Periodieke schouw openbare ruimte kern Domburg

Ongeveer twee keer per jaar wordt sinds 2015, door de schouwcommissie van de Stadsraad (3 leden) samen met de verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar, een deel van de openbare ruimte van de kern Domburg beoordeeld op de kwaliteit. Het toetsen van de kwaliteit gebeurd op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscatalogus van de gemeente Veere 2012. In de afgelopen jaren hebben we een pragmatische methode ontwikkeld waarbij in het veld de situatie wordt beoordeeld, onvolkomenheden worden genoteerd en er wordt van elke situatie een foto gemaakt. Vervolgens worden deze gegevens door de Stadsraad verwerkt in een formulier wat we in onderling overleg hebben ontwikkeld. Dit formulier gaat vervolgens naar de gemeente die als verantwoordelijk beheerder van de openbare ruimte keuzes maakt over de noodzaak en het moment van actie en vervolgens het formulier aan de aannemer geeft ter uitvoering. Bij elke schouwronde wordt het laatste formulier ook beoordeeld op de mate van afdoening. Het formulier zoals dat hieronder staat beschrijft de situatie tot en met de laatste schouwronde en wordt vervolgens op de website van de Stadsraad geplaatst. Datgene wat daarna in uitvoering is genomen is uiteraard nog niet verwerkt.

SRD halfjaarlijkse schouw Domburg 2018-1

Toelichting op het formulier:
1. Volgnummer: doorlopende nummering. Ontbrekende nummers betreft oudere situaties die inmiddels zijn afgewerkt
2. Opname datum: de datum waarop de schouw is gehouden
3. Locatie beschrijving: adres of plaatsaanduiding van de onvolkomenheid
4. Fotonummer: van elke locatie wordt een foto gemaakt, die ook op de site wordt geplaatst en aan de hand van dit nummer kan worden teruggevonden.
5. Beschrijving van de opname: de aard, de beeldvorming en technische aspecten worden aangegeven
6. Urgentie: Beoordeling van de Stadsraad over de mate van urgentie
7. Voortgang: situatie tijdens laatste schouwronde
8. Opmerkingen: diverse aanvullende of verduidelijkende aspecten worden benoemd
9. Kwaliteit obv gemeentelijk systeem: Uitgangspunt in gemeentelijke kwaliteitscatalogus is niveau A (centrumzone) of B (woonwerkzone).
10. Gemeentelijke actie: het besluit van de gemeente wat te doen met de geconstateerde onvolkomenheid.
11. Status voor gemeente:
• Klaar: er wordt geen actie ondernomen
• In uitvoering: onvolkomenheid is in uitvoering of opdracht is verstrekt voor uitvoering
• In behandeling: onvolkomenheid is uitgezet bij andere disciplines binnen de gemeente, maar daarop is nog geen reactie bekend
• Er is niets ingevuld: in voorbereiding