wij u geen nieuwe informatie verstrekken. We weten wel dat er hard aan worden gewerkt maar moeten de berichten van de gemeente even afwachten.

Voor wat betreft het beheer van de boulevard hebben wij vanaf de aanleg onze zorg uitgesproken over de vraag of dat adequaat geregeld was. Binnenkort zullen we daarom overleg hebben met de gemeente en de Stichting Strandbelangen Veere, die het beheer van de boulevard moet uitvoeren. Wij zullen onze input geven uitgaande van kwaliteitscriteria overeenkomstig de gedachte achter de toeristische verblijfszone.

Nehalenniagebied
Na de klankbordvormende bespreking op 13 december (zie vorige klapbank) hebben wij ons nader beraden. Primair hebben wij de gemeente verzocht, teneinde een eenduidig en objectieve ruimtelijke beeldvorming te krijgen, in het vervolgtraject te werken met een 3d presentatie, waarvan een maquette wellicht de beste optie is.

Op basis van eerdere, samen met u tijdens de openbare vergaderingen besproken aspecten van het Nehalenniagebied en gelet op de inhoud van de bijeenkomst van 13 december, besloten om uitgangspunten te formuleren die wat de Stadsraad betreft gehanteerd moeten worden bij het vervolgproces. Deze pro-actieve en positieve benadering heeft bij de boulevard en het Groentje goed gewerkt. Door daarbij te kiezen voor een juist abstractieniveau van de uitgangspunten vormen allerlei details in deze fase geen rem op de planontwikkeling en kunnen problemen, ideeën, maatwerkoplossingen etc. binnen die uitgangspunten worden ontworpen en blijft er voor de ontwerpers dus genoeg ruimte om hun talenten in deze uitdagende klus te laten zien. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • Het Nehalenniagebied wordt beschouwd als een zeer waardevol en uniek deel van het Domburgse duinlandschap en dient daarom met zorg te worden behandeld;
 • De natuurwaarden hebben hoge prioriteit. Het gebied wordt (door de natuur) ingevuld als binnenduin gebied, waarin wel ruimte dient te zijn voor openbare wandel- en rustplaatsen en wellness locaties voor bezoekers en als onderdeel van de badstatus gedachte moet worden gezien;
 • Hotelontwikkelingen (alleen mogelijk als deze aantoonbaar zijn gericht op kwaliteitsverbetering) dienen ontwerptechnisch te harmoniëren in het duinlandschap. Op geen enkele wijze mag de huidige hoogte van de hotels verhoogd worden door verbouw of nieuwbouw;
 • Hotel Duinlust ook betrekken bij de plannen voor het Nehalenniagebied;
 • De bevoorrading van Strand 90 dient in beginsel plaats te vinden via het strand;
 • Conform de inhoud van de Visie Domburg en gelet op hetgeen is opgemerkt in de Kustvisie, is de ontwikkeling van een nieuw museum mogelijk, mits de zichtbare bebouwing daarvan zich beperkt tot het ontvangstgedeelte, wat slechts 1 bouwlaag omvat op hoofdweg niveau of lager en verder ontwerptechnisch harmonieert met het duinlandschap. De ontwikkeling van een museum op andere locaties dan het Nehalenniagebied moet echter nader worden onderzocht. Het eventueel niet bouwen van een museum is geen reden voor andere compenserende bouwactiviteiten;
 • Geen openbare parkeermogelijkheden in het Nehalenniagebied. Parkeren voor gasten, personeel en bezoekers van hotels/restaurants vindt uitsluitend ondergronds plaats;
 • Bij de duinovergang Stenen Toko aan de landzijde een voldoende ruime parkeerplaats voor fietsen.

Hier kunt u de door het volledige uitgangspunten document van de Stadsraad Domburg lezen: 201903 – Standpunt SRD ontwikkeling van het Nehalenniagebied

’t Groentje en Schuitvlotstraat
Het Groentje krijgt zo zachtjes aan de vormen die de komende decennia het beeld van het hart van Domburg zullen bepalen. Ondersteund door de verschillende reacties vanuit de bevolking lijkt het er op dat het ontwerp gaat voldoen aan de uitgangspunten en de verwachtingen van een uitnodigend plein, waar de voetganger de baas is. Dat zal wennen zijn voor de andere weggebruikers, maar wij hopen van harte dat dit het begin is van de verdere ontwikkeling van het centrum tot een flaneergebied zonder auto’s.

Ontwikkeling autovrij centrum Domburg
U kent het standpunt van de Stadsraad ten aanzien van het centrum van Domburg. Wat ons betreft is over maximaal 5 jaar het centrum autovrij in verband met leefbaarheid en veiligheid. Onze voorstellen en ideeën voor de rondweg en het tegelijkertijd afsluiten hebben het tot nu toe niet gehaald, maar wij blijven bezig. Tijdens onze maandelijkse vergadering met het college en waar mogelijk ook met de lokale politiek via inspraak of netwerk komt dit onderwerp ter sprake. Duidelijk is inmiddels dat voor een politiek bestuurlijke haalbaarheid van onze voorstellen onder meer coöperatie en draagvlak vereist is. In dat kader hebben we inmiddels een aantal keren gesproken met het bestuur van de OBD. Binnen de Stadsraad hebben we inmiddels ook de “waarom “ vraag, de “hoe dan” vraag en de missie beschreven. Dat laatste geven we hier weer:

De missie:

 • Gelet op de huidige situatie en de zich aandienende ontwikkelingen dient een in omvang nader te bepalen deel van het centrum van Domburg toekomstbestendig te worden ingericht en (permanent) worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De scoop van dat doel ligt in 2023;
 • Bij het uitwerken van dit einddoel ligt het, mede gelet op de inhoud van de visie voor Domburg, voor de hand dat de bij bedoelde afsluiting optredende effecten, eveneens worden vertaald naar toekomstbestendige oplossingen.

Hier kunt u de door het volledige uitgangspunten document van de Stadsraad Domburg lezen: 201903 – SRD onderbouwing aanpak autoluw centrum

Ontwikkeling van de Westrand van Domburg
De ontwikkelcombinatie Roompot, Bommeljé, VolkerWessels en Lithos Bouw & Ontwikkeling heeft de gemeente Veere verzocht om gezamenlijk een visie op de herontwikkeling van de westrand van Domburg te maken.
De visie moet antwoord geven op de volgende ontwikkelkansen:

 • Herontwikkeling van het huidige Hof Domburg (Roompot, VolkerWessels en Lithos Bouw & Ontwikkeling). Hof Domburg bestaat uit een camping, bungalowpark en vrijetijdscentrum de Parel. Het complex voldoet niet aan de eisen van de moderne recreant;
 • Een mogelijke verplaatsing van de toekomstige hotelfunctie van het KPN-gebouw (Bommeljé);
 • Het aandachtsgebied uit de Kustvisie;
 • Het gebied van de huidige golfbaan;
 • De entree van Domburg gezien vanuit Westkapelle;
 • De aansluiting van de genoemde gebieden op de kern Domburg en het achterland.

Daarbij komen aan de orde:

 • Verkenning van huidig beleid (badstatus/beeldkwaliteit/Visie Domburg);
 • Toekomstige functies en aantallen;
 • Visie op kampeer/recreatieproduct;
 • Visie op natuur- en landschapsontwikkeling;
 • Hoe krijgt de aansluiting op stad Domburg vorm;
 • Visie op verbinding met het achterland;
 • Toekomstbeeld voor de Domburgse Golfclub;
 • Visie op entree Domburg;
 • Mogelijkheden herplaatsing van KPN-ontwikkeling en achterblijvende de locatie;
 • Visie op duurzaamheid (energie/materialen/mobiliteit);
 • Visie op centrale bebouwing;
 • Visie op verkeerstromen, ontsluiting en mobiliteit.

Wij worden als Stadsraad Domburg betrokken bij het proces. Vier jaar geleden hebben wij al aangegeven dat de ontwikkeling aan de westrand ontbreekt in de Visie Domburg. Dat gaat dus nu gebeuren. Wij zullen de inwoners regelmatig informeren en raadplegen over de plannen, die heel belangrijk zijn voor Domburg. De mogelijke verplaatsing van de toekomstige hotelfunctie van het KPN-gebouw (Bommeljé) juichen wij toe. Met betrekking tot de verkeersstromen is en blijft ons uitgangspunt dat het verkeer met bestemming Hof Domburg, golfbaan, Noordduine en Westkapelle niet door de kern Domburg moet rijden.

Schouw openbare ruimte:
Onlangs hebben we samen met de gemeente de lopende schouwlijst voor de openbare ruimte geactualiseerd. Daar bij bleek dat veel van de geconstateerde kleine gebreken zijn verholpen of opgelost. De pragmatische aanpak zoals we die in Domburg kennen is bijzonder en de goede samenwerking tussen gemeente en Stadsraad werkt in de praktijk tot tevredenheid. Er is over en weer begrip voor wensen, mogelijkheden en onmogelijkheden terwijl er nadrukkelijk invloed is op de prioritering. We zijn blij en waarderen de inzet van de gemeente en haar medewerkers op dit punt. Er is inmiddels een nieuwe schouwronde afgesproken in april.

Terrassen- en uitstallingenbeleid.
Zoals bekend is er op dit onderwerp nieuw beleid in ontwikkeling voor de gemeente Veere. In dat verband zijn wij samen met de andere stad- en dorpsraden uitgenodigd om te praten over de conceptplannen. In algemene zin hebben wij aangegeven dat het goed is dat er duidelijke regels en kaders worden geformuleerd die handhaafbaar zijn en ook zullen worden gehandhaafd. Verder hebben we als belangrijkste bezwaar genoemd dat in het nieuwe (concept) beleid de meest kwetsbare verkeersdeelnemer (voetganger, rolstoel, kinderwagen etc.) het moet doen met slechts een 1,50 m brede obstakelvrije strook. In algemene zin acceptabel maar in de Domburgse winkelstraat situatie, met vooral veel flanerende en converserende gebruikers, achten wij dat volstrekt onvoldoende en hebben we met nadruk gepleit voor 2,50 m aan beide zijden van de straat. Wij volgen de omwikkelingen op de voet.

Speelvoorzieningen
Het trapveldje bij de molen is weg door de aanleg van het parkeerterrein. De toegezegde uitbreiding en vervanging van de speeltoestellen bij de school en bij de Hopmande zijn nog niet gerealiseerd.
De gemeente heeft inmiddels wel een bestemmingsplanwijziging opgesteld, waardoor het trapveldje op de ‘oude’ ijsbaan gerealiseerd kan worden. Samen met een pumptrackbaan. Wij hebben de afgelopen tijd druk uitgeoefend richting gemeente om dit snel te realiseren. Én met voldoende kwaliteit. Vooral dit laatste punt baart ons zorgen.
Voldoende speelmogelijkheden van een goede kwaliteit zijn belangrijk voor de jeugd van Domburg. Een belangrijk facet van de leefbaarheid van Domburg.

Seizoensmarkt
In de afgelopen periode veel overleg geweest tussen gemeente, OBD, marktcommissie en de Stadsraad Domburg. Uitgangspunt is dat de marktexploitanten zich houden aan de regels, zodat de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk beperkt wordt. De marktexploitanten willen langer in het jaar ‘markt’ houden. De overige betrokkenen hebben aangegeven dat dit alleen mogelijk is wanneer de marktexploitanten zich ook houden aan de geldende regels. En dus voor zo weinig mogelijk overlast zorgen. In 2018 zijn er nauwelijks klachten geweest. Voor 2019 is ingestemd met een pilot voor het uitbreiden van het marktseizoen. Daarbij zijn de volgende afspraken gemaakt:

 • Voor 2019 is een pilot afgesproken met betrekking tot seizoenverlenging. Twee weken eerder en twee weken langer dan voorgaande jaren. De markt zal daarmee beginnen op 29 april en de laatste marktdag is maandag 30 september
 • Op verzoek van de Stadsraad Domburg gaat de marktcommissie omwonenden, voorafgaand aan het marktseizoen, informeren over de markt. Het gaat dan onder andere om start en einde markt. Tijdstip opbouw en afbouw marktdag. Beleid in geval van calamiteiten;
 • Na de eerste seizoenverlenging (half mei) en in het najaar 2019 zal worden geëvalueerd;
 • Extra aandacht zal worden besteed een de vrije doorgang tussen/achter de kramen in het verlengde van de regels bij het terrassen-uitstallingenbeleid. Gepoogd zal worden hieraan zoveel mogelijk te voldoen. In ieder geval (maar desgewenst herhaald) zal dit worden gemonitord door de hulpdiensten (brandweer, ambulance e.d.)

Verkiezingen Stadsraad Domburg
Rond het verschijnen van de Klapbank is duidelijk, wie er in de komende periode zitting hebben in de Stadsraad Domburg. De oproep voor nieuwe leden is in de vorige Klapbank gedaan en er is gefolderd. Namens de Stadsraad Domburg hoop ik weer meet negen mensen te mogen werken én een notulist. Er is nog genoeg te doen om de kwaliteit en leefbaarheid in Domburg te verbeteren! En daarvoor hebben wij u steun nodig.

Tot zover onze maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter