Omroep Zeeland – Doorgaand verkeer niet dwars door Domburg

Op woensdag 19 april 2017 besteedde Omroep Zeeland aandacht aan de verkeersproblematiek in Domburg. Bekijk op onderstaande link het nieuwsitem waar ook de Stadsraad Domburg om een mening wordt gevraagd:

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-04-19/1109871/verkeer-moet-niet-dwars-door-domburg-video#.WPhdvqJcJaR

Rabobank Clubkas Campagne: Stem op de STADSRAAD DOMBURG

De Rabobank Clubkas campagne is weer losgebroken! Bent u lid van Rabobank Walcheren-Noordbeveland dan kunt u uw stem uitbrengen op een vereniging of stichting die u een warm hart toedraagt. Wij vragen u natuurlijk te stemmen op de STADSRAAD DOMBURG! Lees meer »

Petitie Schams-Wegelink

Beste inwoners van Domburg ,
Al decennia lang gaat Domburg gebukt onder een overdosis verkeer. Dat geeft het gevoel dat Domburg vol is, maar eigenlijk is het probleem van Domburg dat er teveel functies in een te kleine openbare ruimte worden gestopt. Het gemeentebestuur zegt dit te kunnen oplossen door een parkeerterrein aan te leggen bij de molen, waardoor er geen zoekverkeer naar een parkeerplaats meer is. Als eerste stap een goede gedachte maar absoluut onvolledig als oplossing voor de toekomst van Domburg. Een afdoende en toekomstbestendige oplossing is relatief simpel; zorg dat er een verbinding komt tussen oost en west Domburg. Lees meer »

Openbare vergadering Stadsraad Domburg 30 maart 2017

Noteert u donderdag 30 maart 2017, 19.30 uur in uw agenda?
Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

 • Terugkoppeling 19 oktober 2016 – heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?;
 • Zuidelijke Oost-West verbindingsweg; plannen voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg. Oproep voor ondertekenen petitie;
 • Ontwikkelingen Singelgebied; in plannen ontbreekt voldoende ruimte voor speelvoorzieningen voor jeugd;
  Herinrichting ‘t Groentje; uitgangspunten van de stadsraad;
 • Seizoensmarkt; recente ontwikkelingen.

Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Maart 2017

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Reconstructie Boulevard Van Schagen
De Stadsraad is met een vertegenwoordiging van twee personen in de klankbordgroep actief betrokken geweest bij de planvorming van de reconstructie van de boulevard. Samen met vertegenwoordigers namens de OBD, de Badstatus en stichting Duinbehoud is op bijzonder constructieve wijze met de gemeente en het adviesbureau samengewerkt met een prachtig plan als resultaat. Voor deze wijze van aanpak, planvorming vanaf het nulpunt samen met inwoners/belanghebbenden, bespelen wij graag de loftrompet voor de gemeente.
Er wordt geprobeerd om voor Hemelvaartsdag 2017 het gedeelte tussen westzijde Hoge Hill en overgang Duinstraat gereed te hebben, maar dan moet alles mee zitten. In het najaar zal dan het gedeelte tussen Duinstraat en Badpaviljoen in uitvoering komen. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Januari 2017

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

2017. Een nieuw jaar vol uitdagingen. Wij hebben er weer zin in en hopen samen met de inwoners van Domburg te zorgen voor een betere leef- en woonomgeving.
De samenstelling van de Stadsraad Domburg is gewijzigd. Maartje Weideman is om gezondheidsredenen vertrokken als Stadsraadslid. Zij blijft ons nog wel adviseren. Wij zijn blij dat de vacature vervuld wordt door Krijn Jan Provoost.

Domburg is goed begonnen aan het nieuwe jaar. Geen schade aan gemeentelijke eigendommen bij de jaarwisseling . Een compliment voor alle inwoners en gasten. Lees meer »

Herontwikkeling Singelgebied

Eén van de grote projecten in Domburg voor de komende jaren is de herontwikkeling van het Singelgebied. Dit is een project dat al langer loopt en waarvan het eerste ontwerp op 12 december is gepresenteerd aan de inwoners van Domburg op het gemeentehuis. Dit plan gaat om het gebied vanaf de nieuw te bouwen supermarkt tot aan de Doctor B. Vaandragerstraat. Op deze zeer druk bezochte avond hebben vele Domburgers geïnformeerd naar de plannen en  opmerkingen en ideëen kunnen uitten naar de gemeente Veere. De procedure die nodig is om woningbouw mogelijk te maken start in de loop van 2017. Eerste uitgifte van de kavels staat voor 2018 gepland. Wilt u de informatie van deze avond nog eens nalezen? Kijk dan  hier op de website van de gemeente Veere.

Bekijk hier de presentatie nog eens: domburg-singelgebied-panelen-inloopavond-1

Stadsraad in Klapbank – December 2016

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Plannen KPN gebouw aan de Schelpweg
De plannen voor de realisatie van een hotel in het voormalige KPN-gebouw aan de Schelpweg wekken veel weerstand bij de inwoners van Domburg. De plannen betekenen een forse uitbreiding van het huidige gebouw. Absoluut niet passend in de vastgestelde Visie op Domburg. Nieuwe en bovendien grootschalige uitbreiding van hotelvoorzieningen in de kern van Domburg wijkt af van het uitgangspunt dat het karakter van Domburg behouden moet blijven. Als Stadsraad hebben wij gesproken met onder meer de initiatiefnemer, de raadsfracties en de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg.

De realisatie van het hotel in het KPN gebouw zou volgens de gestelde randvoorwaarden:
• Een ruimtelijk cadeautje moeten zijn voor de omgeving;
• Een bijdrage moeten leveren voor het behoud en versterken van de identiteit van Domburg als Badplaats;
• Aan de kant van de Weverijstraat ondergeschikt moeten zijn aan het straatbeeld;
• Moeten voldoen aan ruimtelijke en architectonisch eisen om te komen tot een extra bouwhoogte

Wij constateren
• Veel weerstand (geen cadeautje)
• Een enorme omvang en grote hoogte van een hotelgebouw (niet passend binnen identiteit Domburg en zeker niet ondergeschikt aan het straatbeeld)
• Het niet voldoen aan ruimtelijke en architectonische eisen
• Toename van de verkeersdruk
• Onttrekken van vier woningen aan de Weverijstraat aan de permanente woningvoorraad

De Stadsraad Domburg heeft een dringend beroep op de gemeente Veere en de initiatiefnemer gedaan om de huidige plannen te heroverwegen en deze vervolgens binnen de juiste proporties te brengen, zodat het beoogde Vitaliteitshotel op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen en door Domburg en de direct omwonenden echt wordt ervaren als een cadeautje in plaats van een last.

De Stadsraad Domburg heeft de gemeente verzocht de vergunning voor de huidige plannen niet te verlenen, maar naar een ontwerp te streven wat aan de bezwaren tegemoet komt. Lees meer »

SRD dient een zienswijze in nav plannen voormalig KPN-terrein Domburg

De Stadsraad Domburg heeft uitgebreid kennis genomen van de plannen van de initiatiefnemer en tevens met betrekking tot de uitwerking van die plannen tot het ontwerp zoals dat thans is gepresenteerd als vitaliteitshotel. In mei 2012 zijn door de Veerse gemeenteraad een stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld voor de locatie ‘KPN-gebouw’. Dit stuk waarin 24 randvoorwaarden staan, geeft de gemeente Veere de betreffende initiatiefnemer volgens ons zeer ruime mogelijkheden om invulling te geven aan de projectlocatie welke een waarde toe moet voegen aan het bestaand voorzieningenaanbod.

De stadsraad is van mening dat de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemer op  enkele belangrijke punten niet voldoet aan de in 2012 vastgestelde stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden en heeft de gemeente verzocht de vergunning voor de huidige plannen niet te verlenen.

Lees hier de volledig zienswijze: 2016-11-22-zienswijze-ontwerp-omgevingsvergunning-1e-fase-vitaliteitshotel-plannr-nl-imro-0717-0100ovkpngebdbg-ow01 Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – November 2016

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.
Bedankt voor:

 • Grote opkomst op de openbare vergadering van 13 oktober
 • Goede inbreng van de aanwezigen
 • Steun aan de Schams Wegelienk. Het plan voor een zuidelijk gelegen verbindingsweg;
 • Steun voor de andere door de Stadsraad Domburg aangepakte zaken;
 • Toezeggingen van wethouder Melse om verschillende door de inwoners aangekaarte zaken aan te pakken

Lees meer »