Stadsraad in klapbank januari 2019

De Stadsraad wenst u een mooi en gezond Nieuwjaar. Een nieuw jaar ook, waarin vooral de fysieke verandering van Domburg het beeld zal bepalen in en van ons mooie stadje. Want het is nu al te zien dat Domburg zich opmaakt voor de toekomst, al moet er nog heel veel gebeuren.
Een nieuw jaar waarin ook de samenstelling van de Stadsraad gaat veranderen, want op 20 maart zijn er de verplichte 4 jaarlijkse verkiezingen.
Een jaar ook waarvan we hopen dat de gemeente pro-actief zal acteren op de vragen en ontwikkelingen in de Domburgse samenleving.
En ook een jaar waarin wij als Stadsraad met hart en ziel wederom onze energie zullen steken in welke ontwikkeling dan ook, in het belang van alle inwoners en gasten.

Verkiezing bestuursleden Stadsraad Domburg op 20 maart 2019.
Gelijk met de verkiezingen van Provinciale Staten vinden op 20 maart a.s. ook de verkiezingen voor de Stadsraad Domburg plaats. U kunt dan als inwoner van Domburg bepalen wie er in de Stadsraad Domburg uw belangen gaan behartigen. In de periode van 2015 t/m 2019 heeft de huidige Stadsraad zich ingezet om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen.
Gelukkig zijn de meeste Stadsraadsleden voor de komende 4 jaar weer herkiesbaar en we zijn verheugd dat zich nu al een nieuwe kandidaat heeft aangemeld als kandidaat bestuurslid.
Ook u heeft echter nu de kans zich kandidaat te stellen als bestuurslid van de Stadsraad Domburg en zo invloed uit te oefenen. Het gaat daarbij voornamelijk om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen. Er zijn op dit moment veel ontwikkelingen in Domburg.
We denken hierbij onder andere aan de ontwikkelingen in het Nehalenniagebied, de doorgaande route Ooststraat-Markt-Weststraat, het Singelgebied, parkeren, leefbaarheid en vele andere dossiers. Met dank aan de steun van de inwoners in de afgelopen jaren (blijkt onder meer uit de opkomst op de openbare vergaderingen) hebben wij in de afgelopen jaren invloed kunnen uitoefenen richting gemeente.
Heeft u iets met Domburg? Bent u een kiesgerechtigde inwoner van Domburg (ingeschreven)? Wilt u zich ervoor inzetten om Domburg nog mooier en leefbaarder te maken? Wilt u daarvoor de handen uit de mouwen steken? Meld u zich dan aan als kandidaat voor de Stadsraad Domburg. Hoe? Hier het stappenplan op grond van wat de statuten van de Stadsraad Domburg hierover te melden hebben.
Rond 01-02-2019 Kennisgeving kandidaatstelling. Elke kiesgerechtigde inwoner van Domburg kan zich voor het lidmaatschap kandidaat stellen. Hij dient daarvoor vóór of op de datum van de kandidaatstelling mededeling te doen aan het zittende bestuur onder overlegging van een verklaring waaruit blijkt, dat tenminste vijf kiesgerechtigde inwoners van Domburg, de kandidaat daaronder niet begrepen, deze kandidaatstelling steunen.
Uiterlijk vrijdag 01-03-2019 sluit de kandidaatstelling.
De Stadsraad Domburg bestaat uit negen leden. Zijn er meer dan negen kandidaten, dan vinden er verkiezingen plaats. En daarbij worden de volgende procedure gevolgd.
Rond 09-03-2019 De kiesgerechtigde inwoners van Domburg ontvangen tenminste tien dagen voor de dag der verkiezing van het zittende bestuur een uitnodiging om aan de verkiezing deel te nemen onder vermelding van de namen van de kandidaten, de plaats waar de verkiezing wordt gehouden en de tijd gedurende welke het stembureau geopend zal zijn. Kiesgerechtigde inwoners kunnen een meerderjarig kiesgerechtigd persoon schriftelijk machtigen in hun plaats een stem uit te brengen.
Woensdag 20-03-2019. De verkiezing van de leden van het bestuur vindt gelijktijdig plaats met de verkiezing van de Provinciale Staten.
De leden van de Stadsraad worden gekozen voor een periode van vier jaar.
Kandidaatstelling kan, met inachtneming van bovenstaande, door middel van het sturen van een brief (voorzien van de vereiste handtekeningen) aan het secretariaat van de Stadsraad.
T.a.v. secretaris Ko Jan (J.J.) Provoost, Noordstraat 9 4357 AN Domburg.
Graag daarbij uw naam, adres, woonplaats, mailadres, telefoonnummer/mobiel nummer, geboortedatum, b.s.n. (burgerservicenummer).

Boulevard
Op 13 december heeft de klankbordgroep gesproken over fase 2b en het definitieve plan, waarmee de gemeente nu verder gaat. Dat betekent het maken van de bestekken, de aanbesteding, de vergunningen etc, met de intentie om voor het zomerseizoen 2019, tot uitvoering te komen.
In hoofdlijn omvat fase 2 b het gedeelte van de boulevard wat aansluit aan de oostzijde, tot aan de afgang naar Strand 90. Het klinkerpad zal wat breder zijn dan het reeds gerealiseerde deel van de boulevard, in verband met bevoorrading en strandbeheer. Aan de landzijde zullen in fase 2 voorzieningen worden gemaakt om fietsen te parkeren. Op de kop van het pad naar het Van Teijlingenpark wordt een zeebalkon aangelegd, in dezelfde vorm als op de rest van de boulevard. De aansluiting van de Nehalenniaweg op de boulevard zal qua ruimte beslag worden verkleind.

Nehalenniagebied
In 2015 heeft de gemeenteraad de Visie Domburg vastgesteld. Deze visie is tot stand gekomen in breed overleg met en gedragen door alle geledingen in de Domburgse samenleving. Onder meer is daarin opgenomen dat het Nehalenniagebied toe is aan een totale herontwikkeling, waarin de verplaatsing van het Marie Tak van Poortvliet Museum naar dit gebied een goede basis vormt. Daarnaast is in de visie ook aangegeven dat de hotels en het daarbij behorende parkeren een kwaliteitsimpuls moeten ondergaan, wat onder meer mogelijk is door het parkeren ondergronds te laten plaatsvinden. De gemeenteraad heeft besloten een onderzoek te doen naar de haalbaarheid van de kwaliteitsimpuls.

Op 13 december 2018 heeft de gemeente voor aanwonenden, lokale belangengroepen en maatschappelijke geledingen maar zonder de initiatiefnemers in dit gebied, een bijeenkomst georganiseerd. Gedachte is dat de aanwezigen vanaf dat moment de klankbordgroep vormen voor de verdere ontwikkeling van dit gebied. De gemeente heeft aangegeven dat er geen enkele toezegging of afspraak met iets of iemand ligt en dat de bijeenkomst bedoeld is om informatie op te halen, kansen en bedreigingen en sterke en zwakke kanten in beeld te krijgen. Dit wordt geordend en gebruikt bij het onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden. Duidelijk is aangegeven dat wettelijke kaders, zoals de Kustvisie, Natura 2000, veiligheid van de waterkering etc. gerespecteerd zullen moeten worden. Daarnaast is aangegeven dat met een drietal zogenoemde initiatiefnemers, hotel Zonneduin, hotel Noordzee en het Marie Taak van Poortvlietmuseum, intentieovereenkomsten zijn getekend inzake het onderzoeken van mogelijkheden van de eerder genoemde kwaliteitsimpuls van zowel de bebouwing als de openbare ruimte. Dat het museum reeds een tekening heeft gepresenteerd is een keuze van het museum en heeft nog geen enkele status.
Met de ongeveer 30 aanwezigen is een levendige discussie gevoerd en zijn, zoals de vertegenwoordigers van de Stadsraad dat hebben ervaren, veel meningen, visies, gedachten en gevoelens naar voren gebracht, wat een waardevolle eerste stap in de ontwikkeling kan betekenen. Zoals bij zo veel van dit soort bijeenkomsten blijkt het ook hier moeilijk om enkel alleen op basis van platte schetsen een voorstelling te maken van het gebied en wordt sterk geredeneerd vanuit eigen beelden en eigen invulling van ontwikkelingen. Als Stadsraad denken we dat, gelet op de betrokkenheid van de Domburgse samenleving met dit gebied en de hoogwaardige kwaliteit daarvan, een volgende stap zou moeten plaatsvinden aan de hand van een 3d presentatie, (maquette of digitaal) Daarmee wordt de beeldvorming eenduidig wat de kansen voor dit gebied kan vergroten. We willen dat aan het college voorstellen.

’t Groentje en Schuitvlotstraat
We volstaan met het verwijzen naar de vorige Klapbank en het info bulletin wat recent door de gemeente is verspreid. Wij constateren dat de aannemer tot nu toe keurig heeft gewerkt en zijn werk netjes heeft achtergelaten tijdens de feestdagen.

Verkeerssituatie bij supermarkt aan de Traverse
Wij zijn door meerdere inwoners aangesproken over de voetgangersoversteek op de Traverse naar de fietsenstalling van de supermarkt AH. Met name ouderen, minder goed ter been of met bijvoorbeeld een rollator, ervaren deze oversteek als gevaarlijk door te hoge snelheden, de concentratie van auto’s en een te groot hoogteverschil bij de goot. Wij hebben richting gemeente aangegeven om een voetgangersoversteekplaats (bijvoorbeeld een zebra) te realiseren, omdat er aan deze zijde van Domburg relatief veel ouderen wonen. (Aanloop, Simnia). Ook hebben wij nogmaals aandacht gevraagd voor het smalle voetpad, dat het op sommige plaatsen glad is door algengroei. En dat er nogal wat hondenpoep ligt.

Fietsparkeren
Samen met de gemeente en de OBD is een ronde gelopen om de mogelijkheden voor het uitbreiden van fietsparkeren in Domburg te bekijken. Resultaat hiervan zijn de volgende aanbevelingen:

 • Burgemeester van Teylingenpark: de fietsparkeermogelijkheden beter inrichten om te komen tot meer plaatsen in dezelfde ruimte
 • De plannen voor de inrichting van het parkeerterrein De Tol als fietsparkeerterrein zijn een duidelijke verbetering
 • Het fietsparkeren aan het eind van de Badstraat-Nehalenniagebied bij de voormalige trampoline zodanig te verruimen dat daar een viervoudiging van de capaciteit wordt bereikt
 • De fietsplaatsen onder Carmen Silva (P.J. Eloutstraat) handhaven
 • Het aantal fietsparkeerplaatsen op het Jan Toorop-parkeerterrein verder uit te breiden
 • De fietsparkeerplaats eind Duinstraat efficiënter in te richten zodat aanzienlijk meer plaatsen worden gecreëerd
 • De fietsparkeermogelijkheden tussen MarktZes en het Kerkmuurtje beter inrichten zodat er meer plaatsen worden gecreëerd.

Deze aanbevelingen kunnen verder uitgebreid worden. Suggesties zijn welkom. We hopen dat de aanbevelingen snel uitgevoerd worden.

Vervanging ANWB-bordjes
Het is de bedoeling dat de ANWB bordjes, zoals die op monumenten c.a. zijn geplaatst worden vervangen. Aan de hand van een inventarisatielijst zijn vanuit de Stadsraad Domburg de bordjes gecontroleerd. Gebleken is dat niet alle aanwezige bordjes op de lijst staan. Lijst is daarop aangevuld en er zijn tekstaanvullingen gedaan. Verder zijn er suggesties gedaan om de lijst uit te breiden met
panden/locaties, waarvan een beschrijving ons inziens een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan het gemeentelijk toeristisch product. Dergelijke informatie-uitingen moeten wel aansluiten bij het karakter en de visie (kwaliteitsbadplaats / badstatus / beeldkwaliteitsplan).
Verder hebben we de suggestie gedaan om in overleg met belanghebbenden en specialisten te kijken naar de vorm van de verstrekken informatie

Verkeersonderzoek
In 2017/2018 is er een verkeersonderzoek gehouden op basis van kentekens (met camera’s). De resultaten zijn met vertraging beschikbaar gekomen.
Er is inzicht gekomen in de verkeersbewegingen. Er is gemeten in de zomer, in het najaar en in de winter. Algemene conclusie is dat 70% van het verkeer in Domburg bestemmingsverkeer is en 30% doorgaand verkeer. Daar moet wel bij aangetekend worden dat het verkeer voor het Buitenhof als bestemmingsverkeer wordt beschouwd.

Belangrijke conclusie is ook dat de fietsroute Schelpweg erg druk is. Er zijn meer fietsen dan auto’s. Op zich een goede zaak, maar de inrichting is niet voldoende voor een veilige en vlotte afwikkeling van het fietsverkeer. Dit is ook al gesignaleerd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). Hier zal actie op ondernomen moeten worden.

In 2019 wordt het verkeer ook gemeten in het kader van het leefbaarheidsonderzoek. Dat is minder uitgebreid, maar geeft wel informatie. Voor 2020 wordt weer een kentekenonderzoek (met camera’s) gehouden. Dan kunnen we de verschillen zien ten opzichte van 2017. De gevolgen van de verplaatsing van de supermarkt, het parkeerverwijssysteem, de nieuwe parkeerterreinen bij de molen en bij het gemeentehuis en de verlegging van de route vanaf de N57 richting Westkapelle via Grijpskerke/Aagtekerke worden dan meegenomen.

Vanuit de gemeente is aangegeven dat de aanpak van de buitenkomse infrastructuur hoog op de agenda. Echter zal uitvoering van dit plan een lager tempo hebben vanwege de forse ingrepen infrastructuur.

Wij blijven alert op de gewenste ontwikkelingen met betrekking tot de wegeninfrastructuur en de verkeersafwikkeling.

Resultaten inspraak gemeenteraad op 7 november 2018.
In de vorige Klapbank is de inspraakreactie opgenomen, die ik namens de Stadsraad Domburg heb gegeven in de gemeenteraadsvergadering van 7 november 2019. Die inspraakreactie is gebaseerd op de duidelijke signalen van de bewoners over leefbaarheid, die wij onder meer bij de openbare vergadering van de Stadsraadvergadering hebben gekregen. Gelukkig worden signalen bij de gemeente opgepakt.

 • Extra capaciteit wordt ingezet voor een stringente handhaving van de tweede woningverordening
 • De gemeenteraad heeft een motie aangenomen dat het gebruik van huizen als pensions moet tegen gaan. Waar tot nu toe nog 10 gasten mogen verblijven in een huis in de permanente woningvoorraad, wordt dit beperkt tot 5 gasten. Daarnaast blijft een zomerwoning mogelijk
 • Er komt in de loop van 2019 een nota over aanpassing van het parkeerbeleid. Vooruitlopend daarop wordt de eerste parkeervergunning op kenteken gratis met ingang van 2019
 • Bij de plannen van het Marie Tak van Poortvlietmuseum wordt ook gekeken naar de mogelijkheden hiervoor in het KPN-gebouw en op de bestaande locatie
 • De inspraakronde met betrekking tot het Nehalenniagebied is gestart

Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen gaan leunen. Want er is nog veel te doen met betrekking tot de zaken die bij deze inspraakreactie zijn aangegeven richting de gemeente.

 • Gebruik conform de Visie Domburg de parkeerterreinen onder aan de duinen voor inwoners en andere bezitters van parkeervergunningen. Dagrecreanten kunnen parkeren bij de molen en aan de randen van Domburg. Dit betekent ook minder autobewegingen in Domburg
 • Op termijn (5 jaar) moet de hoofdstraat autovrij zijn. Er is onvoldoende ruimte voor auto’s, fietsers, voetgangers, terrassen en uitstallingen. We zijn hierover in gesprek met de OBD. Belangrijk dat alle betrokkenen (ondernemers en omwonenden) bij het proces betrokken worden. Onderdeel van dit proces is een pilot met het afsluiten van de hoofdstraat voor verkeer gedurende het drukste gedeelte van de dag in het seizoen
 • Afspraken maken met de ondernemers over het oplossen van knelpunten met betrekking tot het bevoorradingsverkeer
 • Inrichting van het Nehalenniaterrein al dan niet met de verhuizing van het Marie Tak van Poortvlietmuseum
 • Speelvoorzieningen voor de jeugd
 • De ontwikkeling van de zuidwestkant van Domburg.

Naast deze zaken zijn er nog voldoende zaken om als Stadsraad Domburg in de komende tijd ons bezig te houden met de leefbaarheid in Domburg.

Informatie-avond gemeente
De gemeente is van plan weer een informatie-avond te organiseren over de verschillende projecten in Domburg, maar een uitnodiging hebben we nog niet gezien. We hebben de gemeente (opnieuw) naar een datum gevraagd. Er is tenslotte genoeg te vertellen over onder meer Singelgebied, ’t Groentje, Nehalenniagebied en Boulevard.

Tot zover onze maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter