Stadsraad in Klapbank – Mei 2017

In de klapbank van april was geen informatie opgenomen van de Stadraad. Dat wil niet zeggen dat we hebben stil gezeten. Integendeel, want achter de schermen is er wederom hard gewerkt aan verschillende zaken die spelen.

GVVP en Schams Wegelienk
De gemeente heeft in samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen en belanghebbenden, een Gemeentelijk Verkeer en Vervoer plan (GVVP) laten opstellen. Een prima aanpak en een in het algemeen genomen bevredigend resultaat. Echter wat er naar de mening van de Stadsraad ontbreekt is een afdoende en vooral toekomstbestendige oplossing voor het verkeer in Domburg. De stadsraad meent die oplossing al te hebben gevonden in de planvoorstellen voor de Schams Wegelienk, maar het college ziet op dit moment in die plannen geen nut en noodzaak. Reden is dat andere maatregelen zoals die in de planning zitten; de aanleg van een parkeerterrein bij de molen, een parkeerverwijssysteem en het niet meer dagrecreatief gebruiken van de parkeerplaatsen onder aan de duinen, als afdoende oplossingen worden gezien. Daarmee wordt aldus de gemeente bereikt dat het zoekverkeer zodanig wordt verminderd dat er van een verkeersprobleem nauwelijks nog sprake is.

De Stadsraad is er van overtuigd dat de oplossingen van de gemeente het zoekverkeer zullen verminderen, maar er wordt geen afdoende oplossing geboden voor het oost west verkeer. Daarmee bedoelen we het verkeer naar en van de Roompot parken, de Parel, Ruimzicht, de Golfbaan en niet te vergeten de uitdijende recreatie ontwikkelingen bij Noordduine en de Panoramaweg. Om dat op te lossen denkt de gemeente nadrukkelijk aan het voor twee richtingverkeer geschikt maken van de Singel en Dishoeckstraat.
Deze ontwikkeling was voor de Stadsraad reden om een flyer rond te brengen en de mogelijkheid te bieden om een petitie te tekenen en in te dienen. Aanvankelijk hebben 175 inwoners daarop gereageerd. Deze reacties zijn, tegelijk met het inspreken tijdens de commissievergadering op 4 april, aan de gemeenteraad overhandigd. Alhoewel enkele partijen beweging vertoonden, zijn er geen voorstellen gedaan om het raadsvoorstel aan te passen en mocht het voorstel door naar de raad van 20 april.
Ondertussen hebben we nog gesproken met de PZC en met fracties van politieke partijen. Tenslotte heeft Omroep Zeeland op 19 april aandacht geschonken aan het onderwerp.
Tijdens de behandeling van het GVVP in de raad op 20 april hebben wij nog zo’n 20 extra petities mogen aanreiken. Door de VVD is een amendement ingediend, waarin zij de raad voorstellen om binnen 1 jaar onderzoek doen naar de mogelijkheden en toegevoegde waarde van een rondweg / randweg Domburg met als doel de kern van Domburg van doorgaand verkeer te ontlasten.

Voor de Stadsraad een hoopvol initiatief, opgesteld vanuit een realistisch besef van de Domburgse verkeerssituatie. Maar, u hebt inmiddels het slechte nieuws vast al vernomen. De gemeenteraad denkt dat de maatregelen die nu gepland zijn op het gebied van parkeren en parkeerregulering afdoende zijn, maar mocht blijken dat tellingen die de komende jaren worden uitgevoerd de verkeersoverlast aantonen, dan wil men nog wel kijken naar oplossingen die hetzelfde beogen als de Schams Wegelienk. Het één doen (de geplande maatregelen) en het andere niet nalaten (uitvoering amendement VVD) kon op niet meer steun rekenen dan van de VVD en D66.
De stadsraad heeft enorm veel energie gestoken in de Schams Wegelienk en het GVVP en moet constateren dat de wensen van de Domburgse samenleving door de Veerse volksvertegenwoordiging nu niet worden gehonoreerd.

Wij hebben bij dit traject veel overleg gehad met de OBD. In het zicht van de finish van dit traject is de samenwerking (jammer genoeg) minder geworden en heeft de OBD haar standpunt ten aanzien van Schams Wegelienk/GVVP genuanceerd.
Dank aan alle mensen die de petitie hebben ondertekend en andere steunbetuigingen! Wij geven het niet op. Wij zullen ons blijven inzetten voor een voor een afdoende toekomstbestendige oplossing voor het verkeer. Ook Domburg moet verkeersveilig zijn!! Wij moeten nog goed nadenken hoe we dat gaan doen en met wie. Wij gaan ons samen met de bevolking nader beraden over de vervolgstappen.

GVVP en overige maatregelen in Domburg
Geen zuidelijke ontsluiting van Domburg, maar in het vastgestelde GVVP zijn verschillende plannen voor de komende jaren voor Domburg opgenomen:
• Domburgseweg (binnen bebouwde kom), Mezgerweg en Traverse worden 30 kilometerweg;
• Verbetering verkeersveiligheid in Schuitvlotstraat, Singel, Van Dishoeckstraat en bij school aan de Roosjesweg,
• Verbetering looproute van parkeerterreinen naar het centrum en het strand via Schuitvlotstraat en Badstraat en via Zuidstraat en de Noordstraat;
• Verbetering looproute Ooststraat – Markt – Weststraat;
• Verbetering fietsroute Domburg in Schuitvlotstraat en Schelpweg;
• Uitbreiding fietsparkeren bij Badstraat, Noordstraat, Jan Tooropplein en in het centrum;

Groentje
Op dit moment weten we niet wanneer de planvorming voor de herinrichting van het Groentje door de gemeente wordt opgepakt. De stadsraad heeft inmiddels de uitgangspunten die zouden moeten worden gehanteerd bij die herinrichting op papier gezet en tijdens de openbare vergadering op 30 maart gepresenteerd. Naast de verschillende specifieke technische- en inrichtingsaspecten is ook nadrukkelijk de omvang van het ontwerpgebied gedefinieerd, waarmee een integrale benadering wordt beoogd. Zodra de gemeente de zaak opstart zullen we namens u de uitgangspunten neerleggen.

Parkeren Badhotel
In het ontwerpgebied voor het Groentje is ook het voorterrein van het Badhotel opgenomen, inclusief de bedieningsweg. Met name nu wij door het Badhotel zijn benaderd om mee te praten over hun plannen voor de aanleg van een parkeergarage onder het grote grasveld voor het hotel, is dat een belangrijk aspect. De planvorming kan nu wellicht volgens dezelfde uitgangspunten van het Groentje plaatsvinden, zodat een mooi, evenwichtig en integraal geheel kan ontstaan.
Doel van de parkeergarage is de auto’s die nu aan de achterzijde kunnen staan, ondergronds te brengen, omdat enerzijds het achterterrein omgevormd moet worden naar een bij de omgeving passende inrichting conform de criteria van Natura 2000 en anderzijds er de nadrukkelijke behoefte is om de achterzijde een kwalitatieve impuls te geven. Er wordt gedacht aan een parkeergarage voor bewoners en bezoekers van het Badhotel, omwonenden, andere ondernemers en openbaar gebruik. De Stadsraad zal uiteraard de inwoners blijven informeren over hun inbreng, ontwikkeling en voortgang in dit project.

Speelvoorzieningen
De Stadsraad Domburg is nog steeds bezig met de zorg voor voldoende speelvoorzieningen. In ieder geval bij de school. De gemeente heeft gebouwen en grond tussen gemeentehuis en ijsbaan gekocht. Daar willen zij parkeervoorzieningen realiseren. Én de wethouder heeft toegezegd dat er ook ruimte voor een pumptrackbaan komt.
Informatiedagen door gemeente
De gemeente zoekt naar een datum in mei om de inwoners van Domburg te informeren over de voortgang van de plannen in Domburg. U zal hierover door de gemeente worden geïnformeerd.

Rabo Club Actie
Dank voor jullie stemmen via de Rabo Club Actie. Dat heeft € 209,85 opgeleverd.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter