Stadsraad in klapbank juli-augustus 2018

Eerst even een excuus van mijn kant omdat er in de vorige Klapbank geen terugkoppeling van de Stadsraad Domburg is opgenomen.

Op veel plaatsen wordt gewerkt in de kern Domburg. De uitvoering van de visie Domburg en het Singelgebied komt op stoom, naast reeds lopende projecten waarover we in vorige edities van de Klapbank hebben teruggekoppeld. Een aantal bijzonderheden vindt u hieronder terug.

KPN gebouw
Zoals in de vorige Klapbank reeds was aangegeven zal de Stadsraad Domburg geen zienswijze indienen dan wel een juridische procedure beginnen tegen het besluit van de gemeente om de realisatie van het KPN-gebouw mogelijk te maken. Wat wij wel hebben gedaan is het, in heldere taal in een brief het college en de raad, onze motieven daartegen duidelijk maken. Tevens hebben wij daarin aangegeven dat wij de inspanningen van anderen, organisaties en burgers, zullen ondersteunen om de ontwikkelingen met betrekking tot het KPN-gebouw niet door te laten gaan.

Boulevard

  • Aan de boulevard wordt vanwege het toeristenseizoen, de komende maanden niet gewerkt, behalve wat afrondende zaken. Wij hebben louter positieve reacties mogen noteren over het resultaat tot nu toe.
  • Fase 2 B, het gedeelte boulevard tot aan Strand 90, heeft vertraging opgelopen. De provincie heeft bezwaren tegen de uitwerking van de plannen. Uitgangspunt voor het ontwerp is dat er een klinkerstrook wordt aangelegd aan de zeezijde en dat ter plaatse van op/afgang Strand 90 en bij het zeebalkon op de kop van het pad vanaf het Van Teijlingenpark, haaks op de klinkerstrook, fietsenstallingen worden gerealiseerd. De klinkerstrook is van hetzelfde materiaal als de reeds gerealiseerde boulevard maar wordt in verband met het specifieke gebruik breder uitgevoerd.
  • Het pad vanaf de Boulevard naar het van Teijlingenpark is inmiddels gereed en is prachtig en praktisch geworden.
  • De gemeente heeft na overleg met de Stadsraad besloten het fietsparkeren nabij de opgang J.Tooropstraat, uit te breiden. De palen met planken zijn geplaatst op de invaliden parkeerplaats en één daarnaast gelegen parkeerplaats op het Parkeerterrein Tooropstraat. Gedurende de zomer zal deze situatie worden gemonitord waarna indien nodig aanpassingen kunnen worden uitgevoerd.
  • Wij houden onze zorg ten aanzien van het beheer en onderhoud van de boulevard maar evenzeer het gebruik door bezoekers. Hondenpoep, fietsers, bekrassen, betreden duinen etc. komt helaas voor, maar gelukkig hebben we ook ervaren dat u als betrokken Domburgse inwoner, overtreders er ter plaatse op wijst waarom bepaalde zaken niet kunnen en mogen.
  • Na de zomer zal de klankbordgroep opnieuw bij elkaar komen, om de ervaringen van- en met de vernieuwde boulevard te bespreken. Wij houden ons graag aanbevolen voor opmerkingen en suggesties.
  • Een nog openstaand punt bij de ontwikkeling van de boulevard was de realisatie van een glijbaan aan de landzijde, in het gedeelte tussen de Oase en de Hoge Hil. Samen met de vertegenwoordiger van de OBD in de klankbordgroep is gesproken met leveranciers van dergelijke voorzieningen. Inmiddels zijn ook een tweetal aanbiedingen ontvangen en is het onderwerp in het algemeen bestuur van de Stadsraad besproken. Er is binnen de Stadsraad sprake van grote waardering voor hetgeen tot nu toe is gerealiseerd. Prachtig, een Domburg waardige voorziening, een aanwinst, geheel passend en een eenheid met zijn omgeving en zelfs het karakter versterkend van de fraaie voor Domburg kenmerkende duinenrij, zijn termen die wij van u te horen hebben gekregen en ten grondslag liggen aan die grote waardering. De Stadsraad heeft de conclusie getrokken dat de boulevard in deze vorm feitelijk klaar is en dat grootschalige of ingrijpende aanpassingen enkel nog maar afbreuk kunnen doen aan datgene wat er nu ligt. Er bleek in de Stadsraad duidelijk sprake van voortschrijdend inzicht nu de boulevard in realistische beelden kan worden aanschouwd. De aanleg van een glijbaan vormt, mede gebaseerd op de informatie uit de offertes van de twee leveranciers, een zware aantasting van de gerealiseerde project-, beeld- en gebruikskwaliteit. Gezien het voorgaande maar ook gelet op bijkomende aspecten, zoals de opinie van de inwoners, de mogelijke bron van overlast en de kosten, heeft de Stadsraad dan ook besloten om de wensen voor aanleg van een glijbaan niet te ondersteunen.
  • Zoals u uit de berichtgeving in de pers heeft gezien was de boulevard van Schagen uit vele inzendingen geselecteerd en samen met twee andere projecten in Nederland, genomineerd voor de “Award beste openbare ruimte 2018”. De beoordeling door een vakjury is recent gedaan en jammer genoeg hebben “we” niet gewonnen, maar de nominatie op zich is iets om geweldig trots op te zijn.

Ouderenbeweegplek
Achter het Schuttershof is enkele jaren geleden een voorziening aangelegd, gericht op het meer bewegen van en door ouderen. Tijdens onze periodieke schouw van de openbare ruimte bleken meerdere toestellen kapot terwijl de omgeving er wat desolaat uit zag. De schades waren duidelijk niet een gevolg van normaal gebruik maar van misbruik door een niet doelgroep. Wij vragen ons dan ook af wat de toegevoegde waarde is van deze voorziening. Reden waarom we hierbij de open vraag neer leggen of er iemand gebruik maakt van die voorziening, of het de goede plaats is, of er behoefte aan is en als dat aantoonbaar het geval is, wie weet de ultieme plek daarvoor? Wij horen graag uw reacties.

Schouw openbare ruimte
Zoals bekend wordt de openbare ruimte in ons stadje met een zekere regelmaat geschouwd door de Stadsraad samen met de gemeente. Daarbij wordt een lijst opgesteld en van elke gesignaleerde onvolkomenheid wordt een aantekening en een foto gemaakt. Deze lijst wordt vervolgens door de gemeente gebruikt als basis bij de uitvoering van het herstel of voor het langere termijn onderhoudswerk. We hebben recent met de gemeente afgesproken dat deze lijst op de site van de Stadsraad zal worden geplaatst, wat binnenkort dan ook zal gebeuren. Onveranderd blijft het natuurlijk zo dat u als inwoner de klachten over de openbare ruimte rechtstreeks bij de gemeente kan melden.

Verlichting Mereltje
De verlichting nabij de aansluiting van Duinenburg en Schuurmanstraat is aangepast, waarmee een heikele avond- en nachtsituatie is opgelost. Wij zijn nog in afwachting van herstel van de tegelverharding ter plaatse, zodat het pad na een regenbui zonder natte voeten belopen kan worden.

‘t Groentje
Het ontwerp voor ‘t Groentje is gepresenteerd tijdens de informatiebijeenkomst op 20 juni 2018. Veel positieve reacties gehoord over dit ontwerp, wat het resultaat is van veel overleg met ontwerpers, gemeente, ondernemers en natuurlijk de Stadsraad Domburg. Na de zomer starten de werkzaamheden en dan krijgen we een plek die voldoet aan de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de openbare ruimte conform de Visie op Domburg. Met voldoende groen, plekken om te zitten en voldoende fietsparkeerruimte op het parkeerterrein de Tol. De nieuwe inrichting van de Schuitvlotstraat wordt gelijk meegenomen. Daarover is goed en regelmatig overleg gevoerd met de inwoners.
Inmiddels wordt er ook overleg gevoerd over de luifels, overkappingen en uitstallingen, specifiek op het Groentje en in het algemeen in Domburg. In een volgende klapbank hopen we daar meer over te kunnen meedelen.

Herinrichting Vaandragerstraat en Kesteloostraat
In der komende tijd wordt ook gewerkt aan een nieuwe inrichting en riolering in de Kesteloostraat en Vaandragerstraat. Wij hebben aangegeven het heel belangrijk te vinden dat de gemeente overlegt met de huidige en nieuwe inwoners over de inrichting en hun wensen en ideeën, op het gebied van bijvoorbeeld straatmeubilair, groen, verlichting, parkeren en zitbanken. Dat de inrichting moet passen in de Visie op Domburg achten wij vanzelfsprekend.

Parkeerverwijssysteem
Het systeem is operationeel. Tijdens de realisatie hebben wij de gemeente gewezen op de naar onze mening wat “bijzondere” situering (bijvoorbeeld midden op het trottoir) van een aantal palen waaraan de borden zijn bevestigd. Daarnaast zijn combinaties van de nieuwe palen met reeds bestaand wegmeubilair niet optimaal benut. Ook de plaats van de bebording van de Jan Tooropstraat behoeft aanpassing, omdat veel auto’s de Jan Tooropstraat inrijden in plaats van het parkeerterrein. De verschillende situaties zijn samen met de gemeente bekeken en we rekenen op aanpassing van de situatie. U hoort en ziet uiteraard de resultaten. Los van dat alles ziet het systeem er goed uit en we hopen dat het een bijdrage levert aan het terugdringen van het autoverkeer in de stadskern.

Overlast Pilatus vliegtuigen.
In juli is een overleg gepland met Defensie over de overlast. U hoort van de resultaten.

Singelgebied
Op de infoavond van 20 juni zijn de plannen van het Singelgebied gepresenteerd. Mooie plannen. Als het goed is zijn bij hete verschijnen van de Klapbank ook de grondprijzen bekend. Er zijn ook sociale woningbouw (huur) en starterswoningen. Dit blijven we nauwlettend volgen, zodat ook starters de kans krijgen om in Domburg te wonen.

Opgang paarden
De gemeente wil de paardenopgang , die nu bij de Oase ligt naar het westen verplaatsen om de overlast te verminderen. Dat is wat ons betreft goed, maar we hebben wel aangegeven dat de overlast voor de strandgangers zo beperkt mogelijk moet zijn.

Notulen
De Stadsraad Domburg heeft negen leden. Wij zijn bezig met veel zaken. En wij willen onze tijd graag besteden aan de inhoudelijke zaken. Van de vergaderingen moet ook een besluitenlijst gemaakt worden. Wij zijn op zoek naar iemand die ons wil helpen de besluitenlijsten te maken. Dit geeft meer ruimte voor de inhoudelijke taken. Wie helpt ons???????

Rabobank Clubkascampagne
De leden van de Rabobank hebben dit jaar in de clubkas campagne de Stadsraad geweldig gesteund. We hebben dit jaar € 306,08 ontvangen wat ongeveer honderd euro meer is dan vorig jaar. Sinds de Stadsraad in deze vorm en samenstelling actief is, is er sprake van een jaarlijkse stijging van de bijdrage, wat wij vertalen als uw steun en waardering voor ons werk en inzet. Onze oprechte dank daarvoor en uiteraard ook heel veel dank aan de Rabobank.

Openbare vergadering
De Stadsraad weet zich tijdens de openbare vergaderingen gesteund door een grote toeloop van inwoners, maar dat kan natuurlijk veel meer zijn. Wij vroegen ons af of de agenda voldoende aanleiding biedt om naar de openbare vergadering te komen. De vraag aan u: Voor welk onderwerp zou u wel naar de openbare vergadering komen? Uw ideeën en voorstellen zien we graag tegemoet. De volgende en laatste openbare vergadering van de huidige Stadsraad Domburg vindt plaats op 24 oktober 2018. Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor Provinciale Staten en op die dag zijn ook de verkiezingen voor de nieuwe Stadsraad gepland.

Ijsbaan
Op het terrein van de ijsbaan zal een trapveldje en een pumptrackbaan worden gerealiseerd. We zijn daarover al enkele jaren in gesprek met de gemeente tot onze vreugde zijn de plannen opgenomen in het bestemmingsplan. Wij zijn thans in overleg met de gemeente over de financiële kant en hopen dat met wat creativiteit ook dit aspect rond komt, zodat we nog dit jaar de bedoelde voorzieningen kunnen realiseren.

Dat betekent wel dat de huidige ijsbaan zijn functie verliest, maar door een prachtige inspanning van de ijsclub is er voor gezorgd dat er op het nieuwe parkeerterrein achter het gemeentehuis, ‘s winters geschaatst kan worden. Als Stadsraad hebben we daar geen bemoeienis mee gehad maar we zijn ontzetten trots op “onze” ijsclub die hun inspanningen op deze wijze beloond zien. En het parkeerterrein aanschouwend, nodigt het zelfs nu al uit om de skeelers onder te binden en wat rondjes te draaien.

Verder hebben we …
De gemeente verzocht om aan het oneigenlijk gebruik maken van zitbanken op de Markt een einde te maken. Dat bleek reeds na twee dagen te zijn geregeld.
Samen met de OBD de gemeente geadviseerd handhavend te gaan optreden op de boulevard tegen o.a. fietsers
Geadviseerd om Simnia, land van Vlietduinen en de oude en nieuwe begraafplaats met elkaar te verbinden door een voetpad, zodat er voor met name de inwoners van Simnia een prachtige wandelverbinding ontstaat. De gemeente onderzoekt dit verder.

Tot zover onze maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter