Stadsraad in Klapbank – November 2017

De druk bezochte openbare stadsraadsvergadering is de inspiratie om ons verder in te zetten voor de leefbaarheid in Domburg. Dank voor jullie komst en dank voor jullie inbreng. En het was na afloop ook nog lang gezellig. Leuke bijkomstigheid.

Geitenstal, Babelweg 8 te Domburg.
Wij zijn erg blij met het besluit van de gemeente Veere om geen vergunning te verlenen voor de bouw van een geitenstal aan de Babelweg 8 te Domburg. Goed dat de gezondheidsaspecten voor inwoners en toeristen een belangrijke rol hebben gespeeld bij de afwegingen van de gemeente Veere. Samen met veel organisaties hebben wij onze verontrusting uitgesproken. Samen sta je sterk en samen heb je invloed. Wij zijn hierdoor extra gemotiveerd om ons in te zetten voor de leefbaarheid van Domburg. Wij gaan als Stadsraad Domburg proberen met andere organisaties te voorkomen dat er hier, maar ook elders geitenfokkerijen of andere intensieve veehouderijen de leefbaarheid aantasten. Lees meer »

Overlast vliegtuigjes Domburg

Veel Domburgers ervaren overlast van de oefenende Pilatus PC-7 vliegtuigen van de luchtmacht op zonnige dagen. Deze vliegtuigjes  Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren. Lees meer »

Workshops Podium-Z

 

Er begint op zeer kort termijn weer een nieuwe reeks workshops van Podium-Z.

Lees meer »

Oproep Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945

Ook dit jaar organiseert het Comité Herdenking Domburgsche Oorlogslachtoffers 1940-1945 de jaarlijkse herdenking op woensdag 1 november. ’s Morgens om 9.00 uur leggen de kinderen van groep 8 van de openbare basisschool ‘De Golfslag’ kransen bij de monumenten op de duinen voor de gesneuvelde geallieerde militairen die omkwamen bij de bevrijding van Domburg. Vertegenwoordigers van gemeente Veere, Stadsraad en het Comité leggen ook kransen. Ook wordt er een zelfgeschreven gedicht voorgelezen door één van de leerlingen. Lees meer »

SRD Openbare Vergadering – Donderdag 26 oktober 2017 19.30 Schuttershof

De volgende openbare vergadering van de stadsraad  staat gepland:

Donderdag 26 oktober 2017 19.30 Schuttershof

Noteert u donderdag 26 oktober, 19.30 uur in uw agenda?

Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

• Terugkoppeling 30 maart—heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?
• Hotelonderzoek; aantal hotelbedden in Domburg, wat is er nog mogelijk en wense-lijk? Dit in samenhang met plannen voor een hotel aan de Brouwerijweg.
• Geitenstal; plannen voor een geitenstal aan de rand van Domburg en de zienswijze van de Stadsraad.
• Verkeersonderzoek; bespreking van de tussentijdse resultaten.

Verder is er genoeg tijd om al uw vragen, suggesties en opmerkingen, voor de kern Domburg te laten horen. De Stadsraad Domburg luistert graag naar u!

U bent van harte welkom op 26 oktober in het Schuttershof te Domburg.
Namens de Stadsraad Domburg,
Simon de Visser
Voorzitter

Stadsraad in de Media – Breed nee tegen plannen geitenhouderij Domburg

DOMBURG – Een duidelijk ‘nee’ klinkt uit Domburg tegen de plannen voor een geitenhouderij  bij de badplaats. ‘Een risico voor de volksgezondheid’ zegt de Stadsraad en vindt daarin brede steun’ Geen geiten in Domburg is de oproep.

,,Als Brabant én Gelderland de provincie sluiten voor nieuwe geitenhouderijen vanwege het gezondheidsrisico voor omwonenden, kan het toch niet zo zijn dat er hier wel één kan komen”, vraagt Ko Jan Provoost van de Stadsraad Domburg zich af. ,,Zij doen dat omdat uit onderzoek van het RIVM  lijkt dat omwonenden een grotere kans op longontsteking hebben. Dat zou te maken hebben met de uitstoot van fijnstof.” Stadsraadcollega Krijn-Jan Provoost: ,Maar het is nog een raadsel waar dat fijnstof vandaan komt. Uit de stallen, het voer of de mest? Dat word nu verder onderzocht. De GGD is ook bezig met een gezondheidsonderzoek.”

Badstatus

Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Oktober 2017

De Stadsraad heeft de draad van het nieuwe seizoen weer helemaal opgepakt. Voor nieuwe- en lopende zaken zijn de agenda’s van de leden alweer aardig gevuld en natuurlijk is ook de belangrijke openbare vergadering  opgenomen

Verkeersonderzoek

Op dit moment zijn geen nieuwe feiten te melden. We zijn in afwachting van de eerste analyses van de zomertellingen. Overigens worden in de herfstweken 42-43 en de winterweken 49-50 opnieuw geteld. Tijdens de openbare vergadering zal de wijze van tellen worden toegelicht en indien mogelijk een update van de stand van zaken.

Boulevard Lees meer »

Enquete project SAIL voor inwoners Domburg

Namens de Stadsraad Domburg graag aandacht voor het volgende.

In het kader van een Europees project (SAIL; Staying, Active and Independent Longer) over gezond leven, actief ouder worden en langer zelfstandig wonen wordt op dit moment een onderzoek gedaan in onze gemeente. Er wordt onderzocht of er nieuwe manieren zijn om mensen te helpen zelfredzamer en minder afhankelijk van traditionele gezondheids- en sociale zorgvoorzieningen te laten  zijn. Door samenwerking met verschillende sectoren kunnen er wellicht nieuwe voorzieningen en faciliteiten worden gecreërd, die actief ouder worden stimuleren en aansluiten bij de behoefte van de inwoners van Domburg.

Eén van de onderdelen van dit onderzoek is een enquête. de  Stadsraad beveelt u aan om deel te nemen aan dit onderzoek door de volgende link aan te klikken.  

https://hz.datacoll.net/gyntqjrxlw?l=nl  

  • Uw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.
  • Gevraagd wordt de vragenlijst met spoed in te vullen.

Stadsraad in Klapbank – September 2017

Na de zomervakantie gaan wij weer met volle energie verder met het werk voor de Stadsraad Domburg. Overigens hebben wij in de zomer niet stil gezeten.

Verkeersonderzoek

In het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan) is het verkeer in en door Domburg veelvuldig als een probleem genoemd, en terecht.  Ook de Stadsraad heeft hier al veel aandacht aan besteed en oplossingen en ideeën aangedragen. Een van de acties uit het GVVP  is een onderzoek naar verkeersintensiteiten (met een uitsplitsing in vrachtauto’s, personenauto’s en voertuigen met aanhanger en het aandeel doorgaand verkeer) wat nodig is om de probleempunten goed in beeld te brengen. Meten is weten, zowel op drukke als op rustige momenten. In week 30 (24 juli) is, na goed overleg met de Stadsraad,  gestart met het verkeersonderzoek Domburg. Drie camera’s registeren 24 uur per dag gedurende vier weken de kentekens van al het gemotoriseerd verkeer. Gelijktijdig wordt op negen locaties het passerend gemotoriseerd verkeer geteld. De resultaten van het onderzoek geven een goed beeld van de omvang van het verkeer dat een bestemming heeft in de kern en welk deel de kern enkel doorkruist. Het onderzoek wordt herhaald buiten het seizoen voor een periode van twee weken. De herfstweken 42-43 en de winterweken 49-50.

Overlast hondenpoep Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Juli 2017

Boulevard
Het gemeentelijk optimisme over een spoedige uitvoering van (een deel van) de boulevard is helaas behoorlijk getemperd. Verschillende zaken zorgen voor een in onze ogen te grote vertraging in de uitvoering. We zullen de vinger aan de pols houden voor het verdere traject en u daarvan op de hoogte houden.

Groentje
De Stadsraad heeft in de laatste openbare vergadering de uitgangspunten voor de herinrichting van het Groentje met u gedeeld. Met name de, ook door de Stadsraad aangegeven, noodzakelijke integrale benadering van de inrichting van de openbare ruimte in Domburg, is ook voor de gemeente leidend geworden voor de herinrichting. Wij juichen deze benadering op zich van harte toe, maar vinden dat de uitvoering van het plan niet op de lange termijn moet worden geschoven. Lees meer »