Stadsraad in Klapbank – April 2016

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Verkeersveiligheid Roosjesweg
De aandacht die de school en de Stadsraad Domburg hebben gevraagd voor de verkeersonveilige situatie op de Roosjesweg bij de school, heeft gezorgd voor een matrixbord met de aanduiding van de snelheid en de aanduiding van de nadering van een school. Dit levert veel positieve reacties op. Wij krijgen echter ook veel kritische opmerkingen over de versmallingen van de Roosjesweg. Deze dragen niet bij aan het verlagen van de snelheid vanuit de kant van Aagtekerke en daar lag voornamenlijk het probleem. Bovendien hebben ze ongewenste gevolgen voor het verkeer wat Domburg uitrijdt. Vooral voor de fietsers is de veiligheidssituatie aanzienlijk verslechterd. De school en de Stadsraad Domburg blijven actief richting de gemeente voor verdere verbetering van de verkeersonveilige situatie.

AED
De Stadsraad is gewezen op de behoefte aan, permanent beschikbare AED’s (een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand) in het centrum van Domburg. Wij hebben dit opgepakt. VVV en Rabobank zijn bereid om een AED te plaatsen, maar de financiën hebben we nog niet rond. Wij hopen dat de AED’s snel geplaatst kunnen worden.

Parkeerbeleid
De Rekenkamer heeft een rapport uitgebracht over het parkeerbeleid van de gemeente Veere. Uit dit rapport blijkt dat de gemeente een grote winst maakt. In 2014 is er een batig saldo van € 0,7 miljoen tot € 1 miljoen behaald. Dit hangt af welke kosten toegerekend worden aan het parkeerbeleid. Maar het is en blijft een forse winst. De Rekenkamer stelt voor om een fonds te vormen waarin alle parkeeropbrengsten worden gestort en waaruit alle kosten worden betaald. Daar zijn wij als Stadsraad Domburg ook een voorstander van. De parkeeropbrengsten moeten gebruikt worden voor parkeervoorzieningen. Daarbij denken wij in eerste instantie aan een goed parkeerverwijssysteem met parkeerterreinen aan de rand van Domburg, maar ook aan parkeerplaatsen voor fietsen, oplaadpunten voor auto en fiets, goede voorzieningen op parkeerplaatsen (toiletten, bankjes, afvalbakken, schuilgelegenheid). En er moet wat ons betreft ook gekeken worden naar de tarieven van de parkeervergunningen.
Groentje
De inrichting van het Groentje is op dit moment een rommeltje. Binnenkort hebben we overleg met de gemeente over een tijdelijke verbeterslag voor dit jaar van het ‘grasveld’ rond het standbeeld van Dr. Mezger. Het Groentje, inclusief parkeerplaats op de hoek Schuitvlotstraat/Domburgseweg, verdient een permanente verbeterslag. Het moet passen binnen het beeldkwaliteitsplan. Wij gaan in gesprek met de gemeente om dit vóór het zomerseizoen in 2017 te realiseren.

Beeldkwaliteitsplan
Om de Visie Domburg verder uit te werken zijn er een aantal aandachtspunten uitgelicht, die afzonderlijk worden behandeld. Het Beeldkwaliteitsplan is er één van. Het gaat er dan om hoe Domburg er in de toekomst uit komt te zien. Architectuur van gebouwen is daarbij van belang. Er zijn kaders aangegeven, waaraan renovatie en/of nieuwbouw moeten voldoen. Het gaat dan onder andere om de vormgeving van het bouwwerk, maar ook om het gebruik van materialen.

Domburg is daarvoor opgedeeld in zogenaamde gebiedstypes waarbij per gebiedstype verschillende normen gelden. Gebiedstypes zijn ondermeer: 1) Stadskern, 2) Strand-, duin- en boszone, 3) Woonbuurten, 4) Villa-, landgoederenzone, 5) Recreatiezone, 6) Buitengebied. Voor al deze zones gelden natuurlijk specifieke regels.

De Stadsraad heeft in het Beeldkwaliteitsplan-overleg aangegeven dat ook de kwaliteit van de openbare ruimte moet worden meegenomen. Meer dan in eerste instantie de bedoeling was. Specifiek is aanvullend daarop door de Stadsraad gepleit voor een “Toeristische verblijfszone” waarin de specifieke kwaliteiten van Domburg in relatie tot de visie en de badstatus nadrukkelijk tot uitdrukking komen. Deze zone is gebiedstype overschrijdend en omvat in hoofdlijn de openbare ruimte waar de burger en de toerist verblijven. Tot onze tevredenheid zijn in dat kader alle aanbevelingen van de Stadsraad overgenomen, zodat ook een betere kwaliteit van de openbare ruimte in de toekomst lijkt gewaarborgd. Op dit moment is er dus in beginsel een Beeldkwaliteitsplan waarover ambtelijk overeenstemming is. Het bestuurlijk traject van College en Raad moet nog volgen.

Speelvoorziening
Bij de molen is na inzet van de Stadsraad tijdelijk een halfpipe geplaatst. Na overleg met de jeugd wordt ingezet op een permanente pumptrackbaan. Voor de realisering willen wij een beroep doen op de € 800.000 die bij de gemeente beschikbaar is voor initiatieven uit de samenleving, maar ook andere bijdragen zijn nodig. En ook niet onbelangrijk. Waar kan deze pumptrackbaan komen? Denk met ons mee!

Zuidelijke oost-westverbinding
Bij de start van de Stadsraad Domburg hebben wij bij het vaststellen van de Visie op Domburg gepleit voor een zuidelijk van Domburg gelegen oost-west verbinding om de verkeersproblematiek in Domburg op te lossen. In het afgelopen jaar is nogmaals op de noodzaak gewezen, maar bij de meerderheid van de gemeenteraad is er weinig animo te bespeuren. Wij zetten ons in om in de volgende raadsperiode van 2018-2022 de zuidelijke oost-westverbinding daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen. Een plan van aanpak hebben wij inmiddels vastgesteld.

Schouw
Begin april gaat de schouwcommissie van de Stadsraad Domburg, samen met de gemeente weer een ‘schouw’ houden. Hierbij zal, naast een controle op de aandachtspunten bij de vorige schouw, een nieuw gebied worden gelopen, voornamelijk ten noorden van de hoofdstraat. Verder wordt nog aandacht besteed aan specifieke punten op basis van klachten en eigen waarneming. Volgende keer horen jullie er meer van. Hebben jullie als inwoner zelf een klacht over de openbare ruimte? Dit kunnen jullie zelf ook melden bij de gemeente via de telefoon of een melding op de website van de gemeente Veere (www.veere.nl/inwoners/servicemelding).

Rabobank Clubkas Campagne
Ook voor 2016 heeft de Stadsraad Domburg zich aangemeld voor dit prachtige Rabo initiatief. Voor 2016 is er een bedrag van €150.000 beschikbaar voor de Rabobank Clubkas Campagne. In de stemperiode van 6 tot en met 18 april bepalen de leden van de Rabo, hoe dit bedrag wordt verdeeld. Wij bevelen u aan, als u het werk van de Stadsraad waardeert , om begin april uw stem daarop uit te brengen.

Bouwen in de gemeente
Het niet meer actief publiceren en adverteren van de gemeente bij bouwaanvragen/omgevingsvergunningen is al eerder aan de orde geweest. De Stadsraad Domburg heeft zich aangemeld bij https://zoek.overheid.nl krijgt daardoor berichten over onder meer bouwaanvragen/omgevingsvergunningen in Domburg. Iedere inwoner kan zich voor deze berichten aanmelden. Wat ons betreft een aanrader.

Openbare vergadering
Op dinsdag 19 april houden wij weer een openbare vergadering in Schuttershof. Wij hopen op (weer) een grote opkomst en inbreng van veel inwoners.

Onderwerpen die we aan de orde willen laten komen:
• Uw vragen, opmerkingen en suggesties;
• Handhaving van het tweede woningbeleid met een korte toelichting door de gemeente;
• Kleine ergernissen en de rol van de inwoners en de BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren). De wijkagent Bertus Poppe en de kern-boa voor Domburg de heer Mario van Doeselaar hebben we ook uitgenodigd om een inkijkje te geven in het werk wat zij in Domburg doen;
• Speelvoorzieningen voor de jeugd;
• Zuidelijke oost west verbinding;
• Beeldkwaliteitsplan;
• Parkeervoorzieningen.

Tot zover de maandelijks terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Graag horen wij van de inwoners van Domburg of jullie verbeterpunten hebben. Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de
Stadsraad Domburg,

J.J. Provoost, secretaris,
Noordstraat 9,
4357 AN Domburg,

een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter