Corona: verslag overleg SRD/OBD met gemeente Veere d.d. 08-05-2020

Terugkoppeling gesprek van delegatie OBD en Stadsraad Domburg Hein Robbers, Coen van Zunderen, Adri Meeuwse en ondergetekende) met de wethouders Adri Roelse en Pieter Wisse met ambtelijke ondersteuning van Huub van de Zande van de gemeente Veere op 7 mei 2010.

Na kennismaking wordt ingegaan op de situatie in deze coronacrisis.

Het voorstel van de OBD en Stadsraad Domburg wordt toegelicht. De OBD geeft de nijpende situatie aan bij de vele Domburgse bedrijven en daaraanvolgend ook bij de personeelsleden. Vanuit de maatschappelijke verantwoordelijkheid is dit voor de Stadsraad Domburg een belangrijke reden om te komen met dit gezamenlijke voorstel. Belangrijk voor de Stadsraad Domburg is ook de veiligheid van de inwoners en dat de overlast aan de noordzijde van de hoofdstraat beperkt wordt. Belangrijk onderdeel is dan ook om het verkeer zoveel mogelijk te beperken in Domburg. Parkeerterreinen onder aan de duinen voornamelijk gebruiken voor vergunninghouders en gasten opvangen aan de randen van Domburg. Nadrukkelijk wordt aangegeven dat ook in de huidige situatie er minstens twijfel is of de 1,5 m regel kan worden nageleefd door de smalle voetgangersstroken in combinatie met verkeer. Om wegvallende parkeeropbrengsten te compenseren kunnen de parkeerterreinen aan de rand van Domburg (Irma I en II, overloopterrein, gemeentehuis) ingericht worden als betaalde parkeerterreinen.

Vanuit gemeente wordt aangegeven dat de ‘zorg’ de eerste prioriteit is en dan pas de economie.

De landelijke normen zijn leidend. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) pakt de Zeeuwse situatie aan. De burgemeester vertegenwoordigt de gemeente Veere hierin. Intern is er daarnaast bij de gemeente een interdisciplinair Coronateam, wat alle aspecten toetst en daarover adviseert.

De gemeente wijkt niet af van de landelijke regels.

Vanuit de OBD wordt aangegeven dat de bedrijven zelf zullen zorgen voor handhaving van de regels in hun bedrijf. De gemeente stelt dit zeer op prijs.

Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat het belangrijk is om ruimte te hebben. Minder auto’s betekent meer ruimte voor mensen. In het voorstel van de OBD en Stadsraad Domburg over een te treffen noodmaatregel in het kader van de coronacrisis in Domburg zitten er volgens de gemeente heel veel aanknopingspunten, die de gemeente kan gebruiken. De gemeente is verplicht om invulling te geven aan een morgen door de VRZ aan te leveren ‘handelingskader’. Daarbij gaat om vragen hoe om te gaan met verkeer, met het vraagstuk hoeveel dagjesmensen Domburg kan hebben in de komende tijd en dergelijke. Dat betekent dat wanneer Domburg de limiet bereikt van het aantal mensen dat er kan zijn, gasten op N57/A58 gewaarschuwd moeten worden dat Domburg vol is en dat parkeerterreinen en/of Domburg afgesloten moet worden.

Bij de invulling van het handelingskader zal de gemeente aan de hand van een concept de OBD en de Stadsraad Domburg raadplegen om hun mening en advies te geven.

Om (onnodig zoek)verkeer in Domburg te voorkomen is een goed functionerend parkeerverwijssysteem nodig. Daarover nog veel klachten. De gemeente geeft aan dat het systeem is aangepast en dat een nieuw aangestelde medewerker belast is met de dagelijkse finetuning van het systeem. (in feite menselijke  controle of de signalering conform de werkelijkheid is).

Vanuit OBD en Stadsraad wordt ook de openstelling van openbare toiletten bepleit. Het is horecabedrijven ook niet toegestaan om voorbijgangers naar het toilet te laten gaan. Dit betekent dat andere plaatsen gezocht worden in duinen e.d. om hun behoefte te doen. De gemeente geeft aan dat het nu niet is toegestaan op basis van landelijke regel. Het aanbod van de eigenaren van strandpaviljoens om toiletten van de SSV te beheren (incl schoonmaken)wordt gewaardeerd. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden in de komende tijd om toiletten open te doen en neemt het aanbod van de Oase zeker mee. Dit is een goed voorbeeld van meedenken om problemen op te lossen.

Verder wordt gepleit voor loopplanken op het strand. Twee rijen op de drukke gedeeltes met voldoende afstand. De gemeente neemt dit ook mee bij het handelingskader voor het onderdeel ‘stranden’.

Gevraagd naar het proces van het plan van de OBD en Stadsraad Domburg over de Herinrichting centrum Domburg wordt vanuit de gemeente aangegeven dat dat de financiën sterk onder druk staan door de wegvallende opbrengsten vanuit toeristenbelasting en parkeeropbrengsten. Er wordt in de op te stellen Kadernota gekeken naar het meest realistische scenario en van daaruit wordt gekeken welke lopende zaken kunnen worden gerealiseerd. Vanuit OBD en Stadsraad Domburg wordt er op gewezen dat in het rapport over de herinrichting Centrum Domburg ook verschillende maatregelen zijn opgenomen die ‘als laaghangend fruit’ sneller gerealiseerd kunnen worden.

Met betrekking tot het proces voor de ontwikkeling van de Westrand van Domburg wordt vanuit de gemeente aangegeven dat Adri Roelse als portefeuillehouder op korte termijn in gesprek gaat met de heer Bommeljé en het consortium met Roompot met het door de gemeenteraad gegeven opdracht op het Vitaliteitshotel op het Hof Domburg-terrein te realiseren. De door het vorige collegeleden gemaakte afspraken zijn niet bekend. Het is de bedoeling daarna het beloofde vervolggesprek te hebben met de instanties (waaronder OBD en Stadsraad Domburg) die hun inbreng hebben gehad bij de initiatieffase voor de ontwikkeling van de Westrand.