Stadsraad in Klapbank mei 2019

Heel erg jammer dat hier de laatste bijdrage van de Stadsraad Domburg in de Klapbank staat. De Klapbank stopt. We hebben de Klapbank als een goed communicatiemiddel gezien richting de inwoners in combinatie met de website. Uit de vele reacties bleek dat de bijdrage van de Stadsraad Domburg goed gelezen wordt. Dank voor de afgelopen jaren richting Bea Jobse voor het vele werk dat verricht is.
Het is gelukt om in de afgelopen periode Domburg in de schijnwerper te plaatsen. We hebben het dan natuurlijk over het Nehalenniagebied. Er zijn mensen die zeggen dat het niet uitmaakt hoe je in het nieuws komt, als je er maar in komt. Maar in deze casus geldt dat naar ons oordeel niet en is het eigenlijk een beetje triest verhaal en een ietwat politiek bestuurlijke dwaling, waarover we u hieronder nader informeren. Daarnaast geven wij u de bekende voortgangsinformatie over onze inzet en bemoeienis bij verschillende onderwerpen, in het belang van een mooi en leefbaar Domburg.

Boulevard
Fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, zal niet eerder dan na de zomer kunnen worden aangepakt. We blijven de zaken volgen maar kunnen op dit moment ook niet aangeven hoe een en ander zich verder zal ontwikkelen.

Het beheer van de boulevard blijft helaas onze aandacht vragen. Tijdens ons overleg met de verantwoordelijk wethouder hebben we wederom onze teleurstelling uitgesproken over de traagheid bij acties die nog moeten plaatsvinden zoals het opruimen van het puin in de duinen langs het wandelpad, de informatievoorzieningen en de eenheid daarin, maar ook de afvalbakken en het niet adequaat herstellen van (kleine) gebreken. Zaken die al vanaf de oplevering spelen en niet in overeenstemming zijn met het door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitsbeleid (toeristische verblijfszone) voor onder andere de boulevard. We vinden het oprecht jammer het gevoel te hebben dat de gemeente niet begrijpt wat kwaliteitsbeleid betekent.

Nehalenniagebied
In de aanloop naar de eindelijk geplande klankbordgroep vergadering op 9 mei, vond de gemeente het wenselijk en noodzakelijk om individueel belangengroepen te informeren over de uitwerking van de klankbordgroepbespreking van 13 december. Aan de hand van een 3d impressie werd een beeld geschetst van een Belgische kustachtige invulling van het gebied die in geen velden of wegen relatie vertoonde met hetgeen in die klankbordgroep van december aan de orde was geweest en zeker ook niet met het hetgeen door de Stadsraad Domburg in een uitgangspuntennotitie aan de gemeente was verzonden.

Voorgaande was voor de ondernemers en inwoners in het gebied aanleiding om, voordat de klankbordgroep op 9 mei bij elkaar kwam, overleg te zoeken met de Stadsraad Domburg en de beweging Domburg Waarheen. In dat overleg werd consensus bereikt over een standpunt, wat in die komende klankbordgroep kon worden ingenomen. Dat signaal bleek zo krachtig dat de gemeente het plan heeft teruggenomen. Wat de Stadsraad betreft voelt het volledig negeren van de realistische wensen/uitgangspunten, die namens u zijn ingebracht, een staaltje van regentenbestuur. Gezien de problemen bij het voormalige KPN gebouw is de relatie met het bekende spreekwoord; “een ezel stoot zich in het gemeen, slechts eenmaal aan dezelfde steen” snel gelegd. Maar gelukkig kennen we ook dat je “beter ten halve keert dan ten hele dwaalt” en heeft de gemeente de plannen terug genomen en is afgesproken om met een schone lei te beginnen in een wat andere overlegstructuur. Dit besluit van de gemeente is hoe dan ook dapper en verstandig en verdient waardering. Er wordt een kerngroep geformeerd, waarin ook de Stadsraad Domburg zitting neemt en daarnaast blijft de klankbordgroep in zijn oorspronkelijke vorm bestaan. Hopelijk kan het vertrouwen worden herwonnen en serieus inhoud worden gegeven aan burgerparticipatie bij de ontwikkeling van dit gebied. Een nog boven de situatie van nu hangende vraag is in hoeverre de plannen die waren ontwikkeld zijn gestuurd dan wel gevormd door het resultaat van voorafgaande afspraken of overleg tussen de gemeente en projectontwikkelaars. De tijd zal het wellicht leren. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkeling en voortgang.

’t Groentje en Schuitvlotstraat
Op 23 mei zijn de reconstructiewerken geopend. (inclusief het grote nieuwe parkeerterrein bij de molen). Domburg heeft een prachtig nieuw en groen hart gekregen waarin de voetganger de baas is en in de praktijk ook zo uitwerkt. Dat is een mooie gedachte voor de toekomst, als de Ooststraat, Markt en Weststraat aan de beurt zijn voor een herinrichting. Terwijl we dit schrijven moet de opening nog plaats vinden, maar namens u zullen wij aangegeven tevreden te zijn over de wijze van communicatie, aanpak en over het eindresultaat. Uiteraard zal ook worden stil gestaan bij het proces met uitgangspunten, toetsing en accordering daarvan door de inwoners op de openbare vergadering van de Stadsraad en vervolgens als standpunt van de bevolking inbrengen in de op goede wijze samengestelde klankbordgroep. Deze aanpak doet recht aan de gewenste burgerparticipatie en is succesvol gebleken, met veel creatieve ruimte voor de gekwalificeerde architecten. Ook zullen we uitspreken dat er wellicht in komend seizoen dingen zullen gebeuren of ontstaan die alsnog aangepakt zullen moeten worden. Dat geldt met name ook voor de wijze, intensiteit, betrokkenheid en kwaliteitsniveau van het beheer van het gebied. Uiteraard hebben wij dat dan uitgesproken in het vertrouwen dat uitvoering gegeven zal worden aan de door de raad vastgestelde plannen voor de beeldkwaliteit, de daarin benoemde toeristische verblijfszone en de nog aan te passen kwaliteitscatalogus voor de openbare ruimte.

Herinrichting centrum Domburg
De Stadsraad Domburg heeft onlangs met de OBD een gesprek gehad over dit onderwerp. Of er iets aan het centrum van Domburg moet gebeuren was geen vraag. Wel is relevant hoe je dat doet en wat het eindresultaat moet zijn. Inmiddels zijn we het eens over het einddoel; de missie, die hieronder is weergegeven.

De missie

 1. Gelet op de huidige situatie en de zich aandienende ontwikkelingen dient een in omvang nader te bepalen deel van het centrum van Domburg – het plangebied- toekomstbestendig te worden ingericht als verblijfsgebied en te worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer;
 2. Bij die inrichting dient op een nader te bepalen wijze en tijd, het gebied door autoverkeer als gast en ondergeschikt aan alle overige weggebruikers, gebruikt te kunnen worden;
 3. Bij het uitwerken van de missie ligt het, mede gelet op de inhoud van de visie voor Domburg, voor de hand dat de bij bedoelde herinrichting optredende effecten, zowel binnen als buiten het plangebied eveneens worden vertaald naar toekomstbestendige oplossingen;
 4. De scoop van de missie ligt in 2023.

Als we dit schrijven is er een vervolgbespreking geweest waarin besproken is op welke wijze het doel kan worden bereikt en welke aspecten en onderwerpen daarvan deel gaan uitmaken. We gaan in een intensief traject, met verschillende terugkoppel momenten naar inwoners en pers, verder aan de slag. Alles zal worden samengevat in een rapportage met uitgangspunten, waarvan het abstractieniveau nog moet worden vastgesteld en die op enig moment aan het college en of raad zal worden overhandigd. De werknaam van het project is: “herinrichting centrum Domburg”.

Fietsparkeren
In november met de gemeente een rondje Domburg gedaan om extra fietsparkeerplekken te realiseren. Het is even stil geweest, maar de gemeente probeert nu voor het hoogseizoen nog extra parkeerplaatsen in de verschillende kernen te plaatsen en ook in Domburg.
Een hoge prioriteit is toegekend aan:

• 100 extra fietsparkeerplaatsen bij de strandopgang bij de Stenen Toko;
• 120 extra bij de strandopgang bij de Oase;
• 20 extra parkeerplaatsen bij de strandopgang bij de Jan Tooropstraat

Als Stadsraad hebben wij ook gevraagd een hoge prioriteit toe te kennen aan extra fietsparkeerplaatsen bij het parkeerterrein bij Tramzicht. Er is een duidelijk tekort aan fietsparkeerplaatsen in het centrum.
Ook willen wij als Stadsraad Domburg graag een permanente fietsparkeervoorziening zien op de Schelpweg (Noordzijde) tussen het voormalig KPN-gebouw en het kruispunt Schelpweg-van Voorthuijsenstraat. Hiervoor zou de bushalte (deels) ruimte kunnen maken. Tevens kan ervoor worden gekozen om hier een stukje van het parkje voor te benutten. Uiteraard blijft daarbij op de Marktdagen een stalling met dranghekken wenselijk.

Parkeren Kanonweistraat
Vorige keer aangegeven dat er parkeerplaatsen voor een ondernemer worden gerealiseerd op het groen bij het Schuttershof. De gemeente gaat dit plan, ondanks bezwaren van omwonenden, doorzetten via een bestemmingsplanprocedure behorend bij de bouw van woningen in de Nijverheidsweg. Wij zijn daar op tegen. Er is een duidelijk gebrek aan parkeerplaatsen voor inwoners in het gebied Kanonweistraat/Lijsterhofstraat. Het is belangrijk dat daar een oplossing voor gezocht wordt in goed overleg met de inwoners. Daar passen gereserveerde parkeerplaatsen voor een Domburgse ondernemer niet in.

Tweede woningverordening
De gemeenteraad past in juni het tweede woningbeleid aan. Wij zijn blij dat iedereen overtuigd is van het nut van deze tweede woningverordening. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in Domburg. Bij de invulling van het nieuwe beleid zal rekening gehouden moeten worden met een overgangsregeling.

Er is veel onduidelijkheid over de huidige regels.
In het gebied waarin de huizen permanent bewoond moeten worden, vallen nog veel huizen onder een overgangsregeling.
In het gebied waarin eigenaren hun huizen mogen gebruiken voor zowel permanente bewoning als tweede woning (onder meer Teijlingenpark, Casembrootplein, Prinse- en Zuiderpark) worden steeds meer huizen gebruikt als verhuurobject. Dit is volgens de regels van het bestemmingsplan niet toegestaan. Richting gemeente hebben wij het volgende advies gegeven:

 1. Strikt en actief beleid ter bestrijding van het illegaal gebruik van woningen, die zouden moeten worden gebruikt voor permanente bewoning.
 2. Actieve en strikte handhaving op dit illegale gebruik.
 3. Herziening van de gebieden binnen de kernen, waarin 2e woningen zijn toegestaan. Enkele jaren geleden is het gebied verkleind, waarin permanente bewoning verplicht is. Hierdoor zijn er minder woningen beschikbaar voor permanente bewoning. Er zijn daardoor meer woningen beschikbaar gekomen als tweede woning. Hier zien wij situaties ontstaan, waardoor er woningen permanent worden verhuurd aan vakantiegasten. Het is niet toegestaan, maar er wordt niet (of in ieder geval onvoldoende) gehandhaafd. Het aantal woningen in het Prinsepark, Zuiderpark en Casembrootplein dat permanent bewoond wordt, is de afgelopen jaren sterk gedaald. Ook daar worden steeds meer woningen permanent verhuurd aan vakantiegasten. De Stadsraad Domburg is er voorstander van om de grenzen van de bebouwde kom van Domburg te hanteren als referentie voor de gebieden waarin het 2e woningbeleid geldt. Dus binnen de bebouwde kom van Domburg willen wij geen 2e woningen. Daarbij willen wij een uitzondering maken voor het Roompotterrein, Buitenhof, Ruimzicht en andere recreatiebedrijven binnen de bebouwde kom.
 4. Tevens zou de Stadsraad Domburg graag zien dat het toestaan van recreatieve appartementen boven winkels e.d. wordt herzien. Liever zien wij dat deze appartementen beschikbaar komen voor starters en/of jongeren.
 5. Tot slot staan wij voor een zo kort mogelijk maar redelijk overgangsbeleid om dit te bewerkstelligen.
  In juni neemt de gemeenteraad een beslissing over het tweede woningbeleid. Volgens planning neemt de gemeenteraad in december van dit jaar een beslissing over een aanpassing van het gebied waarin permanent gewoond moet worden. Daarover hebben we nog overleg met de gemeente.

Ontwikkeling van de Westrand van Domburg
Geen ontwikkelingen te melden

Terrassen- en uitstallingenbeleid.
Wij hebben inmiddels een concept voorstel ontvangen voor het uitstallingenbeleid. Helaas bleek een reactie noodzakelijk, met name op het punt van de vrije loopruimte voor voetgangers. Waar de gemeente meent dat 1,50 m voldoende is voor flanerende en winkelende voetgangers, hebben wij consequent het standpunt ingenomen dat 2,50 m de noodzakelijke vrije ruimte is die geboden moet worden. De terrassennota is nog niet gereed, maar ook daar zullen wij pleiten voor voldoende ruimte voor voetgangers. Dit vinden wij belangrijk in een steeds drukker wordend Domburg.

Speelvoorzieningen
De toezeggingen voor een pannakooi, duikelrekken en andere speeltoestellen zijn er. Begin juni komt het eerste speeltoestel en begin juli de rest. Dat is toegezegd. Wij blijven hoop houden.
Bij het aan te leggen trapveldje en de pumptrack op de voormalige ijsbaan is nog geen activiteit te zien. Wij blijven bij de gemeente aandringen op een snelle uitvoering van de plannen!!!!. Er is een spreekwoord van ‘geduld is een schone zaak’, maar wij vinden dat de jeugd te lang moet wachten op de speelvoorzieningen. Het is voor ons niet acceptabel.

Seizoensmarkt
In de vorige klapbank gingen wij uitvoerig in op de afspraken die zijn gemaakt m.b.t. de seizoenmarkt. Enkele belangrijke punten daaruit waren:
• Naleven van de regels en de gemaakte afspraken;
• De veiligheid moet gewaarborgd worden (de brandweer doet 2 keer per seizoen controle);
• Er zal een pilot voor verlenging worden gedraaid in het seizoen 2019. Voorafgaand en erna wordt het seizoen met twee weken verlengd. Het seizoen zal daarmee duren van 29 april t/m 30 september, zijnde 23 markt-weken;
• 21 mei zal een 1e evaluatie worden gehouden, gevolgd door een eindevaluatie najaar 2019;
• Het opbouwen start om 10 uur, eindtijd varieert. Dit in overleg met de OBD;
• De Stadsraad pleit ervoor om ieder jaar opnieuw het seizoen te evalueren. Naar aanleiding daarvan kan de Stadsraad Domburg (en alle anderen) dan beslissen of ze willen verlengen. De gemeente laat het instellingsbesluit juridisch controleren hoe het zit met de pilot en de termijnen. Bij de tussenevaluatie (21 mei) wordt besproken hoe wordt omgegaan met dit verzoek van de Stadsraad Domburg.

Vooral door middel van het laatste punt proberen wij de druk erop te houden, dat de afspraken en regels voldoende worden nageleefd.
Traverse/Trap bij Beatrixstraat
Twee relatief kleine, maar niet onbelangrijke, zaken zijn gerealiseerd. De banden bij de oversteek van de Traverse naar de supermarkt voor wandelaars en fietsers zijn verlaagd. En de trap bij de Beatrixstraat is opgeknapt.

Toekomstige ontwikkelingen
In de vorige Klapbank hebben we aangegeven dat er nagedacht wordt om het parkeren meer aan de randen van Domburg te laten plaatsvinden. Prima gedachte. Belangrijk is om ook rekening te houden met andere toekomstige ontwikkelingen zoals toekomstige woningbouw. Waar kunnen in de toekomst nieuwe woningen gebouwd worden? Wij zijn benieuwd naar jullie mening/suggesties.

Laatste Klapbank
Helaas is dit de laatste Klapbank die in uw brievenbus valt. De Stadsraad Domburg heeft echter niet stil gezeten en is naarstig op zoek gegaan naar enkele goede oplossingen. Eén oplossing kunnen wij u nu al melden.

Met het weekblad BODE is onlangs overeenstemming bereikt om met een zekere regelmaat een bericht te plaatsen, waarin de Stadsraad Domburg u bijpraat over de recente ontwikkelingen in de kern Domburg. Deze berichtgeving wordt gedaan via een maandelijkse rubriek op een vast tijdstip. Gedacht wordt hierbij aan b.v. de laatste BODE van de maand. Er zal dan ongeveer een halve pagina voor de Stadsraad Domburg worden gereserveerd. Over de precieze invulling volgt op korte termijn nader overleg tussen de Stadsraad Domburg en de redactie van de BODE. De Stadsraad Domburg is in ieder geval erg blij dat wij u als achterban optimaal kunnen blijven informeren en wil de redactie van de BODE nu al hartelijk bedanken voor de door hen aangeboden mogelijkheid.

Tot slot nogmaals dank aan de redactie van de Klapbank voor de jarenlange en goede samenwerking.

Tot zover onze maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter