Stadsraad in klapbank april 2019

De lente komt er nadrukkelijk aan. Uiteraard laat de natuur ons dat in allerlei uitbundige verschijningen zien. Maar in Domburg is dat ook af te lezen aan de afronding van de vele privé klussen maar bovenal ook de vele gemeentelijke klussen. Kortom; Domburg is bijna klaar voor een nieuw toeristenseizoen. We nemen u graag mee in een opsomming van wat uw Stadsraad, sinds de berichten in de vorige Klapbank, daarin heeft betekent.

Boulevard
Fase 2b, het gedeelte tussen de Nehalenniaweg en Strand 90, zal niet eerder dan na de zomer kunnen worden aangepakt.

Onlangs hebben we overleg gehad met de gemeente en de Stichting Strandexploitatie Veere (SSV), over het beheer van de boulevard. Aanleiding was onze eerder geuite zorg over de vraag of het beheer goed geregeld was. Voor alle duidelijkheid: de SSV voert het beheer uit in opdracht van de gemeente. We hebben een goed en helder gesprek gehad en hebben er vertrouwen in dat de uitvoering van het beheer in goede handen is. Er is echter nog wel verschil van inzicht in het gewenste kwaliteitsniveau van het beheer. Naar onze mening dient dit te worden uitgevoerd op basis van de kwaliteitscriteria overeenkomstig de gedachte achter de toeristische verblijfszone. Uiteraard wordt een en ander nog aangekaart bij het college en zullen we de zaak blijven volgen.
Overigens zijn er nog wel enkele afspraken gemaakt. Zo zullen de puinresten die in het zicht liggen worden opgeruimd. De afvalbakken blijven voorlopig in aantal gelijk maar zullen allemaal van hetzelfde model worden. Op het strand tussen Strand 90 en de Oase zal dit seizoen een proef worden gedaan met het scheiden van afval. Verder zal worden onderzocht of ondergrondse afvalvoorzieningen bij de duinovergangen mogelijk dan wel wenselijk is. Tenslotte zal ook nog een impuls worden gegeven aan eenduidige bebording. We blijven de noodzakelijk kwalitatieve afronding van het boulevard project nauwlettend volgen.

Nehalenniagebied
De gemeente heeft ons laten weten dat het niet gelukt is om in maart een klankbordgroepvergadering te organiseren. Met name het afronden van de maquette duurt langer dan werd verwacht. Zoals het er nu naar uitziet zijn de maquette en de film half april klaar. Daarna zal, rekening houdend met de vergaderingen van de raad en commissies enz. een datum voor een volgende klankbordgroepvergadering worden gepland.

Behalve de mededeling dat we een gesprek met de Stichting Duinbehoud hebben gehad, valt er over dit project verder niets te vermelden.

’t Groentje en Schuitvlotstraat
Het Groentje is vrijwel gereed en Dr. Mezger kan het vanuit een prominente positie bekijken. Domburg mag trots zijn op haar nieuwe hart, wat in elk geval mag blijken uit de verschillende positieve reacties vanuit de bevolking. Het zal voor de gebruikers best wennen zijn; de voetganger is de “baas”. Wij hebben er op aangedrongen om dit met duidelijke aanwijzingen te velde aan alle gebruikers kenbaar te maken. Tot nu toe zien wij in het veld daar nog niets van. Ook hebben wij met herhaling aangedrongen op handhaving ten aanzien van het gebruik van het Groentje in al zijn facetten: zoals parkeren van auto’s en fietsen, uitstallingen, zwerfafval, misbruik groenvoorzieningen, te hoge snelheid etc. We hopen dat met een in aanvang actieve en positieve handhaving een goede gebruiksbasis kan worden gelegd voor de toekomst.

Ongetwijfeld zullen er gaande de tijd kinderziektes naar voren komen, maar met een goede monitoring en adequaat beheer kunnen die worden aangepakt. In dat kader hebben een aantal betrokken inwoners en ook de Stadsraad, inmiddels de gemeente gevraagd om de banken in de noord-oost hoek van het Groentje, te voorzien van rugleuningen en een extra bank te plaatsen naast het “huisje van Steyn”.

Ontwikkeling autovrij centrum Domburg
Geen nieuwe ontwikkelingen te melden anders dan dat de OBD ons heeft uitgenodigd voor overleg met een specifiek daarvoor samengestelde vertegenwoordiging vanuit de OBD. Daar zullen we uiteraard op ingaan waarbij ons eerder ingenomen standpunt voor ons het uitgangspunt is. Die uitgangspunten waarin de “waarom “ vraag, de “hoe dan” vraag en de missie zijn beschreven vindt u op de website van de Stadsraad.

Nota parkeren
Aan het eind van het jaar wordt volgens planning de nota parkeren in de gemeenteraad behandeld. Daarbij wordt ook gekeken naar parkeerterreinen voor langparkeerders aan de buitenkant van Domburg. Vanuit de Stadsraad wordt gepleit om de parkeerterrreinen onder aan de duinen te bestemmen voor vergunninghouders en niet meer voor strandbezoekers. Uitgangspunt staat ook in de Visie Domburg. Uiteraard moeten er wel parkeerplaatsen blijven voor gehandicapten.
Bij de nota parkeren en de bestemming van het parkeerterrein aan de Voorthuijsenstraat wordt ook de wens van de Stadsraad Domburg voor een voetpad aan de zuidkant van de Voorthuijssenstraat ter hoogte van het parkeerterrein meegenomen.
De Stadsraad Domburg vraagt ook aandacht voor de problematiek met betrekking tot laden en lossen. Een belangrijk leefbaarheids- en veiligheidsaspect. Belangrijkste knelpunt is de Wijngaardstraat, maar ook in de hoofdstraat (zeker in het smalle Weststraatgedeelte) is er sprake van overlast.
Verder ligt er dus een duidelijke relatie met de ontwikkeling van een autovrij centrum Domburg.
In de nota parkeren komt ook het parkeervergunningbeleid aan de orde (onder meer vergunning voor een heel jaar en de ‘vrije’ vergunningen).

Ontwikkeling van de Westrand van Domburg
In de vorige klapbank hebben wij u geïnformeerd over de ontwikkelingen van de westrand van Domburg. Dat naar aanleiding van het verzoek van de ontwikkelcombinatie Roompot, Bommeljé, VolkerWessels en Lithos Bouw & Ontwikkeling om gezamenlijk een visie op de herontwikkeling van de westrand van Domburg te maken, waaronder een mogelijke verplaatsing van .

In het kader van deze ontwikkeling worden meerdere betrokkenen gevraagd om in deze fase input te geven. We hebben daarover inmiddels een gesprek gehad, wat inderdaad uitsluitend bestond uit input van onze kant; onze ideeën, suggesties, criteria etc. zijn meegegeven aan de vertegenwoordiger van Roompot en de gemeente.

Wij hebben de volgende uitgangspunten ingebracht:
• Begrip voor vervanging camping door bebouwing, maar een gedeelte beschikbaar laten voor passanten (fietsers en wandelaars);
• Bebouwing moet laagbouw zijn en een ruimtelijke opzet hebben;
• Geen chalets of stacaravans in een rij;
• De afbakening van het gebied waarover het gaat, is niet duidelijk. Gepleit om hier duidelijkheid in te geven. Wij hebben aangegeven dat er geen bebouwing moet komen ten zuiden van de Schansweg en ten westen van de Krommeweg. Bebouwing bij Hof Waterwijk/afslag golf niet of beperkt, maar dan alleen bij een duidelijke kwaliteitsslag. Bebouwing hoek Schansweg/Krommeweg tegenaan Buitenhof is bespreekbaar;
• Gebied ten zuiden van de Schansweg en ten westen van de Krommeweg parkachtig inrichten met mogelijkheid van golfterreinuitbreiding. Daarbij wel rekening houden met andere functies voor wandelaars, ruiters en mountainbikers;
• Vestiging hotel op het Roompotterrein is op zich in strijd met de Visie Domburg. Maar het lost het probleem van Vitaliteitshotel in het KPN gebouw op. Dus akkoord, maar hotel mag niet hoger worden dan de huidige Parel en KPN gebouw gebruiken voor locatie Marie Tak van Poortvlietmuseum of voor permanente huisvesting van bij voorkeur starters;
• Functie van Parel met zwembad en wellness behouden en toegankelijk houden voor bewoners van Domburg;
• Bezien op ‘vernieuwde ’Parel ook het cultureel centrum zou kunnen zijn. Daarbij ook kijken naar de functies van Schuttershof en of een combinatie mogelijk en wenselijk is;
• Gebouw ‘Vernieuwde’ Parel mag ook niet hoger worden dan het huidige gebouw;
• Roompotterrein meer betrekken bij de kern Domburg door een meer ‘open ’karakter’ met wandel- en fietsmogelijkheden;
• Verkeer voor Roompot, Buitenhof, golfterrein moet via de zuidwestkant afgewikkeld worden. Niet door de kern Domburg!!!!!!

Wij zullen de inwoners regelmatig informeren en raadplegen over de plannen, die heel belangrijk zijn voor Domburg.

Terrassen- en uitstallingenbeleid.
Vanuit de gemeente is aangegeven dat er over niet al te lange tijd een concept voorstel komt. We zijn erg benieuwd.

Parkeerterrein bij molen en speelvoorzieningen
Het parkeerterrein bij de molen is bijna klaar. Dat is positief nieuws. Het trapveldje is al een poos verdwenen en er is nog geen activiteit te zien voor het nieuwe trapveldje en de pumptrackbaan op de oude ijsbaan. Planologisch is het geregeld, maar de uitvoering laat op zich wachten. Het is frustrerend. Maar we blijven bij de gemeente aandringen op een snelle uitvoering van de plannen. Ook zijn er afspraken gemaakt met de gemeente over extra speeltoestellen bij de school en op het terreintje bij Hopmande/Simniapad. Maar ook daar zien wij geen uitvoering van de plannen.
Speelvoorzieningen voor de jeugd zijn essentieel voor de leefbaarheid in Domburg. Dus blijven we met onverminderde energie de gemeente aan de gemaakte afspraken houden!

Matrixborden
In de afgelopen jaren afspraken gemaakt over het plaatsen van matrixborden om de snelheid te verlagen in de kern Domburg. We hebben de gemeente er op gewezen dat die afspraken niet nagekomen zijn. Hierop heeft de gemeente wel actie ondernomen. Er zijn matrixborden geplaatst op de Roosjesweg bij de school, op de Singel en nu in de Schuitvlotstraat.

Parkeren Kanonweistraat
Bij de aankoop van een loods aan de Nijverheidsweg heeft de gemeente zich verplicht in de buurt 21 parkeerplaatsen te creëren voor een Domburgse ondernemer. In eerste instantie had de gemeente de plaats achter het Schuttershof, waar de sporttoestellen voor ouderen staan, in gedachte. Daar hadden de bewoners van het Hopmande bezwaar tegen. Vervolgens heeft de gemeente het idee opgevat om de bossen, struiken en grasveld op te offeren voor het realiseren van de parkeerplaatsen van de Domburgse ondernemer. Daar wordt advies gevraagd aan de bewoners van de Hopmande, maar niet aan de bewoners van de Kanonweistraat die uitkijken op het ‘groen’ voor Schuttershof.

De bewoners van de Kanonweistraat zijn door de bewoners van de Hopmande op de hoogte gesteld. Zij hebben bezwaar aangetekend en wij hebben dat als Stadsraad Domburg ondersteund. Er is een duidelijk gebrek aan parkeerplaatsen in het gebied Kanonweistraat/Lijsterhofstraat Het is belangrijk dat daar een oplossing voor gezocht wordt in goed overleg met de inwoners. Daar passen 21 gereserveerde parkeerplaatsen voor een Domburgse ondernemer niet in.

Tweede woningverordening
De gemeente is bezig met aanpassing van het tweede woningbeleid. Wij zijn blij dat iedereen overtuigd is van het nut van deze tweede woningverordening. Het is belangrijk voor de leefbaarheid in Domburg. Bij de invulling van het nieuwe beleid zal rekening gehouden moeten worden met een overgangsregeling. Wij zijn als Stadsraad Domburg vóór een uitbreiding van het gebied waarvoor de tweede woningverordening zou moeten gelden. Wij geven hierover advies aan de gemeente en komen daar volgende keer op terug.

Traverse
Vanuit de Stadsraad hebben wij de problemen met betrekking tot de Traverse (wederom) aangegeven.
Vanuit de gemeente wordt aangegeven dat de banden bij de oversteek van de Traverse naar de supermarkt bij de oversteek voor wandelaars en fietsers op korte termijn worden verlaagd. Bij het verschijnen van deze Klapbank is het volgens de gemeente opgelost.
De gemeente wil de definitieve oplossing voor het zichtbaar maken van de oversteek af laten hangen van de ervaringen in het eerste jaar. Kijken hoeveel mensen er oversteken aan de Traverse, de ervaringen na het plaatsen van slagboom bij het parkeerterrein van de supermarkt en dergelijke. Iedereen is het er over eens dat de oversteekplaats het aangepakt moet worden, waarbij het schilderen van een voetovergangsplaats geen verkeerde oplossing is.

Het voetpad langs de Traverse is te smal. Breder maken mag wat ons betreft niet ten koste gaan van de breedte van het fietspad en wij zijn ook geen voorstander van fietsers op de weg. Te gevaarlijk met onder meer de vrachtauto’s (bevoorrading). Over de oplossing volgt nog nader overleg. Daarbij wordt ook de Stadsraad betrokken. De nauwe bocht Traverse/Brouwerijweg zal ook nog bekeken worden door de gemeente op gewenste aanpassingen.

Looproute Noordstraat
In de begroting 2019 van de gemeente Veere is € 90.000 beschikbaar voor aanpassing van de Noordstraat mede in verband met de looproute. Vanuit de Stadsraad is er op gewezen dat bij de uitwerking van de plannen er rekening mee gehouden moet worden dat de Noordstraat binnen de toeristische verblijfszone valt en daarmee gelden de normen van het beeldkwaliteitsplan. Verder moet ook rekening gehouden worden met vastgelegde normen voor de breedte van de trottoirs. Het budget van € 90.000 is daarbij volgens de Stadsraad Domburg onvoldoende. Voor de zomer 2019 geeft de gemeente duidelijkheid. De Stadsraad pleit er voor om de betrokken inwoners ook bij de planvorming te betrekken. Er ligt een duidelijke relatie met de parkeerproblematiek in Domburg. Het parkeerterrein bij de Jan Tooropstraat alleen beschikbaar stellen voor vergunninghouders kan een oplossing zijn.

Het geschikt maken van de looproute in de Zuidstraat staat gepland voor 2020. Eerst worden de woningen gebouwd op de plaats van de voormalige supermarkt en voormalige kinderopvang/fysiotherapieruimte. Daarna wordt de looproute in de Zuidstraat gerealiseerd. Door de aan te leggen parkeerplaatsen op het voormalige supermarktterrein, wordt het aantal parkeerplaatsen in de Zuidstraat verminderd en ontstaat ruimte voor de looproute.

Trap Beatrixtraat naar duinen/schelpenpad vanaf de Schelpweg
De gemeente heeft het plan de trap bij de Beatrixstraat naar de duinen te verbeteren. Vanuit de Stadsraad Domburg hier positief op gereageerd en verzocht ook te kijken naar het opknappen van het schelpenpad vanaf de Schelpweg en de afrastering van het pad. Hier is ook een duidelijke verbeterslag te maken. De gemeente kijkt naar de mogelijkheden.

Paardenovergang
Vorig jaar is er een plan geweest om de paardenovergang bij de Oase te verplaatsen naar de trap ten westen van strandpaviljoen High Hil Beach. Het waterschap gaat niet akkoord met de verplaatsing en ook de betrokken maneges zijn tegen deze plannen. De opgang voor paarden blijft dus bij de Oase.
In het overleg met de gemeente hebben wij afgesproken dat aan de oostkant van de opgang bij de Oase een 1 meter breed zandpad komt voor de paarden. In verband met de veiligheid wordt een afscheiding met paal en draad aangebracht. Deze scheiding moet passen binnen de inrichting van de Boulevard.
De gemeente geeft aan goede afspraken te hebben gemaakt met manege Nooijen. De route vanaf de manege richting strand is aangepast. Niet meer door de Sint Jansweg en de (drukke) Baaiweg wordt ook zoveel mogelijk vermeden. De bermen zijn geschikt gemaakt voor paarden. Ook zorgt deze manege voor het ruimen van de paardenpoep op de route. Voor de Stadsraad is het belangrijk dat ook bij de opgangen het strand de paardenpoep wordt opgeruimd. De paarden mogen tussen 10.00 uur en 19.00 uur niet op het strand van 1 mei tot 15 september.

Vanuit de Stadsraad Domburg is aangegeven dat het belangrijk is om ook met andere maneges (onder andere familie De Kam) goede afspraken te maken om de overlast van paardenpoep te voorkomen.

Seizoensmarkt
Met betrekking tot de seizoensmarkt heeft de afgelopen maanden uitgebreid overleg plaats gevonden tussen gemeente Veere, OBD, Stadsraad Domburg en de Stichting Markten en Activiteiten Zeeland.
Belangrijke onderdelen waren hierbij onder andere:
• Naleven van de regels en de gemaakte afspraken;
• Een besluit over een eventuele seizoenverlenging;
• Goede afspraken met hulpdiensten e.d. over de toegankelijkheid van de woningen e.d. in Weststraat, Markt en Ooststraat.

Voor de gemeente Veere was het van groot belang een besluit te nemen wat kan rekenen op de goedkeuring van alle betrokkenen. Wij kunnen u melden dat dit op papier is gelukt. Om te kijken hoe dat in de praktijk uitpakt zijn een aantal afspraken gemaakt:

1. De bezetting van de markt moet zoveel mogelijk vol zijn.
2. De veiligheid moet gewaarborgd worden (de brandweer doet 2 keer per seizoen controle);
3. Er zal een pilot voor verlenging worden gedraaid in het seizoen 2019. Voorafgaand en erna wordt het seizoen met twee weken verlengd. Het seizoen zal daarmee duren van 29 april t/m 30 september, zijnde 23 markt-weken;
4. 31 mei zal een 1e evaluatie worden gehouden, gevolgd door een eindevaluatie najaar 2019;
5. Er is één aanspreekpunt voor de Markt(de marktmeester) en één namens de ondernemers;
6. Het opbouwen, het starten van de verkoop en het afbreken moet volgens de regels gaan. Start is om 10 uur, eindtijd varieert. Dit in overleg met de OBD;
7. Afval -> blijft de stichting alert op. Hier spreken zij de collega’s nadrukkelijk op aan;
8. De marktdagen komen op de website van de stichting (www.marktenveere.nl);
9. De rioolput bij Weststraat/Jan Tooropstraat geeft stank. De gemeente laat dit nakijken;
10. Wegens zorgen over de veiligheid bij calamiteiten door het terrassen/uitstallingenbeleid en de drukte (vooral in de Weststraat) gaat de marktstichting dit in een korte brief naar direct omwonenden communiceren;
11. De Stadsraad pleit ervoor om ieder jaar opnieuw het seizoen te evalueren. Naar aanleiding daarvan kan de Stadsraad (en alle anderen) dan beslissen of ze willen verlengen. De gemeente laat het instellingsbesluit juridisch controleren hoe het zit met de pilot en de termijnen. Bij de tussenevaluatie (31 mei) wordt besproken hoe wordt omgegaan met dit verzoek van de Stadsraad.

Verkiezingen Stadsraad Domburg
20 maart vonden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de Waterschappen plaats. Gelijktijdig waren de verkiezingen voor de Stadsraad Domburg gepland. Was het geluk of pech. Met twee aftredende bestuursleden en één nieuwe kandidaat was het pleit snel beslecht. Er waren dus geen verkiezingen nodig. Het bespaarde weliswaar een hoop werk, maar verkiezingen geven natuurlijk wel een indicatie van het draagvlak wat bestuur(sleden) inde samenleving heeft. Aan de andere kant kun je stellen, dat weinig tegenkandidaten wat zegt over de noodzaak het bestuur ingrijpend te willen veranderen. Domburg is blijkbaar tevreden over de huidige Stadsraad.

Allereerst willen we, mede namens inwoners en ondernemers van Domburg, Ruben Weststrate en Martin Schiedon bedanken voor het werk wat ze binnen de Stadsraad hebben verricht. Ze hebben vier jaar hun best gedaan de belangen van de samenleving in Domburg te behartigen.

Tevens willen we Lea Minnaar van harte welkom heten in het bestuur. We hebben de eerste vergadering in de “nieuwe” samenstelling inmiddels achter de rug, dus heeft zij en wij kunnen ervaren hoe de Stadsraad functioneert. Wij wensen in ieder geval Lea de komende vier jaar veel succes toe.

Voor de volledigheid de samenstelling van de nieuwe Stadsraad in de komende vier jaar.
Simon de Visser herkozen als voorzitter
Ko Jan Provoost herkozen als secretaris
Adri Meeuwse herkozen als penningmeester
Tamara Romahn herkozen als bestuurslid
Krijn Jan Provoost herkozen als bestuurslid
Martijn de Roos herkozen als bestuurslid
Senko de Witte herkozen als bestuurslid
Lea Minnaar gekozen als bestuurslid

Er is dus nog plaats voor enthousiaste en betrokken inwoner/inwoonster van Domburg om plaats te nemen in de Stadsraad Domburg.

Verder zijn wij nog steeds op zoek naar een vaste notulist!!! Help ons!!!

Wij gaan er als bestuur weer een, op constructie, proactieve en enthousiaste manier, mooie vier jaar van maken. Wij doen een beroep op iedereen, die Domburg een warm hart toedraagt, om ons daar zo goed mogelijk bij te helpen.

Een vertegenwoordiging van de achterban, richting onder andere gemeente Veere, die bovendien op breed draagvlak kan rekenen in alle geledingen binnen de Domburgse samenleving is immers van cruciaal belang en kan zelf de doorslag geven in de soms moeilijke dossiers die binnen Domburg leven.

Tot slot.
Tot zover onze maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter