Verkiezingen voor de Stadsraad Domburg Woensdag 20 maart 2019

Is jouw antwoord op de volgende vragen: ”Ja”?

  • Ben je een kiesgerechtigde inwoner van Domburg?
  • Ben je betrokken bij het wel en wee van de kern Domburg?
  • Volg je de ontwikkelingen in Domburg op de voet?
  • Gaat alles naar wens, of zou je het soms anders willen?
  • Heb je daar een duidelijke, onderbouwde en respectvolle mening over?
  • Wil je graag iets doen met die mening?
  • Wil je invloed uitoefenen op het beleid met betrekking tot Domburg?
  • Wil je tijd investeren om het belang van Domburg te dienen?

Lees meer »

Stadsraad in klapbank januari 2019

De Stadsraad wenst u een mooi en gezond Nieuwjaar. Een nieuw jaar ook, waarin vooral de fysieke verandering van Domburg het beeld zal bepalen in en van ons mooie stadje. Want het is nu al te zien dat Domburg zich opmaakt voor de toekomst, al moet er nog heel veel gebeuren.
Een nieuw jaar waarin ook de samenstelling van de Stadsraad gaat veranderen, want op 20 maart zijn er de verplichte 4 jaarlijkse verkiezingen.
Een jaar ook waarvan we hopen dat de gemeente pro-actief zal acteren op de vragen en ontwikkelingen in de Domburgse samenleving.
En ook een jaar waarin wij als Stadsraad met hart en ziel wederom onze energie zullen steken in welke ontwikkeling dan ook, in het belang van alle inwoners en gasten. Lees meer »

Wo. 24 okt – Openbare stadsraadvergadering Domburg – 19.30 Schuttershof Domburg

De Stadsraad Domburg houdt op woensdag 24 oktober a.s. haar 2e openbare vergadering in 2018.
De vergadering begint om 19:30 uur in het Schuttershof in Domburg.
Wij heten u graag van harte welkom vanaf 19:00 uur.
Adres:
Schuttershof Domburg
Kanonweistraat 30
4357 CB Domburg.
Verslag laastse openbare SRD vergadering: 2018-03-15 Verslag Openbare Vergadering Stadsraad Domburg-1
Agenda openbarde SRD vergadering 2018-10-24 OV SRD Domburg agenda-1

Singelgebied: Bouwkavels te koop – energie neutrale bouw

Uitgifte bouwgrond energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied te Domburg

Bent u enthousiast geworden na de informatie avond in het gemeentehuis in Domburg van de nieuwe plannen aan de singel? Er zijn 13 kavels beschikbaar: 9 kavels voor vrijstaande woningen en 4 kavels voor twee-onder-één-kap-woningen. Alle kavels zijn uitsluitend voor woningen voor permanente bewoning.

Inschrijven
Op vrijdag 29 juni 2018 start de inschrijving voor de uitgifte van kavels bouwgrond in de energie neutrale wijk herontwikkeling Singelgebied te Domburg.

De inschrijving eindigt op donderdag 30 augustus 2018 om 20.00 uur. De loting van de bouwkavels is op woensdag 19 september 2018 om 19.30 uur in het gemeentehuis te Domburg. Op die dag organiseren we ook een energiemarkt met ondernemers die duurzaam bouwen en/of hierover adviseren.

Alle informatie op www.veere.nl

Periodieke schouw openbare ruimte kern Domburg

Ongeveer twee keer per jaar wordt sinds 2015, door de schouwcommissie van de Stadsraad (3 leden) samen met de verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar, een deel van de openbare ruimte van de kern Domburg beoordeeld op de kwaliteit. Het toetsen van de kwaliteit gebeurd op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscatalogus van de gemeente Veere 2012. In de afgelopen jaren hebben we een pragmatische methode ontwikkeld waarbij in het veld de situatie wordt beoordeeld, onvolkomenheden worden genoteerd en er wordt van elke situatie een foto gemaakt. Vervolgens worden deze gegevens door de Stadsraad verwerkt in een formulier wat we in onderling overleg hebben ontwikkeld. Lees meer »

Stadsraad in klapbank juli-augustus 2018

Eerst even een excuus van mijn kant omdat er in de vorige Klapbank geen terugkoppeling van de Stadsraad Domburg is opgenomen.

Op veel plaatsen wordt gewerkt in de kern Domburg. De uitvoering van de visie Domburg en het Singelgebied komt op stoom, naast reeds lopende projecten waarover we in vorige edities van de Klapbank hebben teruggekoppeld. Een aantal bijzonderheden vindt u hieronder terug.

KPN gebouw
Zoals in de vorige Klapbank reeds was aangegeven zal de Stadsraad Domburg geen zienswijze indienen dan wel een juridische procedure beginnen tegen het besluit van de gemeente om de realisatie van het KPN-gebouw mogelijk te maken. Wat wij wel hebben gedaan is het, in heldere taal in een brief het college en de raad, onze motieven daartegen duidelijk maken. Tevens hebben wij daarin aangegeven dat wij de inspanningen van anderen, organisaties en burgers, zullen ondersteunen om de ontwikkelingen met betrekking tot het KPN-gebouw niet door te laten gaan. Lees meer »

Enquete: Slecht mobiel bereik? Laat het weten!

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen waar dekking van één of meerdere providers niet vanzelfsprekend is. Kent u die plaatsen? Geef ze dan aan ons door.

De Provincie doet met Zeeuwse gemeenten opnieuw onderzoek naar de mobiele dekking in Zeeland. Inwoners kunnen een digitale enquête invullen om hun ervaringen te delen. Mensen kunnen de enquête voor meerdere locaties invullen, want thuis zal de dekking anders zijn dan op school of werk. In de twintig gebieden met slechtste dekking worden ook veldmetingen gedaan. Lees meer »

Do. 15 maart – Openbare stadsraadvergadering Domburg – met lijsttrekkersdebat!

 

Draagt u Domburg een warm hart toe?
Wilt u weten of de Veerse politieke partijen dit ook doen én hoe ze dit vorm willen geven in hun verkiezingsprogramma 2018 – 2022?
Vanuit de Stadsraad Domburg hebben wij vragen. Hebt u ook vragen?
Vraag het ze zelf op donderdag 15 maart aanstaande.
Bent u geïnteresseerd? Wij heten u van harte welkom.

Met medewerking van: Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – februari 2018

Hierbij onze maandelijkse terugkoppeling én vooruitblik op de openbare vergadering van 15 maart 2018

Openbare vergadering 15 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018 hebben wij om 19.30 uur onze halfjaarlijkse openbare vergadering. Dit is een heel bijzondere. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn aanwezig. Vanuit de Stadsraad zullen wij de belangrijke punten voor de inwoners van Domburg concreet aan de orde stellen. Ook de aanwezigen krijgen voldoende ruimte om de politici te bevragen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en ons advies is om deze kans met beide handen aan te grijpen!!!!

Boulevard
Het lijkt ons eigenlijk niet meer nodig om hier in woorden weer te geven hoe mooi de boulevard gaat worden, want u kunt het ter plaatse zien. Met mooie materialen en fraaie belijningen in het duinlandschap, ondergaat de boulevard een metamorfose die qua kwaliteitsbeleving geheel aansluit bij het voor Domburg beoogde beeld. In dat kader is het zeker van belang te melden dat, ten opzichte van het eerste ontwerp, de situatie ter plaatse van Carmen Sylva en het Badpaviljoen is verbeterd op basis van een voorstel van een inwoner van Domburg.

Bij de uitvoering van de plannen worden ook de duin-op/afgangen verbeterd. Aan het eind van de Jan Tooropstraat komt een nieuwe opgang. Deze vervangt de oude (in slechte staat verkerende) opgang en de gemeente heeft de verder in de J.P. Eloutstraat liggende opgang ook laten vervallen. Een aantal inwoners uit Domburg hebben daar bezwaar tegen. Als Stadsraad Domburg hebben wij ons tijdens het ontwerpproces op het volgende standpunt gesteld:
‘Opgang niet verwijderen tenzij dit onvermijdelijk is. In dat geval kan de opgang bij P.J. Eloutstraat 3 vervallen, mits de overblijvende opgangen op een hoogwaardig niveau worden gebracht Daarnaast dient in de nieuwe situatie te worden voorzien in voldoende fietsparkeerplaatsen. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Januari 2018

Een gelukkig Nieuwjaar…

Simon, Ko Jan, Adri, Krijn Jan, Martin, Martijn, Ruben en Tamara, wensen iedereen gelukkig Nieuwjaar en spreken de hoop uit dat zij in de Stadsraad wederom op u mogen rekenen.

De afgelopen periode stond ook voor de Stadsraad voor een belangrijk deel  in het teken van feestdagen. Dat betekent per definitie dat er minder acties zijn dan gebruikelijk. De omvang van deze maandelijkse terugkoppeling  moet u dan ook in die context zien, maar voor het komende jaar gaat de Stadsraad er weer vol tegenaan en zullen we u volledig op de hoogte houden over wat ons en u bezig houdt.

Infoavond gemeente op 13 december 2017

Op 13 december 2017 hield de gemeente een informatieavond, waarin vele inwoners kennis kwamen  nemen van de stand van zaken van de verschillende projecten in Domburg zoals het Singelgebied, verplaatsing supermarkt, ontwikkeling Nijverheidsweg, realisatie nieuw parkeerterrein annex ijsbaan achter gemeentehuis en het definitieve ontwerp voor de boulevard.  Het door de Stadsraad ingebrachte idee om een specifiek deskundige op het gebied van ondergronds bouwen (van parkeerkelders) daarover voorlichting te laten geven, was ingevuld. Een vertegenwoordiger van een onafhankelijk ingenieursbureau heeft meerdere inwoners over de ins en outs kunnen informeren. Met name omdat er de komende jaren veel staat te gebeuren in Domburg vindt de Stadsraad deze bijeenkomsten waardevol en gaat er vanuit dat er een zekere continuïteit in blijft.  Uit de reacties van de bezoekers is wel duidelijk de wens naar voren gekomen dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over de bouwmogelijkheden en specifiek over de daarbij te hanteren grondprijzen. Wij zullen dit bij de gemeente onder de aandacht brengen.

Boulevard Lees meer »