Stadsraad in Klapbank – Maart 2017

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Reconstructie Boulevard Van Schagen
De Stadsraad is met een vertegenwoordiging van twee personen in de klankbordgroep actief betrokken geweest bij de planvorming van de reconstructie van de boulevard. Samen met vertegenwoordigers namens de OBD, de Badstatus en stichting Duinbehoud is op bijzonder constructieve wijze met de gemeente en het adviesbureau samengewerkt met een prachtig plan als resultaat. Voor deze wijze van aanpak, planvorming vanaf het nulpunt samen met inwoners/belanghebbenden, bespelen wij graag de loftrompet voor de gemeente.
Er wordt geprobeerd om voor Hemelvaartsdag 2017 het gedeelte tussen westzijde Hoge Hill en overgang Duinstraat gereed te hebben, maar dan moet alles mee zitten. In het najaar zal dan het gedeelte tussen Duinstraat en Badpaviljoen in uitvoering komen.

Reconstructie het Groentje
De gemeente wil op korte termijn starten met de reconstructie van het Groentje. De planvorming zal op dezelfde manier als bij de boulevard gebeuren. De Stadsraad heeft inmiddels twee vertegenwoordigers aangewezen die namens de inwoners bij de planvorming betrokken zullen worden. Ook hebben wij uitgangspunten geformuleerd en is de omvang van het plangebied gedefinieerd, op basis waarvan in de optiek van de Stadsraad de reconstructie vorm gegeven zal moeten worden. Tijdens de openbare vergadering van de Stadsraad op 30 maart zullen de uitgangspunten worden toegelicht. Suggesties zijn welkom.

GVVP
Zoals we eerder hebben gemeld heeft de Stadsraad een zienswijze ingediend op het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoer Plan. Vooral omdat er naar onze mening onvoldoende aandacht is voor de veiligheid en leefbaarheid in de kern Domburg, als gevolg van het overmatige autoverkeer. Dé oplossing daarvoor is de aanleg van de zuidelijke verbindingsweg tussen oost en west Domburg; de Schams Wegelienk. Het college heeft aangegeven dat zij niet overtuigd zijn van nut en noodzaak van en zij zullen dan ook geen tijd en geld investeren in verder onderzoek en uitwerking van deze nieuwe weg. Kortom, de gemeente gaat niets doen en gelet op de reacties vanuit de bevolking op onze plannen vinden wij dat zeer teleurstellend. De eerste stap hebben wij gezet door de genoemde zienswijze in te dienen. Over verdere vervolgstappen, waarbij u als inwoner nadrukkelijk betrokken zal worden, beraden we ons nog. In elk geval zal dit onderwerp tijdens de openbare vergadering van de Stadsraad, op 30 maart 2017 nadrukkelijk aandacht krijgen.

Een succes is wel te melden. In samenwerking met de school wordt al langer gepleit voor verbetering van de verkeersveiligheid op de Roosjesweg voor de schoolgaande kinderen. De gemeente is nu bereid om 4 maanden in het jaar een matrixbord neer te zetten, waarbij automobilisten geattendeerd worden op hun snelheid. Ook komen er markeringen op de weg én borden die aangeven dat schoolgaande kinderen oversteken. Heeft tijd en overredingskracht gekost. Maar het is gelukt. Goed dat de gemeente (op dit punt) luistert en ook actie onderneemt!

Badstatus
Er is weer activiteit omtrent de Badstatus en mede door de inbreng van de Stadsraad wordt er gewerkt aan een plan hoe de Badstatus vorm kan krijgen en hoe het belang daarvan voor geheel Domburg duidelijk gemaakt kan worden. Een adviesbureau doet het uitvoerende werk en een stuurgroep, waarin dus ook de Stadsraad is vertegenwoordigd, begeleidt het proces. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

AED’s
De Stadsraad heeft zich een heel jaar ingezet om 2 AED’s te realiseren die permanent beschikbaar zijn. Het allereerste initiatief kwam van Rinus van den Driest, die de secretaris hierover aansprak. Toen ging de bal rollen. Helaas gaan de molens soms minder snel dan je zou willen, maar het is zover. Ze zijn intussen afgeleverd en worden opgehangen:
• In het halletje bij de betaalautomaten van de Rabobank op de Markt;
• Op de gevel van het gebouw van de VVV-Zeeland in de Schuitvlotstraat.

De benodigde financiën werden bijeen gebracht door:
• De gemeente Veere vanuit het Leefbaarheidsfonds
• De Rabobank Walcheren-Noord-Beveland
• Akkerdaas Cadeau
• Baddomburg
De VVV-Zeeland verleende er ook zijn medewerking aan en Marcus Elektrotechniek verzorgde kosteloos de plaatsing.

De AED’s
• Worden aangemeld bij de meldkamer van 112 en Hartveilig Wonen;
• Een netwerk van deskundig opgeleide vrijwilligers kunnen in geval van calamiteiten worden opgeroepen via Hartveilig Wonen;
• worden beheerd door Tim de Jonge, die ook de coördinatie van de vrijwilligers vanuit Hartveilig Wonen zal verzorgen.

Tim en zijn vrijwilligers veel succes met jullie taken en hopelijk hebben jullie de AED’s niet veel nodig, maar als het zover is hangen ze er DAG en NACHT.

De Stadsraad is er trots op een bijdrage te hebben kunnen leveren om de veiligheid en leefbaarheid naar een hoger plan te tillen. Iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd bedankt daarvoor.

Singelgebied
De gemeente zal de inwoners regelmatig informeren in bijeenkomsten over de plannen voor Domburg. In december 2016 was er een druk bezochte bijeenkomst. Daarbij zijn de plannen voor het Singelgebied gepresenteerd. Opvallend in de plannen is het verdwijnen van het trapveldje bij de molen, terwijl er nauwelijks iets voor terug komt. Voor een pumptrack is geen ruimte ingetekend. Speelruimte voor kinderen is belangrijk. Ook dat is een belangrijk punt voor de leefbaarheid. Wij pleiten richting gemeente voor meer speelruimte in de buurt van de school. Wij houden u op de hoogte

Openbare vergadering
De volgende openbare vergadering van de Stadsraad Domburg is op donderdag 30 maart 2017 om 19.30 uur in het Schutttershof. U bent van harte uitgenodigd. Wij hopen dat er weer een goede opkomst is. Dat geeft ons steun in het realiseren van een verbetering van de leefbaarheid in Domburg.
Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Jullie kunnen ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser
voorzitter