Enquete project SAIL voor inwoners Domburg

Namens de Stadsraad Domburg graag aandacht voor het volgende.

In het kader van een Europees project (SAIL; Staying, Active and Independent Longer) over gezond leven, actief ouder worden en langer zelfstandig wonen wordt op dit moment een onderzoek gedaan in onze gemeente. Er wordt onderzocht of er nieuwe manieren zijn om mensen te helpen zelfredzamer en minder afhankelijk van traditionele gezondheids- en sociale zorgvoorzieningen te laten  zijn. Door samenwerking met verschillende sectoren kunnen er wellicht nieuwe voorzieningen en faciliteiten worden gecreërd, die actief ouder worden stimuleren en aansluiten bij de behoefte van de inwoners van Domburg.

Eén van de onderdelen van dit onderzoek is een enquête. de  Stadsraad beveelt u aan om deel te nemen aan dit onderzoek door de volgende link aan te klikken.  

https://hz.datacoll.net/gyntqjrxlw?l=nl  

  • Uw antwoorden worden uiteraard anoniem verwerkt.
  • Gevraagd wordt de vragenlijst met spoed in te vullen.

Stadsraad in Klapbank – September 2017

Na de zomervakantie gaan wij weer met volle energie verder met het werk voor de Stadsraad Domburg. Overigens hebben wij in de zomer niet stil gezeten.

Verkeersonderzoek

In het GVVP (Gemeentelijk Verkeers en Vervoersplan) is het verkeer in en door Domburg veelvuldig als een probleem genoemd, en terecht.  Ook de Stadsraad heeft hier al veel aandacht aan besteed en oplossingen en ideeën aangedragen. Een van de acties uit het GVVP  is een onderzoek naar verkeersintensiteiten (met een uitsplitsing in vrachtauto’s, personenauto’s en voertuigen met aanhanger en het aandeel doorgaand verkeer) wat nodig is om de probleempunten goed in beeld te brengen. Meten is weten, zowel op drukke als op rustige momenten. In week 30 (24 juli) is, na goed overleg met de Stadsraad,  gestart met het verkeersonderzoek Domburg. Drie camera’s registeren 24 uur per dag gedurende vier weken de kentekens van al het gemotoriseerd verkeer. Gelijktijdig wordt op negen locaties het passerend gemotoriseerd verkeer geteld. De resultaten van het onderzoek geven een goed beeld van de omvang van het verkeer dat een bestemming heeft in de kern en welk deel de kern enkel doorkruist. Het onderzoek wordt herhaald buiten het seizoen voor een periode van twee weken. De herfstweken 42-43 en de winterweken 49-50.

Overlast hondenpoep

De gemeente wil vier extra hondenpoepzakjesdispensers plaatsen in Domburg. Er staan er nu al zes in Domburg. Bij de opgangen naar de duinen/strand bij de Watertoren Oost, Stenen Toko, Oase, en High Hill West. Daarnaast ook bij Aparthotel Bommeljé in de Herenstraat en de appartementen van Bommeljé in de Westweg/Singel.  Suggesties voor de plaatsing van de vier extra hondenpoepzakjesdispensers zijn welkom. Mogelijke locaties zijn bij de hoek Traverse/Brouwerijweg, ingang bos bij de Badstraat, Schuurmanstraat (bij school  en   tennisbanen). De gemeente stelt  wel een eis aan de plaatsing van de dispensers. De inwoners van Domburg moeten zorgen voor de vulling van de dispensers. De gemeente zorgt wel voor de zakjes. Dus graag ook het verzoek aan de inwoners om zich aan te melden als vrijwilliger voor de vulling van één of meer van de vier nieuw te plaatsen dispensers. Opgave van mogelijke locaties en als vrijwilliger kan bij de Stadsraad Domburg.

Als Stadsraad zijn wij verheugd dat de gemeente vier extra dispensers wil plaatsen. Wij merken dat steeds meer hondenbezitters ook zorgen voor verwijdering van de hondendrollen. Dat is een goede ontwikkeling. Maar er zijn ook hondenbezitters die de drollen laten liggen en daarmee voor overlast zorgen. Oproep aan deze laatste groep om de hondendrollen ook zelf op te ruimen.

Datzelfde geldt voor paardenbezitters. Verschillende paardrijders en maneges zorgen zelf voor verwijdering, maar er liggen binnen de gemeente toch ook nog regelmatig paardendrollen. Voor zover je dit als paardenbezitter nog niet doet; zorg voor het opruimen van de drollen van je paard!

Evaluatie parkeren

Elk najaar wordt de Stadsraad uitgenodigd bij een evaluatie van heet parkeren in het afgelopen jaar. Geef jullie probleempunten, verbeterpunten en suggesties door aan de Stadsraad. Dan kunnen wij het meenemen.

Evaluatie toeristenmarkt

De toeristenmarkt is geprivatiseerd. De marktondernemers willen het marktseizoen in 2018 graag verlengen. Wat de Stadsraad Domburg betreft is dit afhankelijk van de evaluatie van het marktseizoen 2017. Wij horen graag van de inwoners van Domburg naar hun ervaringen. Uw mening zal richtinggevend zijn voor ons advies aan de gemeente.

Bouw geitenstal Babelweg 4

Verschillende inwoners van Domburg hebben hun zorg uitgesproken over de gezondheidsaspecten voor omwonenden (inwoners en toeristen) van de mogelijke vestiging van een geitenfokkerij aan de rand van Domburg, Babelweg 4. Deze zorgen hebben wij doorgegeven aan de gemeente. Wij hebben begrepen dat de gemeente de gezondheidsaspecten meeneemt bij de beoordeling van de vergunningaanvraag. Wij wachten de beslissing van de gemeente verder af.

De Stadsraad Domburg vindt de vestiging van een geitenstal van deze omvang (zou om ongeveer 800 geiten gaan) in een gebied vlak bij Domburg met buitenrecreatie en verblijfsrecreatie uiterst ongewenst vanwege stank, stof en gezondheidsrisico’s voor inwoners en toeristen. Het is ook in strijd met de badstatus en wellness-ambities. Niet voor niets heeft de provincie Noord-Brabant dit soort vestigingen stilgelegd. Ondernemingen moeten nu niet uitwijken naar Domburg!!! Wij gaan ons als Stadsraad Domburg tot het uiterste verzetten tegen dit initiatief en rekenen op uw steun!

Overlast vliegtuigen

Een aantal inwoners ergert zich aan de overlast, die veroorzaakt wordt de oefenende Pilatus vliegtuigen van de luchtmacht. Loopings en duikvluchten zijn misschien leuk om te zien, maar de geluidsoverlast wordt als erg vervelend ervaren. Wij zijn benieuwd in welke omvang de inwoners van Domburg dit ook als overlast ervaren. Op basis van de reacties zullen we dit eventuele probleem in de eerstvolgende vergadering van de Stadsraad bespreken.

Duurzaamheid

De gemeente Veere heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dat kan de gemeente niet alleen en daarom is de hulp van onder meer de inwoners ook nodig. Daarom is in samenwerking met SAMAN het project ‘Postcodestroom Grijpskerke’ gestart. Ook inwoners van Domburg kunnen daaraan meedoen. Wilt u zelf duurzame energie opwekken, maar niet op uw eigen dak? Dan kunt u op 21 september  2017 van 15.00 tot 20.00 uur in de gemeenteloods aan de Baayenhovenseweg 4 te Grijpskerke informatie krijgen. Op de website www.postcodestroom.nl staat er meer informatie over het project.

Openbare vergadering

Graag noteren in de agenda. 26 oktober 2017 om 19.30 uur is de volgende openbare vergadering van de Stadsraad Domburg.

Tot zover de maandelijkse terugkoppeling. Kijk eens op onze website www.stadsraaddomburg.nl. Wij horen van de inwoners van Domburg verschillende verbeterpunten. Blijf dat doen! Blijf ons aanklampen, een briefje sturen naar de Stadsraad Domburg, J.J. Provoost, secretaris, Noordstraat 9, 4357 AN Domburg, een mailtje sturen naar info@stadsraaddomburg.nl of berichtje op Facebook plaatsen.

 

Namens de Stadsraad Domburg
Simon de Visser voorzitter

Stadsraad in Klapbank – Juli 2017

Boulevard
Het gemeentelijk optimisme over een spoedige uitvoering van (een deel van) de boulevard is helaas behoorlijk getemperd. Verschillende zaken zorgen voor een in onze ogen te grote vertraging in de uitvoering. We zullen de vinger aan de pols houden voor het verdere traject en u daarvan op de hoogte houden.

Groentje
De Stadsraad heeft in de laatste openbare vergadering de uitgangspunten voor de herinrichting van het Groentje met u gedeeld. Met name de, ook door de Stadsraad aangegeven, noodzakelijke integrale benadering van de inrichting van de openbare ruimte in Domburg, is ook voor de gemeente leidend geworden voor de herinrichting. Wij juichen deze benadering op zich van harte toe, maar vinden dat de uitvoering van het plan niet op de lange termijn moet worden geschoven. Lees meer »

Nieuwe AED’s in Domburg

Op initiatief van de Stadsraad Domburg zijn onlangs 2 AED’s geplaatst en in gebruik genomen. Deze AED’s zijn de eerste in Domburg die 24/7 beschikbaar zijn. De AED’s zijn tevens aangemeld bij Hartveilig Wonen en zijn  daarmee onderdeel van een netwerk van vrijwilligers en AED’s, die oproepbaar zijn in geval van calamiteiten via 112.

Het probleem met de beschikbaarheid van de AED’s werd door Rinus van den Driest aangekaart bij  de Stadsraad Domburg.  De Stadsraad is met deze melding aan het werk gegaan, om plaatsing van minimaal 2 AED’s te realiseren. Er waren al AED’s beschikbaar in een aantal bedrijven in Domburg, maar deze waren alleen bereikbaar binnen de openingstijden. Tevens waren de meeste AED’s niet aangemeld bij Hartveilig Wonen.

De financiering  van de nieuwe AED’s werd gerealiseerd met een bijdrage uit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Veere en sponsoring c.q. medewerking van de Rabobank, VVV-Zeeland, Akkerdaas Kadowinkel, Baddomburg , Marcus elektrotechniek en natuurlijk Hartveilig Wonen. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Mei 2017

In de klapbank van april was geen informatie opgenomen van de Stadraad. Dat wil niet zeggen dat we hebben stil gezeten. Integendeel, want achter de schermen is er wederom hard gewerkt aan verschillende zaken die spelen.

GVVP en Schams Wegelienk
De gemeente heeft in samenwerking met verschillende maatschappelijke partijen en belanghebbenden, een Gemeentelijk Verkeer en Vervoer plan (GVVP) laten opstellen. Een prima aanpak en een in het algemeen genomen bevredigend resultaat. Echter wat er naar de mening van de Stadsraad ontbreekt is een afdoende en vooral toekomstbestendige oplossing voor het verkeer in Domburg. De stadsraad meent die oplossing al te hebben gevonden in de planvoorstellen voor de Schams Wegelienk, maar het college ziet op dit moment in die plannen geen nut en noodzaak. Reden is dat andere maatregelen zoals die in de planning zitten; de aanleg van een parkeerterrein bij de molen, een parkeerverwijssysteem en het niet meer dagrecreatief gebruiken van de parkeerplaatsen onder aan de duinen, als afdoende oplossingen worden gezien. Daarmee wordt aldus de gemeente bereikt dat het zoekverkeer zodanig wordt verminderd dat er van een verkeersprobleem nauwelijks nog sprake is. Lees meer »

Stadsraad in Klapbank – Juni 2017

Verkeersproblematiek Domburg
De vorige maand is uitgebreid ingegaan op het vaststellen van het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoers Plan (GVVP).

De gemeente gaat de verkeersbewegingen op verschillende plaatsen in de gemeente frequenter meten. En dus ook in Domburg. Hoewel iedereen (politiek, inwoners en bedrijven) het er over eens is dat er een verkeersprobleem is in Domburg, is het belangrijk dat ook de feiten met betrekking tot de verkeersoverlast duidelijk zijn. Over de manier waarop en de frequentie waarin gemeten wordt, volgt nog nader overleg met de gemeente.

De gemeente zet in op een snelle realisering van het parkeerverwijssysteem. Begin juli vergadert de gemeenteraad over de uitgangspunten van de begroting 2018. Daarin zijn ook de investeringen in onder meer Domburg opgenomen. Wij zijn razend benieuwd.

Voor de langere termijn blijven wij inzetten op een oplossing, waarbij het bestemmingsverkeer voor Roompot, Buitenhof, golfterrein en gebied rond Noorduine buiten de kern van Domburg wordt afgewikkeld. Wij willen geen tweerichtingsverkeer op de Singel/Dishoeckstraat. Lees meer »

Omroep Zeeland – Doorgaand verkeer niet dwars door Domburg

Op woensdag 19 april 2017 besteedde Omroep Zeeland aandacht aan de verkeersproblematiek in Domburg. Bekijk op onderstaande link het nieuwsitem waar ook de Stadsraad Domburg om een mening wordt gevraagd:

http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/2017-04-19/1109871/verkeer-moet-niet-dwars-door-domburg-video#.WPhdvqJcJaR

Rabobank Clubkas Campagne: Stem op de STADSRAAD DOMBURG

De Rabobank Clubkas campagne is weer losgebroken! Bent u lid van Rabobank Walcheren-Noordbeveland dan kunt u uw stem uitbrengen op een vereniging of stichting die u een warm hart toedraagt. Wij vragen u natuurlijk te stemmen op de STADSRAAD DOMBURG! Lees meer »

Petitie Schams-Wegelink

Beste inwoners van Domburg ,
Al decennia lang gaat Domburg gebukt onder een overdosis verkeer. Dat geeft het gevoel dat Domburg vol is, maar eigenlijk is het probleem van Domburg dat er teveel functies in een te kleine openbare ruimte worden gestopt. Het gemeentebestuur zegt dit te kunnen oplossen door een parkeerterrein aan te leggen bij de molen, waardoor er geen zoekverkeer naar een parkeerplaats meer is. Als eerste stap een goede gedachte maar absoluut onvolledig als oplossing voor de toekomst van Domburg. Een afdoende en toekomstbestendige oplossing is relatief simpel; zorg dat er een verbinding komt tussen oost en west Domburg. Lees meer »

Openbare vergadering Stadsraad Domburg 30 maart 2017

Noteert u donderdag 30 maart 2017, 19.30 uur in uw agenda?
Onderwerpen die de Stadsraad Domburg dan onder andere met u wil bespreken zijn:

  • Terugkoppeling 19 oktober 2016 – heden; wat is er sinds de laatste vergadering gebeurd?;
  • Zuidelijke Oost-West verbindingsweg; plannen voor een structurele oplossing van de verkeersproblematiek in Domburg. Oproep voor ondertekenen petitie;
  • Ontwikkelingen Singelgebied; in plannen ontbreekt voldoende ruimte voor speelvoorzieningen voor jeugd;
    Herinrichting ‘t Groentje; uitgangspunten van de stadsraad;
  • Seizoensmarkt; recente ontwikkelingen.

Lees meer »