Stadsraad in de Veerse Bode – September 2019

DOMBURG – Na het stoppen van de Klapbank publiceert de Stadsraad Domburg zijn informatie voortaan maandelijks in de Middelburgse en
Veerse Bode
.

De stadsraad is samen met de OBD bezig om voor de in gezamenlijkheid vastgestelde missie voor de herinrichting van het centrum uitgangspunten op te stellen. Dat is een stevig proces dat in een positieve en coöperatieve sfeer verloopt, waarin de waarde van een gezamenlijke missie nadrukkelijk wordt ervaren. De missie is te vinden op de site van de Stadsraad Domburg. De herinrichting heeft een sterke relatie met het terrassen- en uitstallingenbeleid in verband met de beperkte ruimte. Verwacht wordt dat in de openbare vergadering van de Stadsraad Domburg van 23 oktober de hoofdpunten van dit plan besproken kunnen worden.

Nehalenniagebied
Eerder hebben we aangegeven dat de gemeente met een schone lei wenste te starten, waarmee wij het erg eens waren. Er is in twee
sessies in een kerngroep veel besproken, maar niets afgesproken. Is dat teleurstellend? Ja en nee. Het is een ontzettend complexe
situatie, er zijn veel belangen, er is al te veel gebeurd zonder dat er regie is gevoerd en wij hebben nogal wat argwaan ervaren. In die
context kan wellicht de door de ruime deelname van de aanwezigen in het zoeken naar oplossingen om in het gebied met al zijn
belangen en functies, een kwaliteitsslag te maken, als een belangrijke positieve signaal worden benoemd.
Vanuit de gedeelde gedachte dat in dit gebied een kwaliteitsslag gemaakt moet worden zijn de belangrijkste thema’s het (niet meer aan
de oppervlakte) parkeren, omvang, beeld en vorm van uitbreiding/herbouw bestaande hotels, vestiging museum, behoud natuurlijke omgevingskwaliteit en vormgeving openbare ruimte met aansluiting op de boulevard. Er tekent zich een meerderheid af die vestiging van het museum, in welke vorm dan ook, ongewenst vindt.

Boulevard
Zoals bekend is de herinrichting van de boulevard nog niet klaar. Fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, moet nog worden gerealiseerd. In de klankbordgroep is overeenstemming over de plannen, maar een aantal grondeigenaren kan daar niet mee in stemmen. Het beheer van de boulevard blijft aandacht vragen. Hiervoor heeft de gemeente een hoog kwaliteitsniveau vastgesteld als onderdeel van de toeristische verblijfszone. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met betrekking tot het beheer.

‘t Groentje
Het Groentje en Schuitvlotstraat zijn op 23 mei geopend. Na 3 maanden seizoensdrukte en de nodige reacties trekken wij de conclusie dat de inrichting in algemene zin aan de verwachting voldoet. De stadsraad is benieuwd naar uw ervaring, die we zullen inbrengen in een evaluatiegesprek met de gemeente. Van belang is om op te merken dat er nog bankjes naast het ‘huisje van Steyn’ zullen worden geplaatst.

Parkeerbeleid
Er komt een nieuw parkeerbeleid in de gemeente. Wij zullen de punten uit eerdere evaluaties met betrekking tot parkeren inbrengen. Dit betreft zoals meer parkeerplaatsen onderaan de duinen voor vergunninghouders, minder of geen vergunningen vrij op naam, parkeerproblematiek bij onder meer Lijsterhofstraat en Kanonweistraat, handhaving en het functioneren van parkeerverwijssysteem. Verder speelt de problematiek van het laden- en lossen van vrachtauto’s. Wij gaan in gesprek met de gemeente hierover en we nemen graag de mening en de suggesties voor verbetering van de inwoners mee.

Concerten Stationsstraat
Over het laatste concert in de Stationsstraat en de nasleep (vandalisme) zijn van een aantal bewoners diverse klachten binnengekomen. Als stadsraad gaan we er ook mee aan de slag.

Speelvoorzieningen
Het goede nieuws is dat er nieuwe speelvoorzieningen zijn geplaatst bij de school en de Hopmande. Het slechte nieuws is dat de gemeenteraad niet akkoord is gegaan met een extra krediet voor de realisering van een trapveldje en een pumptrackbaan op de ‘oude‘ ijsbaan. Het is voor ons niet acceptabel dat het oude trapveldje is verdwenen voor het parkeerterrein bij de molen en dat er nog geen idee is over een nieuw trapveld.

Seizoensmarkt
Voor dit jaar geldt een pilot waarbij de periode van de seizoensmarkt voor- en na de reguliere periode met twee weken is verlengd. Tijdens de eindevaluatie wordt beoordeeld of dit de komende jaren wordt voortgezet. De Stadsraad Domburg blijft zich hard maken om seizoensverlenging jaarlijks afhankelijk te maken van de bevindingen in het seizoen in de voorgaande zomer.