Stadsraad in Klapbank – Januari 2017

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

2017. Een nieuw jaar vol uitdagingen. Wij hebben er weer zin in en hopen samen met de inwoners van Domburg te zorgen voor een betere leef- en woonomgeving.
De samenstelling van de Stadsraad Domburg is gewijzigd. Maartje Weideman is om gezondheidsredenen vertrokken als Stadsraadslid. Zij blijft ons nog wel adviseren. Wij zijn blij dat de vacature vervuld wordt door Krijn Jan Provoost.

Domburg is goed begonnen aan het nieuwe jaar. Geen schade aan gemeentelijke eigendommen bij de jaarwisseling . Een compliment voor alle inwoners en gasten.

Zitbanken
De gemeente heeft in het kader van de bezuinigingen veel zitbanken in de gehele gemeente Veere weggehaald. Wij hebben in de afgelopen jaren gezorgd dat er minder zitbanken weggehaald zijn. In 2015 hebben wij er voor gezorgd dat er één zitbank extra is gekomen in het Prinsenpark. Belangrijk voor mensen die een rondje willen lopen en regelmatig een rustpunt nodig hebben. Voor bewoners van Simnia en Brouwershof is het ook belangrijk om richting het centrum en duinen banken te hebben voor een rustmoment.. Wij hebben er voor gezorgd dat de gemeente twee zitbanken extra heeft geplaatst op de kruising Singel/Vaandragerstraat/Zuidstraat.

Singelgebied
De informatie-avond over het Singelgebied op 21 december 2016 is druk bezocht. Formulieren over de woningbehoefte konden ingevuld worden, een gedeelte van de plannen zijn gepresenteerd en de bezoekers hebben hun mening en wensen aan kunnen geven. De gemeente is nu weer aan zet met de verdere uitwerking. Wij zijn ook benieuwd naar de uitwerking van de plannen in de Nijverheidsweg en de invulling van het huidige supermarktterrein. Belangrijk is dat de gemeente in gesprek gaat met de direct omwonenden. Dit is toegezegd. En er komt een vervolg op de informatie-avond.

Als Stadsraad Domburg hebben wij wel zorgen over de weinige speelruimte voor de jeugd. Het trapveldje bij de molen wordt parkeerterrein en er is heel weinig ruimte ingetekend voor de gewenste pump-track. Wij willen ons inzetten voor meer speelruimte voor de jeugd. Liefst dicht bij de school. Wij overleggen hierover met de gemeente.

Schams Wegelienk en het gemeentelijk verkeers- en vervoerspan (GVVP)
De Stadsraad Domburg is teleurgesteld over de reactie van de gemeente op onze plannen voor de Schams Wegelienk. De gemeente wil eerst andere maatregelen treffen zoals inrichting parkeerterrein bij de Molen, een parkeerverwijsssysteem en een andere verkeersafwikkeling op Walcheren (verkeer naar Domburg wordt gestuurd via Aagtekerke en niet via Oostkapelle). De gemeente verwacht dat het zoekverkeer in Domburg hierdoor gaat verminderen en wil in deze collegeperiode (tot maart 2018) geen tijd en geld investeren in een nieuwe verbindingsweg langs Domburg. Wij zijn daarin erg teleurgesteld. Dit hebben wij dan ook richting de gemeente in een zienswijze op het GVVP aangegeven. De verkeersproblematiek in Domburg tast de leefbaarheid aan en leidt tot onveilige situaties. Die moeten sneller aangepakt worden.

In het Verkeers- en vervoersplan staan verschillende goede voornemens, waar wij het mee eens zijn. Maar er zijn ook zijn zaken die ontbreken of onvoldoende duidelijk zijn. Wij pleiten richting gemeente voor:
• Behouden van éénrichtingsverkeer in de Ewout van Dishoeckstraat en de Singel;
• Veilige schoolomgeving;
• Oplossen knelpunten in het tracé Ooststraat, Markt en Weststraat. De combinatie van te veel auto’s, fietsers, terrassen, uitstallingen in relatie tot zeer veel voetgangers, resulteren in een gevaarlijke omgeving. Passende maatregelen zijn nodig voor de veiligheid van met name de voetganger, maar ook voor de fietsers. Volgens het GVVP is de gewenste loopruimte 2,50 meter breed. Die ruimte is er op veel plaatsen in Domburg niet!;
• Voldoende fietsparkeerplaatsen bij duinovergangen en centrum. Wij zijn voorstander van het volledig ombouwen van het autoparkeerterrein de Tol naar een fietsparkeerplaats;
• Parkeerterreinen onder aan de duinen moeten beschikbaar komen voor inwoners en vaste gasten. Niet meer laten gebruiken door dagrecreanten, waardoor het zoekverkeer vermindert. Bovendien ontstaat er dan ruimte om het aantal parkeerplaatsen in nauwe straatjes van Domburg te verminderen. De parkeerterreinen willen wij laten inrichten op een manier dat het “blik” uit zicht is en het geheel past in het duinlandschap;
• Extra aandacht voor het Groentje;
• Duidelijkheid over het tijdpad waarop de verschillende aanpassingen in het GVVP uitgevoerd gaan worden.
Plannen voor Groentje inclusief parkeerterrein De Tol
Er is geld beschikbaar voor het opknappen van het Groentje inclusief het parkeerterrein De Tol. De gemeente wil daarbij de ondernemers, de Stadsraad Domburg en inwoners betrekken. Wij gaan uitgangspunten formuleren, waarbij wij rekening houden met het feit dat in een klein gebied veel (verkeers)functies en verblijfsfuncties samenkomen. Er moet een toekomstbestendig Groentje komen, waarbij alle functies goed worden gewogen en ingepast en rekening wordt gehouden met het historische karakter en de gedachten over Domburg zoals vastgelegd in de Visie Domburg. Het ‘groen’ van het Groentje zal voor de Stadsraad Domburg een belangrijke factor zijn. Wij horen ook graag de wensen en ideeën van de inwoners.

Kustvisie
Er is een ontwerp Kustvisie uitgebracht. Een belangrijke nota voor Zeeland. Waar is in de toekomst nog bebouwing mogelijk? Ook voor Domburg erg belangrijk. In het ontwerp van de Kustvisie worden de uitgangspunten van de Visie op Domburg (inzetten op kwaliteitsverbetering; niet veranderen) onderschreven. Gelukkig. Er staan een passage in de Kustvisie over de ontwikkeling aan de westkant van Domburg. Daarin wordt een toekomstbeeld geschetst met een goede landschappelijke inrichting. Dit heeft ook een relatie met onze plannen voor de Schams Wegelienk. Wij gaan deze Kustvisie goed bekijken en komen een volgende keer daar op terug.

Schouw
Vanuit de Stadsraad is samen met de gemeente weer een schouw gelopen. Gekeken is naar gebreken en achterstallig onderhoud in de Schuurmanstraat, Mezen- en Spreeuwenhof en Domburgseweg. Ook de openstaande punten van de andere straten zijn weer nagelopen. De gemeente pakt verschillende zaken op en er is meer budget. Dat is ook nodig, want er zijn nog voldoende verbeterpunten in het onderhoud van de openbare ruimte.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter