Periodieke schouw openbare ruimte kern Domburg

Ongeveer twee keer per jaar wordt sinds 2015, door de schouwcommissie van de Stadsraad (3 leden) samen met de verantwoordelijk gemeentelijk ambtenaar, een deel van de openbare ruimte van de kern Domburg beoordeeld op de kwaliteit. Het toetsen van de kwaliteit gebeurd op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde kwaliteitscatalogus van de gemeente Veere 2012. In de afgelopen jaren hebben we een pragmatische methode ontwikkeld waarbij in het veld de situatie wordt beoordeeld, onvolkomenheden worden genoteerd en er wordt van elke situatie een foto gemaakt. Vervolgens worden deze gegevens door de Stadsraad verwerkt in een formulier wat we in onderling overleg hebben ontwikkeld. Lees meer »

Stadsraad in klapbank juli-augustus 2018

Eerst even een excuus van mijn kant omdat er in de vorige Klapbank geen terugkoppeling van de Stadsraad Domburg is opgenomen.

Op veel plaatsen wordt gewerkt in de kern Domburg. De uitvoering van de visie Domburg en het Singelgebied komt op stoom, naast reeds lopende projecten waarover we in vorige edities van de Klapbank hebben teruggekoppeld. Een aantal bijzonderheden vindt u hieronder terug.

KPN gebouw
Zoals in de vorige Klapbank reeds was aangegeven zal de Stadsraad Domburg geen zienswijze indienen dan wel een juridische procedure beginnen tegen het besluit van de gemeente om de realisatie van het KPN-gebouw mogelijk te maken. Wat wij wel hebben gedaan is het, in heldere taal in een brief het college en de raad, onze motieven daartegen duidelijk maken. Tevens hebben wij daarin aangegeven dat wij de inspanningen van anderen, organisaties en burgers, zullen ondersteunen om de ontwikkelingen met betrekking tot het KPN-gebouw niet door te laten gaan. Lees meer »

Enquete: Slecht mobiel bereik? Laat het weten!

Op veel plaatsen in Zeeland is de mobiele dekking prima. Maar niet overal. Er zijn plaatsen waar dekking van één of meerdere providers niet vanzelfsprekend is. Kent u die plaatsen? Geef ze dan aan ons door.

De Provincie doet met Zeeuwse gemeenten opnieuw onderzoek naar de mobiele dekking in Zeeland. Inwoners kunnen een digitale enquête invullen om hun ervaringen te delen. Mensen kunnen de enquête voor meerdere locaties invullen, want thuis zal de dekking anders zijn dan op school of werk. In de twintig gebieden met slechtste dekking worden ook veldmetingen gedaan. Lees meer »

Do. 15 maart – Openbare stadsraadvergadering Domburg – met lijsttrekkersdebat!

 

Draagt u Domburg een warm hart toe?
Wilt u weten of de Veerse politieke partijen dit ook doen én hoe ze dit vorm willen geven in hun verkiezingsprogramma 2018 – 2022?
Vanuit de Stadsraad Domburg hebben wij vragen. Hebt u ook vragen?
Vraag het ze zelf op donderdag 15 maart aanstaande.
Bent u geïnteresseerd? Wij heten u van harte welkom.

Met medewerking van: Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – februari 2018

Hierbij onze maandelijkse terugkoppeling én vooruitblik op de openbare vergadering van 15 maart 2018

Openbare vergadering 15 maart 2018
Donderdag 15 maart 2018 hebben wij om 19.30 uur onze halfjaarlijkse openbare vergadering. Dit is een heel bijzondere. De avond staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen. Alle politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen zijn aanwezig. Vanuit de Stadsraad zullen wij de belangrijke punten voor de inwoners van Domburg concreet aan de orde stellen. Ook de aanwezigen krijgen voldoende ruimte om de politici te bevragen. Iedereen is natuurlijk van harte welkom en ons advies is om deze kans met beide handen aan te grijpen!!!!

Boulevard
Het lijkt ons eigenlijk niet meer nodig om hier in woorden weer te geven hoe mooi de boulevard gaat worden, want u kunt het ter plaatse zien. Met mooie materialen en fraaie belijningen in het duinlandschap, ondergaat de boulevard een metamorfose die qua kwaliteitsbeleving geheel aansluit bij het voor Domburg beoogde beeld. In dat kader is het zeker van belang te melden dat, ten opzichte van het eerste ontwerp, de situatie ter plaatse van Carmen Sylva en het Badpaviljoen is verbeterd op basis van een voorstel van een inwoner van Domburg.

Bij de uitvoering van de plannen worden ook de duin-op/afgangen verbeterd. Aan het eind van de Jan Tooropstraat komt een nieuwe opgang. Deze vervangt de oude (in slechte staat verkerende) opgang en de gemeente heeft de verder in de J.P. Eloutstraat liggende opgang ook laten vervallen. Een aantal inwoners uit Domburg hebben daar bezwaar tegen. Als Stadsraad Domburg hebben wij ons tijdens het ontwerpproces op het volgende standpunt gesteld:
‘Opgang niet verwijderen tenzij dit onvermijdelijk is. In dat geval kan de opgang bij P.J. Eloutstraat 3 vervallen, mits de overblijvende opgangen op een hoogwaardig niveau worden gebracht Daarnaast dient in de nieuwe situatie te worden voorzien in voldoende fietsparkeerplaatsen. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Januari 2018

Een gelukkig Nieuwjaar…

Simon, Ko Jan, Adri, Krijn Jan, Martin, Martijn, Ruben en Tamara, wensen iedereen gelukkig Nieuwjaar en spreken de hoop uit dat zij in de Stadsraad wederom op u mogen rekenen.

De afgelopen periode stond ook voor de Stadsraad voor een belangrijk deel  in het teken van feestdagen. Dat betekent per definitie dat er minder acties zijn dan gebruikelijk. De omvang van deze maandelijkse terugkoppeling  moet u dan ook in die context zien, maar voor het komende jaar gaat de Stadsraad er weer vol tegenaan en zullen we u volledig op de hoogte houden over wat ons en u bezig houdt.

Infoavond gemeente op 13 december 2017

Op 13 december 2017 hield de gemeente een informatieavond, waarin vele inwoners kennis kwamen  nemen van de stand van zaken van de verschillende projecten in Domburg zoals het Singelgebied, verplaatsing supermarkt, ontwikkeling Nijverheidsweg, realisatie nieuw parkeerterrein annex ijsbaan achter gemeentehuis en het definitieve ontwerp voor de boulevard.  Het door de Stadsraad ingebrachte idee om een specifiek deskundige op het gebied van ondergronds bouwen (van parkeerkelders) daarover voorlichting te laten geven, was ingevuld. Een vertegenwoordiger van een onafhankelijk ingenieursbureau heeft meerdere inwoners over de ins en outs kunnen informeren. Met name omdat er de komende jaren veel staat te gebeuren in Domburg vindt de Stadsraad deze bijeenkomsten waardevol en gaat er vanuit dat er een zekere continuïteit in blijft.  Uit de reacties van de bezoekers is wel duidelijk de wens naar voren gekomen dat er op korte termijn meer duidelijkheid komt over de bouwmogelijkheden en specifiek over de daarbij te hanteren grondprijzen. Wij zullen dit bij de gemeente onder de aandacht brengen.

Boulevard Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – November 2017

De druk bezochte openbare stadsraadsvergadering is de inspiratie om ons verder in te zetten voor de leefbaarheid in Domburg. Dank voor jullie komst en dank voor jullie inbreng. En het was na afloop ook nog lang gezellig. Leuke bijkomstigheid.

Geitenstal, Babelweg 8 te Domburg.
Wij zijn erg blij met het besluit van de gemeente Veere om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een geitenstal aan de Babelweg 8 te Domburg. Goed dat de gezondheidsaspecten voor inwoners en toeristen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de afwegingen van de gemeente Veere. Samen met veel organisaties hebben wij onze verontrusting uitgesproken. Samen sta je sterk en samen heb je invloed. Wij zijn hierdoor extra gemotiveerd om ons in te zetten voor de leefbaarheid van Domburg. Wij gaan als Stadsraad Domburg proberen met andere organisaties te voorkomen dat er hier, maar ook elders geitenfokkerijen of andere intensieve veehouderijen de leefbaarheid aantasten. Lees meer »

Overlast vliegtuigjes Domburg

Veel Domburgers ervaren overlast van de oefenende Pilatus PC-7 vliegtuigen van de luchtmacht op zonnige dagen. Deze vliegtuigjes  Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren. Lees meer »

Workshops Podium-Z

 

Er begint op zeer kort termijn weer een nieuwe reeks workshops van Podium-Z.

Lees meer »

Oproep Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945

Ook dit jaar organiseert het Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945 de jaarlijkse herdenking op woensdag 1 november. ’s Morgens om 9.00 uur leggen de kinderen van groep 8 van de openbare basisschool ‘De Golfslag’ kransen bij de monumenten op de duinen voor de gesneuvelde geallieerde militairen die omkwamen bij de bevrijding van Domburg. Vertegenwoordigers van gemeente Veere, Stadsraad en het Comité leggen ook kransen. Ook wordt er een zelfgeschreven gedicht voorgelezen door één van de leerlingen. Lees meer »