Planvoorstel realisatie “Schams Wegelienk als Blikvanger”

20161013-stadsraad-domburg-overhandiging-rapportage-schams-wegelienk

De Stadsraad Domburg presenteerde tijdens de openbare vergadering op 13 oktober j.l. met de rapportage  “Schams Wegelienk als Blikvanger” een voorstel om met hoge prioriteit over te gaan tot de planvorming en realisatie van een zuidelijk van Domburg gelegen verbindingsweg tussen de oostkant en westkant van Domburg.  De  aanleg van de weg heeft als doel  de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners en toeristen in het woon-leef en werkgebied van Domburg, te verbeteren. Het planvoorstel werd in ontvangst genomen door wethouder Jaap Melse namens de gemeente Veere.

Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Oktober 2016

klapbank_front

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Bij het schrijven van deze bijdrage zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen van de openbare vergadering van de Stadsraad Domburg op donderdag 13 oktober 2016 in het Schuttershof. Wij hopen weer veel inwoners te begroeten.

AED’s
Wij zijn weer een belangrijke stap verder met de plaatsing van de AED’s bij de Rabobank op de Markt en de VVV in de Schuitvlotstraat. De Rabobank heeft een bijdrage van € 1.500 toegezegd. Voor de resterende aanschafkosten hebben wij een aanvraag ingediend bij de gemeente. Lees meer »

Openbare vergadering stadsraad: donderdag 13 oktober 2016, 19:30 uur

Noteert u donderdag 13 oktober 2016, 19.30 uur in uw agenda?

Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

 • Terugkoppeling 19 april—heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?
 • Zuidelijke Oost-West verbindingsweg; presentatie van de plannen voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg
 • Belangrijke punten voor Domburg van het verkeersplan van de gemeente Veere
 • Opknappen Boulevard van Schagen; plannen voor het opknappen van de westkant van de Hoge Hill tot Strand 90 in 2017 en 2018
 • Strandexploitatie Veere; de heer Lukas Fransen geeft een toelichting op het werk van Stichting Strandexploitatie Veere. Gelegenheid tot het stellen van vragen over: verhuur hokjes, toiletten, beveiliging, overlast en dergelijke

Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – September 2016

klapbank_front

De ‘zomerse’ terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.
De schoolvakanties zijn voorbij en wij kijken terug op een zomer, waar weer veel toeristen Domburg bezochten. Veel inwoners hebben daar direct of indirect belang bij. Toeristen zorgen voor werkgelegenheid, voor gezelligheid en er zijn verschillende activiteiten waar toeristen en inwoners van kunnen genieten. Maar toeristen en de activiteiten zorgen ook voor overlast. Dat is niet te vermijden, maar de overlast moet ‘beperkt’ blijven. Daarvoor zijn regels opgesteld en de gemeente (boa’s) en politie zijn er voor om deze regels te handhaven.
Inwoners kunnen hun klachten over overlast rechtstreeks kenbaar maken bij de gemeente. Onze ervaring is dat de gemeente alert reageert op klachten. Sommige inwoners sturen hun klachten in afschrift ook naar de Stadsraad. Dat helpt ons om op de hoogte te blijven van hetgeen er speelt in Domburg. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Juli 2016

klapbank voorzijde

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Werken aan verbeteringen vergt veel overleg. Als Stadsraad Domburg hebben wij contact met onder meer de gemeente, ondernemers, Strandexploitatie Veere, bewonersverenigingen, politieke partijen en de overige stads- en dorpsraden. Bedoeling is de leefbaarheid voor de inwoners te bevorderen door kwaliteitsverbetering van de leef- en woonomgeving. Er worden verbeteringen gerealiseerd, maar er liggen nog voldoende uitdagingen.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Onze wensen voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) hebben wij doorgegeven. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen die in de loop van het jaar verwacht worden. Ook zijn wij benieuwd naar de uitkomsten van een ander onderzoek naar de gewenste wegenstructuur op Walcheren om de gewijzigde verkeersstromen na de aanleg van de N57 op een goede manier af te wikkelen. Wij hebben overleg met de andere stads- en dorpsraden hierover.

Zuidelijke Oost-Westverbinding
Over dit belangrijke speerpunt van de Stadsraad Domburg hebben wij overleg met verschillende betrokkenen om zoveel mogelijk draagvlak te hebben voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg. In dat overleg hopen wij ook andere kernen te kunnen betrekken, om vervolgens met hen tot consensus te kunnen komen. Met de integratie van de Zuidelijke Oost-Westverbinding Domburg in een nieuw aan te leggen Walcherse wegenstructuur slaan Domburg, maar ook Walcheren twee vliegen in één klap. In de openbare vergadering van donderdag 13 oktober 2016 horen wij graag jullie mening over de meer uitgewerkte plannen. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Juni 2016

klapbank voorzijde

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Ontwikkeling Singelgebied
In de afgelopen jaren is er veel gesproken over de ontwikkeling van het Singelgebied. Het wachten was op de verplaatsing van de supermarkt van de Singel naar het parkeerterrein aan de Traverse vóór het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft het goedgekeurd.
Op de nieuwe locatie is de supermarkt beter bereikbaar, zijn er meer parkeerplaatsen en het vermindert verkeersproblemen op de Singel. Het is de bedoeling dat op de vrijkomende locatie van de huidige supermarkt woningen voor permanente bewoning worden gebouwd.
Er kunnen nu stappen gezet worden bij de verdere ontwikkeling van het Singelgebied. Hieronder vallen ook de Nijverheidsweg, de voormalige peuterspeelzaal, de voormalige school en het gebied rond de molen. Deze plannen komen te vallen onder het uitvoeringsplan Visie Domburg. Als Stadsraad Domburg zijn wij blij dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van het Singelgebied. Over de concrete invulling en de wijze waarop de inwoners bij de plannen betrokken worden, zullen wij overleg hebben met de gemeente. Wij houden u op de hoogte. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Mei 2016

klapbank voorzijde

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Openbare stadsraadvergadering 19 april 2016
Als Stadsraad Domburg zijn wij heel blij met de grote opkomst op de openbare stadsraadvergadering op 19 april 2016 én van de reacties. Wij krijgen ook mailtjes en worden aangesproken op straat. Het helpt ons bij de meningsvorming en zo weten wij ook beter wat er leeft onder de inwoners. Belangrijk dat wij ‘gevoed’ worden vanuit de bevolking. Daar kunnen wij verder mee aan de slag. De tijdens de openbare vergadering afgegeven ‘boodschappen’ richting gemeente zijn genoteerd door onze kernwethouder de heer Melse. Wij blijven alert op de voortgang van de uitvoering.
Parkeerbeleid
Vorige keer aangegeven dat de Rekenkamer een rapport heeft uitgebracht over het parkeerbeleid van de gemeente Veere. Uit dit rapport blijkt dat de gemeente een grote winst maakt. Het parkeren aan de randen met behulp van een goed parkeerverwijssyteem heeft instemming van de aanwezigen. Problemen met gebrek aan parkeerruimte in bepaalde gedeelten worden door enkele aanwezigen in de openbare vergadering aangekaart. Dit is ook bij de evaluatie van het parkeerbeleid 2015 aangekaart, maar de gemeente heeft de evaluatie nog niet afgerond. We wachten op de resultaten. Lees meer »

Stadsraad Domburg wil hard inzetten op aanleg ontsluitingsweg

PZC

De PZC heeft naar aanleiding van de tweede openbare vergadering van de Stadsraad op 19 april 2016, aandacht geschonken aan het onderwerp zuidelijke verbindingsweg tussen oost en west Domburg. We wPZC 20 april 2016 Stadsraadaren natuurlijk ontzettend blij met de bijval uit de volle zaal en het geeft ons steun om met deze uitdagende ambitie verder te gaan. Aan de Domburgers natuurlijk de oproep om ideeën te spuien en t.z.t. massaal achter deze plannen te gaan staan. Want na ruim 35 jaar en twee pogingen (Mezgerweg en Traverse) en het uiteindelijk door het bouwen van zorgcentrum Simnia volledig onmogelijk maken om daar ooit een verbindingsweg aan te leggen, is het nu tijd om de lokale politiek duidelijk te maken dat het geduld op is. De Stadsraad rekent op Domburg.

Stadsraad in Klapbank – April 2016

klapbank voorzijde

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Verkeersveiligheid Roosjesweg
De aandacht die de school en de Stadsraad Domburg hebben gevraagd voor de verkeersonveilige situatie op de Roosjesweg bij de school, heeft gezorgd voor een matrixbord met de aanduiding van de snelheid en de aanduiding van de nadering van een school. Dit levert veel positieve reacties op. Wij krijgen echter ook veel kritische opmerkingen over de versmallingen van de Roosjesweg. Deze dragen niet bij aan het verlagen van de snelheid vanuit de kant van Aagtekerke en daar lag voornamenlijk het probleem. Bovendien hebben ze ongewenste gevolgen voor het verkeer wat Domburg uitrijdt. Vooral voor de fietsers is de veiligheidssituatie aanzienlijk verslechterd. De school en de Stadsraad Domburg blijven actief richting de gemeente voor verdere verbetering van de verkeersonveilige situatie.

AED
De Stadsraad is gewezen op de behoefte aan, permanent beschikbare AED’s (een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand) in het centrum van Domburg. Wij hebben dit opgepakt. VVV en Rabobank zijn bereid om een AED te plaatsen, maar de financiën hebben we nog niet rond. Wij hopen dat de AED’s snel geplaatst kunnen worden. Lees meer »

Openbare vergadering stadsraad: dinsdag 19 april 2016, 19:30 uur

microfoon

Noteert u dinsdag 19 april 2016, 19.30 uur in uw agenda?

Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

 • Handhaving 2e woningbeleid, met een korte toelichting door de gemeente
 • Speelvoorzieningen voor de jeugd
 • Zuidelijke Oost-West verbinding
 • Beeldkwaliteitsplan
 • Parkeervoorzieningen
 • Kleine ergernissen en de rol van bewoners en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren). Bertus Poppe (wijkagent) en Mario van Doeselaar (kernboa voor Domburg) zijn uitgenodigd om een inkijkje te geven in het werk dat zij in Domburg doen.

Lees meer »