Herontwikkeling Singelgebied

singelgebied-domburg

Eén van de grote projecten in Domburg voor de komende jaren is de herontwikkeling van het Singelgebied. Dit is een project dat al langer loopt en waarvan het eerste ontwerp op 12 december is gepresenteerd aan de inwoners van Domburg op het gemeentehuis. Dit plan gaat om het gebied vanaf de nieuw te bouwen supermarkt tot aan de Doctor B. Vaandragerstraat. Op deze zeer druk bezochte avond hebben vele Domburgers geïnformeerd naar de plannen en  opmerkingen en ideëen kunnen uitten naar de gemeente Veere. De procedure die nodig is om woningbouw mogelijk te maken start in de loop van 2017. Eerste uitgifte van de kavels staat voor 2018 gepland. Wilt u de informatie van deze avond nog eens nalezen? Kijk dan  hier op de website van de gemeente Veere.

Bekijk hier de presentatie nog eens: domburg-singelgebied-panelen-inloopavond-1

Stadsraad in Klapbank – December 2016

klapbank voorzijde

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Plannen KPN gebouw aan de Schelpweg
De plannen voor de realisatie van een hotel in het voormalige KPN-gebouw aan de Schelpweg wekken veel weerstand bij de inwoners van Domburg. De plannen betekenen een forse uitbreiding van het huidige gebouw. Absoluut niet passend in de vastgestelde Visie op Domburg. Nieuwe en bovendien grootschalige uitbreiding van hotelvoorzieningen in de kern van Domburg wijkt af van het uitgangspunt dat het karakter van Domburg behouden moet blijven. Als Stadsraad hebben wij gesproken met onder meer de initiatiefnemer, de raadsfracties en de Stichting Leefbaarheid Kom Domburg.

De realisatie van het hotel in het KPN gebouw zou volgens de gestelde randvoorwaarden:
• Een ruimtelijk cadeautje moeten zijn voor de omgeving;
• Een bijdrage moeten leveren voor het behoud en versterken van de identiteit van Domburg als Badplaats;
• Aan de kant van de Weverijstraat ondergeschikt moeten zijn aan het straatbeeld;
• Moeten voldoen aan ruimtelijke en architectonisch eisen om te komen tot een extra bouwhoogte

Wij constateren
• Veel weerstand (geen cadeautje)
• Een enorme omvang en grote hoogte van een hotelgebouw (niet passend binnen identiteit Domburg en zeker niet ondergeschikt aan het straatbeeld)
• Het niet voldoen aan ruimtelijke en architectonische eisen
• Toename van de verkeersdruk
• Onttrekken van vier woningen aan de Weverijstraat aan de permanente woningvoorraad

De Stadsraad Domburg heeft een dringend beroep op de gemeente Veere en de initiatiefnemer gedaan om de huidige plannen te heroverwegen en deze vervolgens binnen de juiste proporties te brengen, zodat het beoogde Vitaliteitshotel op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen en door Domburg en de direct omwonenden echt wordt ervaren als een cadeautje in plaats van een last.

De Stadsraad Domburg heeft de gemeente verzocht de vergunning voor de huidige plannen niet te verlenen, maar naar een ontwerp te streven wat aan de bezwaren tegemoet komt. Lees meer »

SRD dient een zienswijze in nav plannen voormalig KPN-terrein Domburg

kpn-gebouw-domburg

De Stadsraad Domburg heeft uitgebreid kennis genomen van de plannen van de initiatiefnemer en tevens met betrekking tot de uitwerking van die plannen tot het ontwerp zoals dat thans is gepresenteerd als vitaliteitshotel. In mei 2012 zijn door de Veerse gemeenteraad een stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld voor de locatie ‘KPN-gebouw’. Dit stuk waarin 24 randvoorwaarden staan, geeft de gemeente Veere de betreffende initiatiefnemer volgens ons zeer ruime mogelijkheden om invulling te geven aan de projectlocatie welke een waarde toe moet voegen aan het bestaand voorzieningenaanbod.

De stadsraad is van mening dat de vergunningsaanvraag van de initiatiefnemer op  enkele belangrijke punten niet voldoet aan de in 2012 vastgestelde stedenbouwkundige visie en ruimtelijke randvoorwaarden en heeft de gemeente verzocht de vergunning voor de huidige plannen niet te verlenen.

Lees hier de volledig zienswijze: 2016-11-22-zienswijze-ontwerp-omgevingsvergunning-1e-fase-vitaliteitshotel-plannr-nl-imro-0717-0100ovkpngebdbg-ow01 Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – November 2016

klapbank_front

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.
Bedankt voor:

  • Grote opkomst op de openbare vergadering van 13 oktober
  • Goede inbreng van de aanwezigen
  • Steun aan de Schams Wegelienk. Het plan voor een zuidelijk gelegen verbindingsweg;
  • Steun voor de andere door de Stadsraad Domburg aangepakte zaken;
  • Toezeggingen van wethouder Melse om verschillende door de inwoners aangekaarte zaken aan te pakken

Lees meer »

Planvoorstel realisatie “Schams Wegelienk als Blikvanger”

20161013-stadsraad-domburg-overhandiging-rapportage-schams-wegelienk

De Stadsraad Domburg presenteerde tijdens de openbare vergadering op 13 oktober j.l. met de rapportage  “Schams Wegelienk als Blikvanger” een voorstel om met hoge prioriteit over te gaan tot de planvorming en realisatie van een zuidelijk van Domburg gelegen verbindingsweg tussen de oostkant en westkant van Domburg.  De  aanleg van de weg heeft als doel  de leefbaarheid en veiligheid voor inwoners en toeristen in het woon-leef en werkgebied van Domburg, te verbeteren. Het planvoorstel werd in ontvangst genomen door wethouder Jaap Melse namens de gemeente Veere.

Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Oktober 2016

klapbank_front

De terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Bij het schrijven van deze bijdrage zijn we nog druk bezig met de voorbereidingen van de openbare vergadering van de Stadsraad Domburg op donderdag 13 oktober 2016 in het Schuttershof. Wij hopen weer veel inwoners te begroeten.

AED’s
Wij zijn weer een belangrijke stap verder met de plaatsing van de AED’s bij de Rabobank op de Markt en de VVV in de Schuitvlotstraat. De Rabobank heeft een bijdrage van € 1.500 toegezegd. Voor de resterende aanschafkosten hebben wij een aanvraag ingediend bij de gemeente. Lees meer »

Openbare vergadering stadsraad: donderdag 13 oktober 2016, 19:30 uur

Noteert u donderdag 13 oktober 2016, 19.30 uur in uw agenda?

Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

  • Terugkoppeling 19 april—heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?
  • Zuidelijke Oost-West verbindingsweg; presentatie van de plannen voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg
  • Belangrijke punten voor Domburg van het verkeersplan van de gemeente Veere
  • Opknappen Boulevard van Schagen; plannen voor het opknappen van de westkant van de Hoge Hill tot Strand 90 in 2017 en 2018
  • Strandexploitatie Veere; de heer Lukas Fransen geeft een toelichting op het werk van Stichting Strandexploitatie Veere. Gelegenheid tot het stellen van vragen over: verhuur hokjes, toiletten, beveiliging, overlast en dergelijke

Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – September 2016

klapbank_front

De ‘zomerse’ terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.
De schoolvakanties zijn voorbij en wij kijken terug op een zomer, waar weer veel toeristen Domburg bezochten. Veel inwoners hebben daar direct of indirect belang bij. Toeristen zorgen voor werkgelegenheid, voor gezelligheid en er zijn verschillende activiteiten waar toeristen en inwoners van kunnen genieten. Maar toeristen en de activiteiten zorgen ook voor overlast. Dat is niet te vermijden, maar de overlast moet ‘beperkt’ blijven. Daarvoor zijn regels opgesteld en de gemeente (boa’s) en politie zijn er voor om deze regels te handhaven.
Inwoners kunnen hun klachten over overlast rechtstreeks kenbaar maken bij de gemeente. Onze ervaring is dat de gemeente alert reageert op klachten. Sommige inwoners sturen hun klachten in afschrift ook naar de Stadsraad. Dat helpt ons om op de hoogte te blijven van hetgeen er speelt in Domburg. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Juli 2016

klapbank voorzijde

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Werken aan verbeteringen vergt veel overleg. Als Stadsraad Domburg hebben wij contact met onder meer de gemeente, ondernemers, Strandexploitatie Veere, bewonersverenigingen, politieke partijen en de overige stads- en dorpsraden. Bedoeling is de leefbaarheid voor de inwoners te bevorderen door kwaliteitsverbetering van de leef- en woonomgeving. Er worden verbeteringen gerealiseerd, maar er liggen nog voldoende uitdagingen.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP).
Onze wensen voor het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) hebben wij doorgegeven. Wij zijn benieuwd naar de voorstellen die in de loop van het jaar verwacht worden. Ook zijn wij benieuwd naar de uitkomsten van een ander onderzoek naar de gewenste wegenstructuur op Walcheren om de gewijzigde verkeersstromen na de aanleg van de N57 op een goede manier af te wikkelen. Wij hebben overleg met de andere stads- en dorpsraden hierover.

Zuidelijke Oost-Westverbinding
Over dit belangrijke speerpunt van de Stadsraad Domburg hebben wij overleg met verschillende betrokkenen om zoveel mogelijk draagvlak te hebben voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg. In dat overleg hopen wij ook andere kernen te kunnen betrekken, om vervolgens met hen tot consensus te kunnen komen. Met de integratie van de Zuidelijke Oost-Westverbinding Domburg in een nieuw aan te leggen Walcherse wegenstructuur slaan Domburg, maar ook Walcheren twee vliegen in één klap. In de openbare vergadering van donderdag 13 oktober 2016 horen wij graag jullie mening over de meer uitgewerkte plannen. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Juni 2016

klapbank voorzijde

De maandelijkse terugkoppeling vanuit de Stadsraad Domburg.

Ontwikkeling Singelgebied
In de afgelopen jaren is er veel gesproken over de ontwikkeling van het Singelgebied. Het wachten was op de verplaatsing van de supermarkt van de Singel naar het parkeerterrein aan de Traverse vóór het gemeentehuis. De gemeenteraad heeft het goedgekeurd.
Op de nieuwe locatie is de supermarkt beter bereikbaar, zijn er meer parkeerplaatsen en het vermindert verkeersproblemen op de Singel. Het is de bedoeling dat op de vrijkomende locatie van de huidige supermarkt woningen voor permanente bewoning worden gebouwd.
Er kunnen nu stappen gezet worden bij de verdere ontwikkeling van het Singelgebied. Hieronder vallen ook de Nijverheidsweg, de voormalige peuterspeelzaal, de voormalige school en het gebied rond de molen. Deze plannen komen te vallen onder het uitvoeringsplan Visie Domburg. Als Stadsraad Domburg zijn wij blij dat er eindelijk schot komt in de ontwikkeling van het Singelgebied. Over de concrete invulling en de wijze waarop de inwoners bij de plannen betrokken worden, zullen wij overleg hebben met de gemeente. Wij houden u op de hoogte. Lees meer »