SRD dient een zienswijze in nav plannen voormalig KPN-terrein Domburg

De Stadsraad Domburg heeft uitgebreid kennis genomen van de plannen van de initiatiefnemer en tevens met betrekking tot de uitwerking van die plannen tot het ontwerp zoals dat thans is gepresenteerd als vitaliteitshotel. In mei 2012 zijn door de Veerse gemeenteraad een stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld voor de locatie ‘KPN-gebouw’. Dit stuk waarin 24 randvoorwaarden staan, geeft de gemeente Veere de betreffende initiatiefnemer volgens ons zeer ruime mogelijkheden om invulling te geven aan de projectlocatie welke een waarde toe moet voegen aan het bestaand voorzieningenaanbod.

De stadsraad is van mening dat de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemer op  enkele belangrijke punten niet voldoet aan de in 2012 vastgestelde stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden en heeft de gemeente verzocht de vergunning voor de huidige plannen niet te verlenen.

Lees hier de volledig zienswijze: 2016-11-22-zienswijze-ontwerp-omgevingsvergunning-1e-fase-vitaliteitshotel-plannr-nl-imro-0717-0100ovkpngebdbg-ow01

De Stadsraad Domburg wil een bijdrage leveren om tot een oplossing te komen, maar hoe?

In de soms complexe situatie in Domburg lijken de belangen van ondernemers en bewoners af en toe ver uit elkaar te liggen. Die beeldvorming is soms begrijpelijk, maar niet altijd terecht. Met een dosis goede wil zouden betrokkenen de verschillen in opvattingen in veel situaties kunnen verminderen, of zelfs weg kunnen nemen. Volgens de Stadsraad geldt dit ook voor de plannen voor het Vitaliteitshotel.

Met betrekking tot het dossier Vitaliteitshotel wil de Stadsraad, naast bovenstaande kritische kanttekeningen, graag een bijdrage leveren in een dialoog, die zou kunnen resulteren in een voor alle partijen acceptabele oplossing. Wij vragen de gemeente Veere en de initiatiefnemer daarom het volgende in overweging te nemen.

De Stadsraad Domburg geeft in en aantal punten aan waar volgens ons de pijnpunten liggen in dit dossier. Wij zien kansen om, door het oplossen, of voldoende reduceren, van deze punten de verhoudingen tussen de initiatiefnemer van het Vitaliteitshotel, de inwoners van Domburg in het algemeen en de direct omwonenden in het bijzonder te normaliseren. Om de kans van slagen daarop te vergroten is echter een flinke dosis goede wil nodig en de bereidheid om de ingenomen stellingen te verlaten en naar elkaar toe te bewegen.

Hoe denkt de Stadsraad Domburg dit te kunnen bereiken? Wij zetten de, naar onze mening, grootste pijnpunten in willekeurige volgorde op een rijtje;

  1. De plannen worden in de Domburgse samenleving gezien als veel te omvangrijk, waarbij het gaat over bouwoppervlak (m²), goothoogten, nokhoogten en ruimtelijke inpassing in de omgeving. Daarmee past het ontwerp naar onze mening absoluut niet binnen de Visie Domburg. Bovendien komt de leefbaarheid in de omgeving hiermee zwaar onder druk te staan. Daarnaast is de kans op planschade aanzienlijk.
  2. De verkeersdruk in Domburg zal verder toenemen door het autoverkeer van gasten en toeleveranciers van het Vitaliteitshotel. Hiervoor zal een adequate oplossing moeten worden gevonden. Om dit te bereiken zou de initiatiefnemer o.a. een significante bijdrage kunnen leveren aan de door de Stadsraad gepresenteerde plannen om te komen tot een zo goed mogelijke ontsluitingsweg rond Domburg om de verkeersdruk in de kern van Domburg te ontlasten.
  3. 4 woningen, met een permanente woonbestemming, komen als gevolg van deze plannen te vervallen. De Stadsraad acht dit in strijd met de regels en het beleid wat binnen Domburg geldt. Wij vinden dat deze beslissing moet worden terug gedraaid, of dat er door de initiatiefnemer minimaal compensatie moet worden geboden.

De Stadsraad Domburg doet een dringend beroep op de gemeente Veere en de initiatiefnemer om de huidige plannen te heroverwegen en deze vervolgens binnen de juiste proporties te brengen, zodat het beoogde Vitaliteitshotel op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen en door Domburg en de direct omwonenden echt wordt ervaren als een cadeautje i.p.v. een last.