Stadsraad in Klapbank – November 2016

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.
Bedankt voor:

 • Grote opkomst op de openbare vergadering van 13 oktober
 • Goede inbreng van de aanwezigen
 • Steun aan de Schams Wegelienk. Het plan voor een zuidelijk gelegen verbindingsweg;
 • Steun voor de andere door de Stadsraad Domburg aangepakte zaken;
 • Toezeggingen van wethouder Melse om verschillende door de inwoners aangekaarte zaken aan te pakken

Openbare vergadering van 13 oktober 2016
De grote opkomst bij deze vergadering is voor de leden van de Stadsraad Domburg een enorme stimulans om ons werk met enthousiasme voort te zetten.
Wij zijn ook blij met de steun voor de Schams Wegelienk. De zuidelijk gelegen verbindingsweg van de Roosjesweg (ter hoogte van Oosterloo) via de Krommeweg naar de Schelpweg is een belangrijke voorwaarde om de verkeersproblematiek in Domburg voor de lange termijn te kunnen oplossen. Het vele verkeer in Domburg zorgt voor veel overlast en onveilige situaties. Een oplossing binnen de bestaande wegenstructuur van Domburg zien wij niet en “oplossingen” voor de korte termijn kennen we inmiddels. ( Mezgerweg/Traverse) Vandaar de Schams Wegelienk als verbindingsweg. Maar daarmee zijn wij er nog niet!!!. Aanvullende maatregelen zijn nodig. Daarbij denken wij aan:

 • Het ontmoedigen van het door Domburg rijden van het verkeer voor Roompot, Buitenhof, Golf en Noordduine c.a. Het bestemmingsverkeer hiervoor moet gestuurd worden over de Schams Wegelienk. Toegang van het Roompot park via de Krommeweg is wenselijk;
 • Parkeren voor dagrecreanten bij de molen en aan de rand van Domburg. De toerist daar met goede voorzieningen opvangen. Dagrecreanten niet meer laten parkeren onder aan de duinen, waardoor zoekverkeer wordt voorkomen;
 • Parkeerterreinen onder aan de duinen landschappelijk inrichten ten behoeve van de inwoners en verblijfsrecreanten;
 • Goed parkeerverwijssysteem. Daar zijn goede ervaringen mee in Veere. Betekent ook minder zoekverkeer;
 • Het recreatieverkeer voor het gebied vanaf het golfterrein tot aan de Baaiweg vanaf Aagtekerke via de Schams Wegelienk sturen. Dit is ook een logische route wanneer volgens verwachting het verkeer naar Domburg vanaf de N57 niet meer via Oostkapelle wordt gestuurd, maar via Grijpskerke en Aagtekerke;
 • Meer ruimte voor voetganger en fietser in de straten van Domburg, waarbij de auto te gast is. Het wordt onaantrekkelijker voor de auto om door Domburg te rijden, zonder over te gaan tot permanente afsluiting van de wegen voor auto’s;
 • Andere maatregelen, waarbij bijvoorbeeld gekeken kan worden naar het veranderen van éénrichtingsverkeer. Uw suggesties zijn welkom.

Dit alles met het doel om de leefbaarheid binnen de kern Domburg te verbeteren.

In Domburg gaat er in de komende jaren veel veranderen. De Stadsraad zal actief de plannen volgen en waar mogelijk gesprekspartner zijn bij de ontwikkelingen.

 • Boulevard Van Schagen wordt aangepakt. Plan is om begin volgend jaar het gedeelte van de westkant van de Hoge Hil tot de Stenen Toko aan te pakken. Het tweede gedeelte tot Strand 90 volgt in 2018. Wethouder Melse heeft toegezegd dat er een informatie-avond komt voor de inwoners, waarin de plannen worden gepresenteerd.
  De Stadsraad is deelnemer in de ingestelde klankbordgroep;
 • Singelgebied wordt aangepakt. Dit jaar komt er nog een informatie-avond voor de inwoners over de plannen voor het gebied rond de molen, het oude schoolterrein en het tijdelijke parkeerterrein. Aansluitend wordt ook de Nijverheidsweg herontwikkeld. De bestaande bedrijven worden gehuisvest op het terrein Oosterloo dat hiervoor is gereserveerd. Wethouder Melse heeft toegezegd dat in een vroegtijdig stadium overleg gevoerd wordt met de direct aanwonenden van het huidige supermarktterrein;
 • Op basis van het Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan (GVVP) worden verkeersknelpunten aangepakt, loop- en fietsroutes verbeterd en mogelijkheden voor het parkeren van fietsen uitgebreid;
 • Herontwikkeling Groentje in 2017.

Verder heeft wethouder Melse toezeggingen gedaan over:

 • Verbetering toiletvoorzieningen inclusief betere verwijzingen bij de parkeerterreinen. Gekeken worden of de toiletvoorzieningen verbeterd kunnen worden. Toegezegd is dat bij het nieuw te ontwikkelen parkeerterrein aan de Singel voorzien wordt in een toiletgebouw
 • Het meenemen bij de evaluatie van het strandseizoen met de Stichting Strandexploitatie Veere van de bij de openbare vergadering aangedragen verbeterpunten zoals het pleidooi voor een langere openstelling van de bemande bewakingsposten bij mooi weer met veel toeristen en beperking overlast van honden op het strand.

Bertus Poppe was als wijkagent voor Domburg ook aanwezig. Hij vindt het belangrijk om de klachten en verbeterpunten vanuit de inwoners te horen. Hij heeft de werkwijze van de politie
verduidelijkt en nogmaals aangegeven om overlast te melden bij de politie.

Plannen KPN gebouw aan de Schelpweg
Het is even stil geweest, maar er is weer een stap gezet in de procedure voor de realisatie van een hotel in het voormalige KPN-gebouw aan de Schelpweg. De plannen betekenen een forse uitbreiding van het huidige gebouw. Als Stadsraad Domburg vinden wij dat niet passen binnen de vastgestelde Visie op Domburg. Grootschalige uitbreiding van hotelvoorzieningen in de kern van Domburg wijkt af van het uitgangspunt dat het karakter van Domburg behouden moet blijven. Wij zullen ons standpunt kenbaar maken aan de gemeente.

AED’s 24/7
Het is een lang traject geweest, maar er schijnt licht in de tunnel. Realisatie van 2 AED’s in Domburg, die 24 uur per dag 7 dagen in de week bereikbaar en dus beschikbaar zijn, is op enkele voorwaarden na te realiseren.
De financiering wordt door de volgende participanten bij elkaar gebracht:

 • Rabobank Walcheren-Noord Beveland;
 • Gemeente Veere;
 • Stadsraad Domburg;
 • Akkerdaas Cadeau
 • Baddomburg.

De gemeente Veere financiert dit initiatief vanuit de leefbaarheidsbijdrage gemeente Veere
maar stelt nog wel een paar voorwaarden, die verband houden met een
leefbaarheidsbijdrage van of namens de aanvrager, waar wij ons als Stadsraad wel in
kunnen vinden. Die voorwaarden zijn:
1. Aanmelden van de AED’s bij de meldkamer van 112.
2. Werven en aanmelden van een netwerk van personen, die in geval van een calamiteit
oproepbaar zijn en de AED’s kunnen bedienen.
3. Deze mensen moeten bij voorkeur over de vereiste deskundigheid beschikken.
Onze uitdrukkelijke oproep daarom aan mensen, die aan bovenstaand profiel kunnen
voldoen, zich te melden bij Ko Jan Provoost via de mail kojan@stadsraaddomburg.nl

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website
www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende
verbeterpunten. Blijf dat doen! Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de
Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje
sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter