Stadsraad in Klapbank – Juli 2017

Boulevard
Het gemeentelijk optimisme over een spoedige uitvoering van (een deel van) de boulevard is helaas behoorlijk getemperd. Verschillende zaken zorgen voor een in onze ogen te grote vertraging in de uitvoering. We zullen de vinger aan de pols houden voor het verdere traject en u daarvan op de hoogte houden.

Groentje
De Stadsraad heeft in de laatste openbare vergadering de uitgangspunten voor de herinrichting van het Groentje met u gedeeld. Met name de, ook door de Stadsraad aangegeven, noodzakelijke integrale benadering van de inrichting van de openbare ruimte in Domburg, is ook voor de gemeente leidend geworden voor de herinrichting. Wij juichen deze benadering op zich van harte toe, maar vinden dat de uitvoering van het plan niet op de lange termijn moet worden geschoven.

Openbare ruimte
In september zullen we samen met de gemeente weer een schouwronde lopen. Wij zijn met de voorbereidingen bezig.
Een aantal inwoners heeft ons geattendeerd op de verkeersafzettingen die voor de markt worden gebruikt. Deze werden na afloop her en der opgeslagen in de openbare ruimte. Dat past bij de kwaliteit die Domburg nastreeft. We hebben dit aangekaart bij de gemeente en de verantwoordelijk wethouder heeft toegezegd deze omissie op te heffen.
Hoe is het mogelijk…… Een prima goed onderhouden bankje bij de Kikkerpit is doelwit geworden van een klusser? Want wie heeft er anders een keurig afgemeten en heel netjes uitgezaagd stuk hardhout uit de rugleuning van een bankje nodig. De gemeente en de Stadsraad doen hun best om overal goede bankjes te plaatsen en te onderhouden en dan dit misselijke gedrag. De dader mag zich schamen en de herstelbijdrage, die toch al gauw € 150,– zal bedragen, anoniem bij een van de leden van de Stadsraad inleveren. In de volgende Klapbank hopen we de ontvangst daarvan te kunnen melden. Overigens heeft de gemeente de schade binnen twee dagen hersteld! Compliment voor de gemeente.

Verkeersproblematiek Domburg
Als uitvloeisel van de vaststelling van het GVVP, zullen de verkeerbewegingen in de kern Domburg worden gemeten. Zoals afgesproken hebben we inmiddels met de gemeente overleg gehad over de wijze waarop deze metingen worden uitgevoerd en hebben daaromtrent een advies uitgebracht. We hopen dat de eerste metingen reeds in juli 2017 zullen plaatsvinden. Uiteraard hebben onze eerdere uitgangspunten, een leefbare kern, geen doorgaand verkeer en geen tweerichtingsverkeer op de Singel, de basis voor dit advies gevormd.

Parkeerkelder Badhotel
Het onderzoek naar de mogelijkheid om in de voortuin van het Badhotel en garage te bouwen, als vervanging van de parkeerplaats achter het hotel, is nog in volle gang. Inmiddels hebben wij een voorlopige lijst met uitgangspunten aan de directie van het Badhotel verzonden.

Onderzoek naar de marktruimte voor hotels in Veere
Op verzoek van de gemeente hebben we een reactie gegeven op een onderzoeksrapport naar de ruimte voor hoteluitbreiding in Veere in het algemeen en Domburg in het bijzonder. De rapportage zal binnen het college worden behandeld en we wachten af wat er verder mee gedaan wordt.

AED

Op initiatief van de Stadsraad zijn onlangs 2 AED’s geplaatst en in gebruik genomen. Deze AED’s zijn de eerste in Domburg die 24/7 beschikbaar zijn. De AED’s zijn tevens aangemeld bij Hartveilig Wonen en zijn  daarmee onderdeel van een netwerk van vrijwilligers en AED’s, die oproepbaar zijn in geval van calamiteiten via 112.

Het probleem met de beschikbaarheid van de AED’s werd door Rinus van den Driest aangekaart bij  de Stadsraad Domburg.  De Stadsraad is met deze melding aan het werk gegaan, om plaatsing van minimaal 2 AED’s te realiseren. Er waren al AED’s beschikbaar in een aantal bedrijven in Domburg, maar deze waren alleen bereikbaar binnen de openingstijden. Tevens waren de meeste AED’s niet aangemeld bij Hartveilig Wonen.

De financiering  van de nieuwe AED’s werd gerealiseerd met een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Veere en sponsoring c.q. medewerking van de Rabobank, VVV-Zeeland, Akkerdaas Kadowinkel, Baddomburg , Marcus elektrotechniek en natuurlijk Hartveilig Wonen.

Namens Hartveilig Wonen gaat Tim de Jonge het gebruik en de inzet van vrijwilligers en AED’s in Domburg coördineren. Hij zal tevens proberen ook de bedrijven waar al een AED aanwezig is ertoe te bewegen de AED aan te melden bij Hartveilig Wonen, zodat ok die AED’s breder ingezet kunnen worden.

De Stadsraad is blij met deze AED’s een grote bijdrage te hebben kunnen leveren aan het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in de kern Domburg voor inwoners, maar natuurlijk ook voor de gasten.

De AED’s hangen in het halletje van de Rabobank op de Markt en aan de buitengevel van het kantoor van de VVV-Zeeland op de hoek van de Schuitvlotstraat en de Singel.

Investeringen in Domburg.
In de Kadernota van de gemeente Veere staan de voorstellen die in begroting 2018 opgenomen gaan worden. De gemeenteraad neemt op 6 juli hierover een beslissing. De gemeente gaat veel investeren. Ook in Domburg op basis van het GVVP en de Visie op Domburg. Het gaat om:

  • een aantal verkeersknelpunten Dit zijn onder andere de Domburgseweg, Mezgerweg en Schuitvlotstraat. De gemeente gaat ook de looproute naar het centrum via de Schuitvlotstraat verbeteren. Deze investeringen staan gepland voor 2019;
  • Kwaliteitsverbetering Marie Tak van Poortvlietmuseum. Het museum heeft plannen voor een nieuw museum in Nehalenniagebied Domburg. Hiervoor worden subsidies in 2019 en 2020 geraamd;
  • Aanleg parkeerterrein Roosjesweg. De realisatie van een centraal parkeerterrein in het hart van Domburg om onnodig zoekverkeer door het centrum te voorkomen. De investering wordt geraamd in 2018 en 2019;
  • Realisatie van toiletvoorziening bij het centraleparkeerterrein;
  • Verplaatsing trapveld en skatebaan. Door de realisatie van een centraal parkeerterrein moeten het huidige trapveld en de skatebaan worden verplaatst;
  • Parkeerverwijssysteem om onnodig zoekverkeer door het centrum te voorkomen. De investering is geraamd in 2018;
  • Aanpak fietsparkeren. In toeristische kernen zijn niet voldoende voorzieningen voor het parkeren van fietsen. Ook de kwaliteit van de voorzieningen is niet voldoende. De uitgaven worden gepland in 2018.

Singelgebied
21 juni was er een informatie-avond in het gemeentehuis over de voortgang van het Singelgebied. Prachtig weer, maar een goede opkomst. De plannen worden steeds concreter. Bij de invulling van de plannen op het huidige supermarktterrein wordt goed rekening gehouden met de wensen van de bewoners van Schuitvlotstraat en Zuidstraat.
De plannen voor woningbouw worden ook steeds concreter. In de Nijverheidsweg (eerst het huidige parkeerterrein), voormalig schoolterrein aan de Kesteloostraat, hoek Zuidstraat Singel (huidig kinderdagverblijf/fysiotherapie), huidig supermarktterrein en op het huidige parkeerterrein aan de Singel.
In de Nijverheidsweg blijven in de huidige plannen enkele oude panden (een timmerwerkplaats, oud slachthuis en een schuur) staan. Deze moeten dan opgeknapt worden. Hoewel nog niet alle panden in de Nijverheidsweg in gemeentelijk eigendom zijn, wordt een start gemaakt met het bouwrijp maken van Oosterloo.

Tegenover de Stationsstraat op het voormalig schoolterrein moet een pand komen zonder woonfunctie. Invulling is nog onbekend. Heeft iemand een goed idee/plan? Neem contact op met de gemeente!

Op de site van de gemeente staat een filmpje over de invulling van de plannen in het Singelgebied. Dit is te vinden https://www.veere.nl/bestuur/projecten_47879

Pannakooi
Het heeft moeite gekost. Maar hij staat er. De pannakooi. En ik zie dat hij direct in gebruik is genomen door de jeugd.

Vakantie
Geniet van jullie vakantie! (al dan niet in Domburg). En voor de degene die de hele zomer moet werken, geniet in je vrije tijd van Domburg en de mooie omgeving.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! We vergaderen niet in de zomermaanden, maar jullie kunnen ons blijven aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter